Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 35/2007/I

25-09-2007

Uchwała Nr 35/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 w związku z art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 12 września 2007 r. wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793n Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 25.09.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.09.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności