Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 36/2005/I

07-10-2005

Uchwała Nr 36/2005/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 4 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 139 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 22/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 3.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia prawidłową i jednolitą realizację regulaminu, o którym mowa w § 1. W tym celu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uprawniony jest w szczególności do określania wzorów dokumentów stosowanych przez komisje prowadzące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz Zaleski

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 7.10.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 10.10.2005 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności