Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 38/2009/I

04-12-2009

Uchwała Nr 38/2009/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2009 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 20 listopada 2009 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r., stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zastępca Przewodniczącego Rady
      Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 4.12.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.12.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności