Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 50/2007/I

28-12-2007

Uchwała Nr 50/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1) i  pkt 3 lit. a) i art. 121 ust. 1 w zw. z art. 124 ust. 2, uwzględniając art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), oraz uwzględniając wzór rocznego planu finansowego NFZ, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104, poz. 875, z  późn. zm.2) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości informację Prezesa NFZ o  wstrzymaniu procedury zmiany planu finansowego, której projekt Rada Funduszu zaopiniowała uchwałą Nr 46/2007/I z dnia 29 listopada 2007 r., podjętą na wniosek Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, upoważnionego do zastępowania Prezesa.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 7 grudnia 2007 r. wniosku Prezesa NFZ pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego na  2007 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 28.12.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 28.12.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności