Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2006/I

22-03-2006

Uchwała Nr 7/2006/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2005 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1)), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1411.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 22.03.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.03.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności