Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 113/2018/DGL

31-10-2018

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 31 października 2018 r.
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc zarządzenie Nr 11/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.10.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności