Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 48/2017/DAiS

04-07-2017

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017/DAiS
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia preselekcji świadczeniodawców w ramach projektu
„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw przeprowadzenia preselekcji świadczeniodawców w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Prezesem Funduszu”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący Zespołu - Katarzyna Iłowiecka, Kierownik Sekcji ds. Monitorowania Zmian w Departamencie Analiz i Strategii;
 2.  zastępca przewodniczącego Zespołu – Katarzyna Kułaga, główny specjalista w Sekcji ds. Monitorowania Zmian w Departamencie Analiz i Strategii;
 3. sekretarz Zespołu – Iwona Poznerowicz, starszy specjalista w Wydziale ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii;
 4. członkowie zespołu:
 1. Rafał Kiepuszewski - główny specjalista w Wydziale ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii,
 2. Rafał Kozłowski – starszy referent w Wydziale ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii,
 3. Hanna Klimczak – główny specjalista w Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 4. Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 5. Barbara Kaczmarska – główny specjalista w Wydziale Analiz Kontrolnych w Departamencie Kontroli,
 6. Janusz Krzykowski – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Procesem Kontroli w Departamencie Kontroli,
 7. Piotr Korczakowski – starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Aplikacji w Departamencie Informatyki.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy/eksperta:

 1. pracownicy Funduszu niebędący członkami Zespołu, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, zastępcę przewodniczącego Zespołu;
 2. osoby niebędące pracownikami Funduszu, zaproszone przez Prezesa Funduszu.

§ 3. 1. Zadaniem Zespołu jest zorganizowanie i przeprowadzenie preselekcji świadczeniodawców, którzy będą zainteresowani udziałem w pilotażu POZ PLUS, realizowanym w ramach II etapu projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)”.

2. Zespół jest zobowiązany w szczególności do:

 1. określenia harmonogramu przeprowadzenia preselekcji;
 2. opracowania regulaminu preselekcji, ogłoszenia o preselekcji, ankiety dla świadczeniodawców;
 3. oceny wyników preselekcji, dokonanej na podstawie odpowiedzi ankietowych przekazanych przez świadczeniodawców;
 4. przedstawienia Prezesowi Funduszu oraz Kierownikowi Projektu OOK NFZ raportu dotyczącego wyników preselekcji.

§ 4. Zespół prowadzi prace:

 1. na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Centrali Funduszu;
 2. za pośrednictwem wideokonferencji;
 3. poprzez korespondencyjne uzgadnianie stanowisk (w tym z zastosowaniem środków korespondencji elektronicznej).

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu lub osoba wskazana przez przewodniczącego Zespołu.

2. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z członków Zespołu.

3. Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, zwany dalej „Regulaminem”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 50/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powoływania Zespołów zadaniowych, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu w celu jego akceptacji.

4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość modyfikacji zaakceptowanego przez Prezesa Funduszu Regulaminu, w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu, przy czym zmiany, które powodują skutki finansowe dla Funduszu wymagają akceptacji Departamentu Ekonomiczno – Finansowego i Biura Księgowości oraz zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.

5. Decyzje Zespołu, w formie stanowisk lub wniosków, podejmowane są zgodnie z przyjętym Regulaminem.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu.

§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii.

§ 7. Zespół kończy działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu raportu dotyczącego wyników preselekcji.

§ 8. 1. W uzasadnionych sytuacjach (w szczególności wobec konieczności kontynuacji prac gwarantujących skuteczną realizację zadań Zespołu) Prezes Funduszu może podjąć decyzję o przedłużeniu działania Zespołu.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Funduszu wskazuje termin zakończenia działalności Zespołu.

§ 9. Za udział w pracach Zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, na podstawie zawartej mogą otrzymać umowy wynagrodzenie w wysokości określonej w tej umowie, a także zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych i uznanych przez Fundusz, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858 i 1089.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marcel Mierzicki
Publikacja informacji: 04.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 04.07.2017 13:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności