Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2019/BK

04-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr 57/2019/BK
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA


z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 133/2017/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 1/2019/BK z dnia 2 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasady rachunkowości dotyczące projektu finansowanego ze środków krajowych, określone zostały w rozdziale 10.”;

2) uchyla się §16;

3) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” jest odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu. Na koniec roku obrotowego należy ustalić stan tych materiałów w magazynie, dokonać ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie należy przeprowadzać w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku,
w szczególności paliwa samochodowego. Korekty kosztów nie przeprowadza się w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych,
o których mowa w rozdziałach 8 i 9, oraz w stosunku do programu finansowanego ze środków krajowych, o którym mowa w rozdziale 10;”;

4) w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych zawarty jest w rozdziale 2, a w stosunku do programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – w rozdziale 8 i 9 oraz w stosunku do programu finansowanego ze środków krajowych, o którym mowa w rozdziale 10.”;

5) w § 32 w części Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem  Przychody i koszty operacyjne w koncie oznaczonym 701-x   Przychody z tytułu środków należnych za świadczenia udzielone osobom uprawnionym, gdzie x:
a)      konto oznaczone 13 otrzymuje brzmienie:

„13 – środki za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz 42j”,

b)      skreśla się konto 16;

6) w § 40:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konta 700-709 „Przychody ze składek i inne przychody ustawowe” służą do ewidencji należnych przychodów ze składek oraz innych przychodów wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze składek i inne przychody ustawowe na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konta 700-709 nie wykazują salda.”,

b)   dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Konto 708 „Przychody z tytułu innych opłat ustawowych”. Na stronie Ma konta 708 ujmuje się przychody należne z tytułu obronności, opłaty dodatkowej za ubezpieczenia dobrowolne, indywidualne składki świadczeniobiorców oraz pozostałe przychody.”,

c)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Konto 709 „Przychody ze sprzedaży produktów”. Na stronie Ma konta 709 ujmuje się przychody należne z tytułu sprzedaży wydawnictw w korespondencji z kontem 207.”;

7) w § 48:

a) w ust. 1:

- w części - Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

-- konto 426-x Inne usługi obce UE skreśla się,

-- konta 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych i 491 Rozliczenie kosztów rodzajowych skreśla się,

- w części - zespół  5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, konto 559 Koszty projektu skreśla się,

- w części - Zespół 8 - Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy;

b)      w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie:

Konta „Wykazu kont księgi głównej
programu UE”

Konta rozdziałów 2 i 3

011-x  Środki trwałe

010-x  Środki trwałe

016-x  Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

015-x  Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

019-x  Umorzenie środków trwałych

018-x  Umorzenie środków trwałych

031-x  Wartości niematerialne i prawne

030-x  Wartości niematerialne i prawne

036-x  Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych

035-x  Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych

039-x  Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

038-x  Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

051-x  Majątek trwały w budowie

050-x  Majątek trwały w budowie

056-x  Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

055-x  Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

089     Wyposażenie – konto pozabilansowe

090     Wyposażenie – konto pozabilansowe

094     Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe

091     Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe

131-x  Rachunki bankowe

130-x  Rachunki bankowe

 

151     Środki pieniężne w drodze

150     Środki pieniężne w drodze

210-x-y Rozrachunki wewnętrzne Funduszu na realizację projektu/programu UE,

215-x Rozrachunki Oddziału z Centralą

216-x Rozrachunki Centrali z Oddziałami

219 –x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług UE

207     Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208     Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
            na  cele administracyjne i pozostałe

224-x  Rozrachunki z tytułu dotacji UE

220-x  Rozrachunki z tytułu dotacji

225-x  Rozrachunki z ZUS

221     Rozrachunki z ZUS

226-x  Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

223-x  Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

233-x  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

230-x  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234-x  Inne rozrachunki z pracownikami

231-x  Inne rozrachunki z pracownikami

254-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu/programu UE

248     Należności pozostałe

249     Zobowiązania pozostałe

 

295-x  Należności warunkowe z tytułu  środków przeznaczonych na realizację projektu/programu UE

293     Należności warunkowe

401-x  Amortyzacja

400-x  Amortyzacja

411-x  Zużycie materiałów

410-x  Zużycie materiałów

416-x  Zużycie energii

415-x  Zużycie energii

420 21-2 Programy pilotażowe finansowane ze środków dotacji UE

420 21-1 Programy pilotażowe finansowane ze środków własnych Funduszu

428-x     Inne usługi obce dotyczące realizowanego programu UE

425-x  Inne usługi obce

431-x  Podatki i opłaty

430-x  Podatki i opłaty

441-x  Wynagrodzenia

440-x  Wynagrodzenia

451-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

450-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

461-x-y-z Pozostałe koszty rodzajowe UE

460-x  Pozostałe koszty rodzajowe

492-x    Rozliczenie kosztów rodzajowych  dotyczących realizowanego       

programu UE

Ewidencja analityczna powinna              umożliwiać ustalenie                                   poszczególnego programu UE

490     Rozliczenie kosztów rodzajowych

497- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo UE

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego programu UE

400-x  Amortyzacja

410-x  Zużycie materiałów

415-x  Zużycie energii

425-x  Inne usługi obce

430-x  Podatki i opłaty

440-x  Wynagrodzenia

450-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x  Pozostałe koszty rodzajowe

504 - y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których  mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie y:

y-finansowane ze środków dotacji UE

 

504 - x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych,
o których  mowa w art. 48e ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie x:

x-finansowane ze środków własnych Funduszu

 

555-x-y-z Koszty projektu POWER – OOK II etap - POZ PLUS

550     Koszty administracyjne

551     Koszty Rady Funduszu

552     Koszty Rady OW

557        Koszty projektu POPC – „Otwarte            dane”

558        Koszty projektu

 

550     Koszty administracyjne

551     Koszty Rady Funduszu

552     Koszty Rady OW

642-x  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

641-x  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

647-x  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

645-x  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

711-x-y Koszty działalności statutowej

710-x Koszty działalności statutowej

745-x Dotacje UE

742-x  Dotacje

746-x  Inne przychody operacyjne

743-x  Inne przychody operacyjne

755-x  Inne koszty operacyjne

753-x  Inne koszty operacyjne

760-x  Przychody z tytułu odsetek

761-x  Przychody z tytułu odsetek

767-x      Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE

Ewidencja analityczna prowadzona
do konta powinna umożliwiać określenie wysokości przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

765-x  Przychody z tytułu różnic kursowych

777-x      Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE

Ewidencja analityczna prowadzona
do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

775-x  Koszty z tytułu różnic kursowych

841-x-y Rozliczenia międzyokresowe przychodów UE

840-x  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

860-x  Wynik finansowy

860-x  Wynik finansowy

 

 

„                                                                                                                                  ;

8) w § 50:

a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz kont księgi głównej programu UE:

Zespół 0 – aktywa trwałe:

012-x Środki trwałe,

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

017-x-y Umorzenie środków trwałych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

032-x Wartości niematerialne i prawne,

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

040-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

052-x Majątek trwały w budowie,

057-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie,

088 Wyposażenie – konto pozabilansowe,

095 Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe.

 

Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

132-x Rachunki bankowe,

152 Środki pieniężne w drodze.

 

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia:

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

228-x-y Rozrachunki z ZUS,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

236-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

255    Rozrachunki pozostałe,

256-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE.

 

Konta pozabilansowe:

295   Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE.

 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

402-x Amortyzacja,

412-x Zużycie materiałów,

417-x-y Zużycie energii,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

            1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE,

427-x Inne usługi obce,

432-x Podatki i opłaty,

442-x Wynagrodzenia,

452-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

462-x Pozostałe koszty rodzajowe,

490 Rozliczenie kosztów rodzajowych,

493-x Rozliczenie kosztów rodzajowych projektów/programów UE,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 – koszt projektu,

2 – koszt projektu.

 

Konta pozabilansowe:

496-x-y Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo (pozostałe  programy UE),

gdzie x:

1 – projekt,

            gdzie y:

1 – kwalifikowane koszty bezpośrednie,

2 – kwalifikowane koszty pośrednie,

3 – pozostałe koszty.

497-x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo, gdzie x:

1 – zatwierdzone koszty pośrednie „OOK”.

 

Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie:

556-x Koszty projektu – część finansowana przez UE (ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE),

560-x Koszty projektu – część finansowana przez NFZ – wkład własny ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE.

 

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE,

648-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe.

 

Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

712-x Koszty działalności statutowej,

747-x Dotacje,

748-x-y Inne przychody operacyjne,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 – środki pochodzące z UE,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

            1 – nazwa projektu UE,

            2 – nazwa projektu UE,

756-x Inne koszty operacyjne,

759-x Przychody z tytułu odsetek,

766-x Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE,

gdzie x:

1 – naliczenie różnic kursowych UE,

2 – zrealizowanie różnic kursowych UE,

776-x Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE,

gdzie x:

1 – naliczenie różnic kursowych UE,

2 – zrealizowanie różnic kursowych UE.

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy:

842-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów,

860-x Wynik finansowy.”,

 

b) w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie:

Konta „Wykazu kont księgi głównej programu UE”

Konta rozdziału 2 i 3

012-x  Środki trwałe

010-x  Środki trwałe

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

015-x  Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

017-x-y Umorzenie środków trwałych

018-x  Umorzenie środków trwałych

032-x  Wartości niematerialne i prawne

030-x  Wartości niematerialne i prawne

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości             niematerialnych i prawnych

035-x  Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych

040-x  Umorzenie wartości niematerialnych i  prawnych

038-x  Umorzenie wartości niematerialnych
i prawnych

052-x  Majątek trwały w budowie

050-x  Majątek trwały w budowie

057-x  Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

055-x  Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

088     Wyposażenie – konto pozabilansowe

090     Wyposażenie – konto pozabilansowe

095     Środki trwałe w likwidacji – konto                pozabilansowe

091     Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe

132-x  Rachunki bankowe

130-x  Rachunki bankowe

152     Środki pieniężne w drodze

150     Środki pieniężne w drodze

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji

220-x  Rozrachunki z tytułu dotacji

228-x-y Rozrachunki z ZUS

221     Rozrachunki z ZUS

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

223-x  Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

236-x  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

230-x  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami

231-x  Inne rozrachunki z pracownikami

255     Rozrachunki pozostałe

248     Należności pozostałe

249     Zobowiązania pozostałe

256-x  Rozrachunki z tytułu dostaw i usług częściowo finansowane z UE, gdzie x – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu

 

207     Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208     Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne i pozostałe

295-x  Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE

293        Należności warunkowe

402-x  Amortyzacja

400-x  Amortyzacja

412-x  Zużycie materiałów

410-x  Zużycie materiałów

417-x-y Zużycie energii

415-x  Zużycie energii

427-x  Inne usługi obce

425-x  Inne usługi obce

432-x  Podatki i opłaty

430-x  Podatki i opłaty

442-x  Wynagrodzenia

440-x  Wynagrodzenia

452-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

450-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

462-x  Pozostałe koszty rodzajowe

460-x  Pozostałe koszty rodzajowe

490      Rozliczenie kosztów rodzajowych

490      Rozliczenie kosztów rodzajowych

493-x Rozliczenie kosztów rodzajowych projektów/programów UE, gdzie x – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu

490     Rozliczenie kosztów rodzajowych

496-x-y   Koszty kwalifikowane                zaewidencjonowane pozabilansowo (pozostałe programy UE) – konto  pozabilansowe

Ewidencja analityczna prowadzona
do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

400-x  Amortyzacja

410-x  Zużycie materiałów

415-x  Zużycie energii

425-x  Inne usługi obce

430-x  Podatki i opłaty

440-x  Wynagrodzenia

450-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x  Pozostałe koszty rodzajowe

497- x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem UE, zaewidencjonowane pozabilansowo

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE

400-x  Amortyzacja

410-x  Zużycie materiałów

415-x  Zużycie energii

425-x  Inne usługi obce

430-x  Podatki i opłaty

440-x  Wynagrodzenia

450-x  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x  Pozostałe koszty rodzajowe

556-x      Koszty projektu – część finansowana przez UE, gdzie ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE.

560-x      Koszty projektu – część finansowana przez NFZ – wkład własny, gdzie ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE

550     Koszty administracyjne

551     Koszty Rady Funduszu

552     Koszty Rady OW

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

641-x  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

648-x  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

645-x  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

712-x  Koszty działalności statutowej

710-x  Koszty działalności statutowej

747-x  Dotacje

742-x  Dotacje

748-x-y Inne przychody operacyjne

743-x  Inne przychody operacyjne

756-x  Inne koszty operacyjne

753-x  Inne koszty operacyjne

759-x  Przychody z tytułu odsetek

761-x  Przychody z tytułu odsetek

766-x      Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych UE

Ewidencja analityczna prowadzona
do konta powinna umożliwiać określenie wysokości przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ.

765-x  Przychody z tytułu różnic kursowych

776-x      Koszty finansowe z tytułu różnic                kursowych UE

Ewidencja analityczna prowadzona
do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ.

775-x  Koszty z tytułu różnic kursowych

842-x  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

840-x  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

860-x  Wynik finansowy

860-x  Wynik finansowy

„                                                                                                                                  ;

 

9) dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

Rozdział 10

Zasady rachunkowości dotyczące projektu finansowanego ze środków krajowych

§ 51.

1. W stosunku do projektu finansowanego ze środków krajowych, zwanego dalej „projektem”, w pierwszej kolejności stosuje się zasady zawarte w niniejszym rozdziale.
2. Ewidencję księgową projektu prowadzi się na kontach księgi głównej oraz kontach pomocniczych. Konta księgi głównej zestawione są w § 52. Konta księgi głównej oraz konta pomocnicze zakłada się i prowadzi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym załączniku, z zastrzeżeniem § 52 ust. 4.

§ 52.

1. Wykaz kont księgi głównej projektu krajowego:

 

Zespół 0 – Aktywa trwałe:

013-x Środki trwałe,

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2– indywidualna nazwa projektu.

017-x-y Umorzenie środków trwałych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2– indywidualna nazwa projektu.

033-x Wartości niematerialne i prawne,

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy programu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2– indywidualna nazwa projektu,

041-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

053-x Majątek trwały w budowie,

058-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie,

087 Wyposażenie – konto pozabilansowe,

094 Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe.

 

Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

133-x Rachunki bankowe,

153-x Środki pieniężne w drodze.

 

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia:

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2– indywidualna nazwa projektu.

228-x-y Rozrachunki z ZUS,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu.

238-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu,

257-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług na realizację projektu finansowanego
ze środków krajowych,

258-x Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu finansowanego ze środków krajowych.

 

            Konta pozabilansowe:

296-x  Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu,

gdzie x służy do ewidencji należności warunkowych dotyczących realizacji projektu
wg ich rodzajów.

 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

403-x Amortyzacja,

413-x Zużycie materiałów,

417-x-y Zużycie energii,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu.

            426-x Inne usługi obce,

433-x Podatki i opłaty,

443-x Wynagrodzenia,

453-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

463-x Pozostałe koszty rodzajowe,

            491-x Rozliczenie kosztów rodzajowych,

            495-x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo,

gdzie x:

1 – nazwa projektu,

2  - nazwa projektu.

           

Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie:

559-x Koszty projektu,(należy wskazać właściwą nazwę projektu).

 

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu.

649-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe.

 

Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

713-x Koszty działalności statutowej,

gdzie – x:

                  1 – indywidualna nazwa  projektu,

                  2 – indywidualna nazwa  projektu,

749-x Dotacje,

gdzie x:

1 – indywidualna nazwa projektu,

                     2 - indywidualna nazwa projektu,

748-x-y Inne przychody operacyjne,

gdzie x – będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

      2 – środki krajowe,

gdzie y – będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

      1 – indywidualna nazwa projektu,

      2 – indywidualna nazwa projektu.

757-x Inne koszty operacyjne,

758-x Przychody z tytułu odsetek,

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy:

843-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów,

gdzie x:

1 – indywidualna nazwa  projektu,

                     2 - indywidualna nazwa  projektu,

860-x Wynik finansowy.

2. Wykaz kont księgi głównej może być aktualizowany w trakcie realizacji projektu,
przez głównego księgowego Funduszu, w zależności od potrzeb. Aktualizacja dokonywana jest na podstawie pisemnego postanowienia głównego księgowego Funduszu.
3. Nazwy kont księgi głównej opisuje się dodatkowo skrótem nazwy realizowanego projektu krajowego.
4. Do kont księgi głównej i kont pomocniczych projektu krajowego stosuje się zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych ujęte w rozdziałach 2 i 3, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1, w tym przypadku, konta „Wykazu kont księgi głównej projektu” identyfikowane są z kontami rozdziałów 2 i 3  zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Konta „Wykazu kont księgi głównej
projektu”

Konta rozdziałów 2 i 3

013-x   Środki trwałe

010-x   Środki trwałe

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

015-x   Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

017-x-y Umorzenie środków trwałych

018-x   Umorzenie środków trwałych

033-x   Wartości niematerialne i prawne

030-x   Wartości niematerialne i prawne

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych

035-x   Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych

041-x   Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

038-x   Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

053-x   Majątek trwały w budowie

050-x   Majątek trwały w budowie

058-x   Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

055-x   Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie

087-x   Wyposażenie – konto pozabilansowe

090      Wyposażenie – konto pozabilansowe

096-x   Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe

091      Środki trwałe w likwidacji – konto pozabilansowe

133-x   Rachunki bankowe

130-x   Rachunki bankowe

 

153-x   Środki pieniężne w drodze

150      Środki pieniężne w drodze

257 –x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

207      Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208      Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
            na  cele administracyjne i pozostałe

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji

220-x   Rozrachunki z tytułu dotacji

228-x-y Rozrachunki z ZUS

221      Rozrachunki z ZUS

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

223-x   Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat

238-x   Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

230-x   Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami

231-x   Inne rozrachunki z pracownikami

258-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu

248      Należności pozostałe

249      Zobowiązania pozostałe

 

296-x   Należności warunkowe z tytułu  środków przeznaczonych na realizację projektu

293      Należności warunkowe

403-x   Amortyzacja

400-x   Amortyzacja

413-x   Zużycie materiałów

410-x   Zużycie materiałów

417-x-y Zużycie energii

415-x   Zużycie energii

426-x   Inne usługi obce dotyczące realizowanego programu

425-x   Inne usługi obce

433-x   Podatki i opłaty

430-x   Podatki i opłaty

443-x   Wynagrodzenia

440-x   Wynagrodzenia

453-x   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

450-x   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

463-x Pozostałe koszty rodzajowe

460-x   Pozostałe koszty rodzajowe

491-x  Rozliczenie kosztów rodzajowych  dotyczących realizowanego projektu. Ewidencja analityczna powinna      umożliwiać ustalenie                          poszczególnego projektu krajowego.

490      Rozliczenie kosztów rodzajowych

495- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego projektu krajowego.

400-x   Amortyzacja

410-x   Zużycie materiałów

415-x   Zużycie energii

425-x   Inne usługi obce

430-x   Podatki i opłaty

440-x   Wynagrodzenia

450-x   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x   Pozostałe koszty rodzajowe

559-x-y-z Koszty programu. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego projektu krajowego.

550      Koszty administracyjne

551      Koszty Rady Funduszu

552      Koszty Rady OW

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

641-x   Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

649-x   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

645-x   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe

713-x-y Koszty działalności statutowej

710-x Koszty działalności statutowej

749-x Dotacje

742-x   Dotacje

748-x-y Inne przychody operacyjne

743-x   Inne przychody operacyjne

757-x   Inne koszty operacyjne

753-x   Inne koszty operacyjne

758-x   Przychody z tytułu odsetek

761-x   Przychody z tytułu odsetek

843-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów

840-x   Rozliczenia międzyokresowe przychodów

860-x   Wynik finansowy

860-x   Wynik finansowy

 

5. Dowody księgowe dotyczące projektu ewidencjonowane są w odrębnym rejestrze księgowym.

6. Wszystkie transakcje w tym zapisy księgowe związane z projektem oznaczane
są dodatkowo unikalnym kodem księgowym, ustalonym pisemnym postanowieniem Głównego Księgowego jednostki, który stosowany jest przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu księgowego. Kod księgowy wykorzystywany jest także do sporządzania zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym. Powyższe zestawienie lub rejestr dowodów ujmuje wszystkie operacje związane z programem oraz obejmuje co najmniej następujący zakres danych:
nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto dokumentu oraz kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

7. Wydatki środków pieniężnych na realizację projektu następują za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego.

8. Koszty realizacji projektu, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych ewidencjonowane są na kontach zespołu
4, a następnie na bieżąco przenoszone za pośrednictwem konta 491, na konta zespołu
5 lub 6.

9. Pozostałe koszty operacyjne, koszty operacji finansowych i straty nadzwyczajne ewidencjonowane są na kontach zespołu 7.

10. Koszty realizacji projektu związane z wydatkiem środków pieniężnych, ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału.   

11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są do kosztów projektu w okresie realizacji projektu.

12. Przychody z tytułu programu ewidencjonowane są na kontach wykazanych w części zespołu 7 i 8. Do dnia wpływu środków pieniężnych dotyczących realizowanego projektu na wyodrębniony rachunek bankowy, wartość przyznanego dofinansowania jest ujmowana w ewidencji pozabilansowej na koncie oznaczonym 296-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu jako należność warunkowa. Konto oznaczone 296-x służy do pozabilansowej ewidencji należności warunkowych z tytułu kwot przyznanych, lecz nieotrzymanych środków z budżetu krajowego przeznaczonych na realizację projektu. Ewidencja analityczna powinna umożliwić w szczególności ustalenie kwot należności warunkowych dotyczących poszczególnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w podziale na poszczególnych kontrahentów. Wartość należności warunkowych aktualizowana jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez właściwe komórki organizacyjne Centrali NFZ lub na podstawie złożonych wniosków/sprawozdań/raportów finansowych określonych w zawartych umowach, lub na podstawie wpływu środków z tytułu przyznanej transzy na wyodrębniony rachunek bankowy. Wartość należności warunkowych ujętych na koncie wykazywana jest w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

13. Ewidencja należnych przychodów z tytułu realizacji umowy następuje za pośrednictwem  rozliczeń międzyokresowych przychodów, które przenoszone są na zrealizowane przychody po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, sprawozdania lub raportu i otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku, sprawozdania /raportu.

14. Główny księgowy Funduszu upoważniony jest do podjęcia odmiennej od ustalonej w ust. 13 decyzji w sprawie ewidencji przychodów, w zależności od stanu faktycznego rozliczeń i ewentualnych zagrożeń w prawidłowej prezentacji danych sprawozdawczych. Podstawą podjęcia tej decyzji powinny być nadrzędne zasady rachunkowości.

15. Jeżeli po zamknięciu ksiąg rachunkowych otrzymano informację korygującą koszty nie związane z wydatkiem środków pieniężnych poprzednich lat obrotowych, lub informację korygującą przychody poprzednich lat obrotowych, to kwotę korekty odnosi się na właściwe konta kosztów lub przychodów bieżącego roku obrotowego, na których w latach poprzednich ujmowano ten koszt lub przychód.

16. Obieg i kontrola dowodów księgowych dotyczących projektu uregulowane są w „Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych”.

17. Dokumentację dotyczącą organizacji oraz prowadzenia rachunkowości projektu, to jest:

1) dokumentację ustalonych zasad rachunkowości w Funduszu,
2) dowody księgowe wraz z załącznikami,
3) księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych),
4)dokumenty inwentaryzacyjne,
5) sprawozdania finansowe/raporty

- należy przechowywać w należyty z góry ustalony sposób, oraz chronić przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem, zniszczeniem, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, a także w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w terminie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Odpowiedzialnym za przechowywanie powyższych dokumentów w księgowości jest główny księgowy Funduszu, a od momentu przekazania ich do archiwizacji – kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach archiwizacji.

18. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach archiwizacji zobowiązany jest  do informowania dysponenta przekazującego środki pieniężne o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna


1) Zmiany teksu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.06.2019 00:00
Źródło: Biuro Księgowości
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności