Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 83/2014/DEF

15-12-2014

Zarządzenie Nr 83/2014/DEF
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok

Na podstawie art. 11 ust. 13 ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1491) oraz w związku z art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 24 czerwca 2014 r., z późniejszymi zmianami:

1) zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B.2.16 "rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków" o 305.934 tys. zł;

2) zmniejsza się kwotę określoną w pozycji F "Pozostałe koszty" o 381 tys. zł, w tym zmniejsza się kwotę określoną w pozycji F.3 "inne rezerwy" o 381 tys. zł;

3) zwiększa się kwotę określoną w pozycji B.2.19 "rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej" o 305.934 tys. zł;

4) zwiększa się kwotę określoną w pozycji D "Koszty administracyjne" o 381 tys. zł, w tym:

a) zwiększa się kwotę określoną w pozycji D.4 "wynagrodzenia" o 321 tys. zł,

b) zwiększa się kwotę określoną w pozycji D.5. "ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia" o 60 tys. zł, w tym:

- zwiększa się kwotę określoną w pozycji D.5.1 "składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych" o 52 tys. zł,

- zwiększa się kwotę określoną w pozycji D.5.2 "składki na Fundusz Pracy" o8 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz.123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983,1290, 1623, 1624 i 1650 oraz z 2014 r.  poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188 i 1491.

 

Wszystkie aktualności