Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

20-01-2023

W związku z opublikowaniem do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

udostępniamy poniżej doprecyzowanie dotyczące dodania nowego elementu 5/calk-personel-real oraz elementu podrzędnego 6/zaangazow-osoby w komunikacie XML SWIAD.

Możliwość sprawozdawania wielu osób dotyczyć będzie obecnie wyłącznie świadczeń z zakresu psychiatrii (sesji grupowych).

Zmiana została dokonana w celu umożliwienia sprawozdawania przez świadczeniodawcę więcej niż 1 osoby udzielającej świadczenie.

Dodano nowy, dodatkowy element w ramach elementu świadczenie dedykowany do przekazywania informacji na temat identyfikatorów wszystkich osób biorących udział w procesie udzielania świadczenia wraz z danymi dotyczącymi ich zaangażowania.

Jednoczesne zachowanie starego elementu, w ramach którego możliwe jest przekazywanie informacji o jednej tylko osobie realizującej świadczenie umożliwia etapową oraz elastyczną realizację zmiany podejścia do sprawozdawczości w tym zakresie.

Wszystkie aktualności