Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: Rozporządzenie] informuję, iż:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie, przy ul. Szkolnej 16, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.
  1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. z 2017r. poz. 209] i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. z 2017r. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  1. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są w okresie 30 dni.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. nr 81 5310566, IOD@nfz-lublin.pl.
  1. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  1. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor
Lubelskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Lubelskiego OW NFZ
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 30.05.2018 13:38
Aktualizacja informacji: 02.10.2018 13:43
Sprawdź historię zmian