Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 34/2018 - Wydział Kontroli - Zakończenie rekrutacji

21-09-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 34/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Kontroli

Nazwa stanowiska pracy

inspektor kontroli –2 etaty

Miejsce wykonywania pracy

Lublin, częste wyjazdy służbowe na terenie województwa lubelskiego

Główne zadania na stanowisku

 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • przygotowywanie  dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych oraz obsługa aplikacji informatycznych w zakresie realizowanych zadań

Wymagania formalne

 • wykształcenie wyższe medyczne: lekarz medycyny posiadający ważne prawo wykonywania zawodu; mile widziani kandydaci posiadający specjalizację lekarską
 • min. 3 lata pracy zawodowej

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy oraz kserokopia  prawa wykonywania zawodu

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej:  ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 274, poz. 2723)
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Word i MS Excel
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, efektywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • dyspozycyjność

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: imię i nazwisko REKRUTACJA NR 34/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 8 października 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16 
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Zakończenie rekrutacji  Nr 34/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

 

Inspektor kontroli w Wydziale Kontroli Lubelskiego OW NFZ – 2 etaty
 

Wynik

Stanowiska nie zostały obsadzone z powodu braku ofert.

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 21.09.2018 15:21
Aktualizacja informacji: 17.10.2018 10:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności