Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 37/2018 - Wydział do Spraw Służb Mundurowych - Zakończenie rekrutacji

31-10-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 37/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział do Spraw Służb Mundurowych

Nazwa stanowiska pracy

Starszy referent/młodszy specjalista /specjalista – 0,5 etatu

(Stanowisko do Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej)

Miejsce wykonywania pracy

Lublin

Główne zadania na stanowisku

 • prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej należących do kompetencji pracodawcy oraz właściciela obiektu
 • opracowywanie dokumentów w ww. zakresie
 • współpraca z Centralą NFZ oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań

Wymagania formalne

 • wykształcenie minimum średnie; preferowane wykształcenie wyższe
 • na stanowisko starszego referenta: przy wykształceniu średnim wymagane są min. 3 lata pracy zawodowej;
 • na stanowisko młodszego specjalisty: przy wykształceniu średnim wymagane są min. 4 lata pracy zawodowej, przy wykształceniu wyższym wymagany jest min. rok pracy zawodowej;
 • na stanowisko specjalisty: przy wykształceniu średnim wymaganych jest min. 5 lat pracy zawodowej, przy wykształceniu wyższym wymagane są min. 3 lata pracy zawodowej

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, kursy, szkolenia w zakresie zadań na stanowisku
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku - oświadczenie kandydata o dobrowolnym poddaniu się procedurze sprawdzającej umożliwiającej nadanie takiego poświadczenia

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • znajomość zagadnień dotyczących realizacji zadań obronnych w państwowych jednostkach organizacyjnych i zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego
 • znajomość regulacji dotyczących ochrony p.poż. w zakresie obowiązków właściciela obiektu

  i pracodawcy

 •   umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Word i MS Excel
 •   komunikatywność, samodzielność
 •   dyspozycyjność

Preferowani kandydaci posiadający uprawnienia inspektora ochrony p.poż lub inny rodzaj kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż.

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: REKRUTACJA NR 37/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 15 listopada 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16 oraz przy ul. Koryznowej 2D
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Zakończenie rekrutacji  Nr 37/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

 

Starszy referent/młodszy specjalista /specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych Lubelskiego OW NFZ (Stanowisko do Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej) – 0,5 etatu
 

Wynik

Stanowisko nie zostało obsadzone z powodu braku ofert.

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 31.10.2018 15:12
Aktualizacja informacji: 26.11.2018 13:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności