Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 38/2018 - WAG Kancelaria Ogólna - Lista kandydatów i termin rekrutacji (usunięto) - Wynik rekrutacji

31-10-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 38/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kancelaria Ogólna

Nazwa stanowiska pracy

Referent – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

Lublin

Główne zadania na stanowisku

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłek i rachunków
 • rejestrowanie korespondencji w systemie informatycznym
 • skanowanie dokumentów
 • rozdzielanie i przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych
 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów w zakresie kierowania do poszczególnych komórek organizacyjnych
 • obsługa urządzeń biurowych

Wymagania formalne

       wykształcenie minimum średnie

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • ogólna wiedza o zadaniach  NFZ  i strukturze organizacyjnej Lubelskiego OW NFZ
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, skaner)
 • umiejętność obsługi  komputera na poziomie co najmniej podstawowym
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy z interesantem; komunikatywność,  dobra organizacja  pracy własnej,  sprawność w wykonywaniu pracy, podzielność uwagi, dokładność
 • umiejętność zgodnego współdziałania w zespole
 • dyspozycyjność

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: REKRUTACJA Nr 38/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 15 listopada 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Wynik rekrutacji  Nr 38/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym–1 etat

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pani Iga Małyska, Brzostówka

Uzasadnienie wyniku

Pani  Iga Małyska wykazała się  najlepszym przygotowaniem
i predyspozycjami do pracy na oferowanym stanowisku.

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 31.10.2018 15:19
Aktualizacja informacji: 03.04.2019 13:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności