Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 39/2018 - WSOZ - Lista kandydatów i termin rekrutacji (usunięto) - Zakończenie rekrutacji

31-10-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 39/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Nazwa stanowiska pracy

Starszy referent/młodszy specjalista – 2 etaty, w tym 1 etat w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Miejsce wykonywania pracy

Lublin

Główne zadania na stanowisku

 • analiza wykonania świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji świadczeń w ramach zawartych umów ze świadczeniodawcami
 • udział w tworzeniu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej i zmian do planu
 • tworzenie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych

Wymagania formalne

wykształcenie minimum średnie; preferowane wykształcenie wyższe przy czym:

 • dla stanowiska starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata pracy zawodowej
 • dla stanowiska młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane są 4 lata pracy zawodowej, zaś przy wykształceniu wyższym wymagany jest rok pracy zawodowej

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • kompetencje w zakresie analizy danych i wnioskowania
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018, poz. 1510 z późn. zm.)
 • umiejętność zgodnego współdziałania w zespole, odpowiedzialność

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: REKRUTACJA NR 39/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 15 listopada 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Zakończenie rekrutacji  Nr 39/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

 

Starszy referent/młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – 2 etaty, w tym 1 etat w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 

Zakończenie rekrutacji

Nabór zakończony bez obsadzenia stanowiska pracy z powodu braku kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu.

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 31.10.2018 15:23
Aktualizacja informacji: 11.12.2018 08:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności