Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/48/2019 - zakończenie naboru

30-09-2019

Informacja dot. zakończenia naboru nr WKS/48/2019

na stanowisko:PSZ, REH, PSY, SPO, OPH, SOK  – 1 osoba –w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Procedura naboru nr WKS/48/2019 na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej- Sekcja PSZ, REH, PSY, SPO, OPH, SOK  – 1 osoba –w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Opole, 2019-10-29
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/48/2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata
na stanowisko starszego referenta w sekcji PSZ, REH, PSY, SPO, OPH, SOK  – 1 osoba –w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                         

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Monitorowanie realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami
 2. Prowadzenie spraw dotyczących merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków portalowych w zakresie zmian w umowie (harmonogramy kwalifikacje personelu, zasoby sprzętowe, umowy z podwykonawcami),
 3. Dokonywanie ocen i weryfikacji kosztowych świadczeń zdrowotnych,
 4. Prowadzenie spraw związanych z dostępnością doświadczeń dla ubezpieczonych
 5. Uczestnictwo w negocjacjach, ze świadczeniodawcami wynikającymi z prowadzonych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 6. ocena wpływu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa na realizację umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 7. inne bieżące zadania wynikające z planu pracy WSOZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

Wykształcenie: wyższe lub średnie pożądane medyczne

Wymagania konieczne:

 1. przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata (preferowany  w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia – minimum 1 rok)
 2. znajomość metod finasowania ochrony zdrowia
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 4. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. 2019  poz. 1373 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 5. bardzo dobra praktyczna znajomość programów pakietu MS Office

Wymagania pożądane:

 1. samodzielność i dyspozycyjność
 2. umiejętność pracy koncepcyjnej analitycznego myślenia
 3. umiejętność pracy w zespole
 4. umiejętność podstawowej obsługi komputera ( pakiet MS Office)

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 3. UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
 4. podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w zamkniętych, opisanych  kopertach w terminie do dnia
15 października 2019 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/48/2019

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel. 77 5495380;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się
o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

     Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 30 wrzesień 2019 r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 30.09.2019 13:11
Aktualizacja informacji: 30.10.2019 10:41
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności