Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/49/2019 - zakończenie naboru

03-10-2019

Informacja dotycząca zakończenia naboru  WKS/49/2019

na stanowisko Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej- 1 osoba- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Na stanowisko Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona:

 

                                               Pani Edyta Kaczanowska

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań
na proponowanym stanowisku pracy.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogę odebrać je w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przy ul. Głogowskiej 37, w Wydziale  Kadr i Szkoleń pok. 604, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane, niszczone są po upływie 3 miesięcy od daty,
w którym upływał termin złożenia dokumentów

Opole, 2019-11-04
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr WKS/49/2019 na stanowisko Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział Kontraktowania i Obsługi Umów – 1 osoba-w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Pani Paulina Osmulska

godz. 09.30

Pani Edyta Kaczanowska

godz. 10.00

Pani Elżbieta Gieża

godz. 10.30

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 25 października 2019 r. (piątek)
na rozmowę kwalifikacyjną oraz test ze znajomości programu EXCEL, do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie
z podanym harmonogramem.

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2019-10-22

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 


głoszenie o naborze pracowników nr WKS/49/2019
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata
na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział Kontraktowania i Obsługi Umów – 1 osoba-w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 1. gromadzenie i prowadzenie ewidencji umów o udzielanie  świadczenia opieki zdrowotnej zawieranych przez oddział wojewódzki,
 2. sporządzanie oraz aktualizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. sporządzanie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. przygotowywanie i redagowanie umów oraz aneksów do umów ze świadczeniodawcami,
 5. prowadzenie rejestru  aneksów do umów,
 6. monitorowanie procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami,
 7. ogłaszanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 8. ocena wpływu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa na realizację umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 9. inne bieżące inne zadania wynikające z regulaminu organizacyjnego
 10. zadania wynikające z planu pracy,
 11. współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali Funduszu, instytucjami zewnętrznymi,

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe.

 

Wymagania konieczne:

 

 1. przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata (preferowany  w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia – minimum 1 rok),
 2. znajomość metod finasowania ochrony zdrowia,
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 4. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 5. bardzo dobra praktyczna znajomość programów pakietu MS Office.

 

 

Wymagania pożądane:

 

 1. samodzielność i dyspozycyjność,
 2. umiejętność pracy koncepcyjnej analitycznego myślenia,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres wynikająca z terminowości zadań,
 5. umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem,

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 13730 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 3. UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
 4. podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczenioweji reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

 

Oferty prosimy przesyłać w zamkniętych, opisanych kopertach  terminie do dnia
18 października 2019 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń,

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/49/2019

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel. 77 5495380;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 3 październik 2019 r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 03.10.2019 14:14
Aktualizacja informacji: 04.11.2019 11:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności