Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/50/2019 - zakończenie naboru

14-10-2019

Informacja dotycząca zakończenia naboru  WKS/50/2019

na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ- 1 osoba – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Na stanowisko Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ została zatrudniona:

 

                                                           Pani Zofia Trojanowska

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań
na proponowanym stanowisku pracy.

Opole, 2019-11-12
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr WKS/50/2019 na stanowisko: Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - 1 osoba – w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Pani Zofia Trojanowska

godz. 10:00

 

Wyżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 31 października 2019 r. (czwartek) na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2019-10-28

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/50/2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - 1 osoba – w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z art. 9 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
 2. Weryfikacja danych z zakresu list oczekujących pod kątem terminowości, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym
 3. Przygotowywanie zestawień i analiz danych z zakresu list oczekujących na potrzeby Oddziału oraz instytucji zewnętrznych
 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez świadczeniobiorców
 2. Udzielanie informacji pisemnej i telefonicznej z zakresu list oczekujących, praw pacjenta, skarg i wniosków
 3. Potwierdzanie profilu zaufanego

 

Wykształcenie: średnie, preferowane wykształcenie o profilu medycznym lub administracja.

 

Wymagania konieczne:

 1. Biegła obsługa komputera i sprawność pisania, znajomość pakietu office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych).
 2. Ogólna znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów koordynacji UE.
 3. Rzetelność, dokładność, zdolność szybkiego uczenia się.
 4. Odporność na stres, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.
 5. Komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość języka obcego urzędowego kraju UE.
 2. Prawo jazdy kategorii B.
 3. Dobra znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów o koordynacji UE.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 3. podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

    4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty, w zamkniętych, opisanych kopertach prosimy przesyłać w terminie
do 28 października 2019 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/50/2019

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

 

 

Inne informacje:

I

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel. 77 5495380;
 3. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z : art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 14 październik 2019 r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 14.10.2019 12:03
Aktualizacja informacji: 12.11.2019 14:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności