Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 40-658 Katowice, ul. Kossutha 13,

▪ za pomocą platformy ePUAP

▪ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 40-658 Katowice, ul. Kossutha 13,

▪ telefonicznie: 32 735-19-21,

▪ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania są w szczególności:

▪ RODO w szczególności:

- art. 6 ust. 1 lit c – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;

- art. 6 ust. 1 lit. a - w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;

- art. 9 ust. 2 lit. a - w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;

▪ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności art. 221;

▪ rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności art. 107b, 107d oraz 107f. - w zakresie upowszechniania danych
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Śląskiego OW NFZ.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną do zatrudnienia, a następnie zniszczone.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

▪ prawo do usunięcia danych osobowych;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy Kodeks Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne, jednak w przypadku danych dotyczących kontaktu (telefon, e-mail) ich niepodanie może spowodować brak możliwości skutecznego poinformowania kandydata o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.