Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/8z/2018 - zakończenie

14-02-2018

aktualizacja 13.03.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

(WEFiWM/8z/2018)

                                                                                                                                                 

Na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej zatrudniona została Pani Jagoda Ciszewska. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 14.02.2018 r.

 


 

Nabór na stanowisko pracy w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/8z/2018– ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta / starszego referenta
w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
i Współpracy Międzynarodowej
WEFiWM/8z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Główne obowiązki:
•    Ewidencjonowanie i monitorowanie w systemach informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczeń wynikających z przepisów o koordynacji.
•    Wystawianie formularzy E 125 (również korygujących) oraz zestawień zbiorczych formularzy E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zestawień zbiorczych korygujących formularzy E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kontrola formalna i merytoryczna ww. dokumentów.
•    Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.
•    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z zadań Wydziału, a nieujętych w w/w zakresie obowiązków.

Wymagania konieczne:
•    Wykształcenie: wyższe
•    znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu dobrym
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    sumienność i skrupulatność

Wymagania pożądane:
•    znajomość jednego języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
•    znajomość podstawowych zagadnień z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WEFiWM/8z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 28.02.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WEFiWM/8z/2018.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn zm.):

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 14.02.2018 13:37
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności