Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zachodniopomorskim OW NFZ DF/7z/2018 - zakończenie

09-02-2018

aktualizacja 15.03.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(DF/7z/2018)

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zachodniopomorskim OW NFZ został zatrudniony Pan Wojciech Włodarski. Kandydat wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 09 lutego 2018 roku.


Nabór na stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Szczecinie DF/7z/2018– ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

DF/7z/2018
 

Wymiar etatu: 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony poprzedzony 3-miesięcznym okresem próbnym
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów planu finansowego ZOW NFZ,
 • przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych ZOW NFZ,
 • przygotowywanie corocznej prognozy kosztów,
 • sporządzanie kwartalnych i półrocznych sprawozdań na potrzeby i w zakresach określonych przez Centralę NFZ i Ministerstwo Zdrowia,
 • reprezentowanie na zewnątrz Oddziału w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych, o ile nie są zastrzeżone dla Dyrektora Oddziału.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie:  wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie, ochrony zdrowia ekonomii lub zarządzania
 • 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie na stanowiskach kierowniczych - preferowane w sektorze ochrony zdrowia
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność

Wymagania pożądane:

                Znajomość przepisów

 • ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy Prawo budowlane

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji DF/7z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23.02.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - DF/7z/2018

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.):

Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 • świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 • członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 • wykonywać działalności gospodarczej.
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 09.02.2018 13:42
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności