Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie DELEGATURA/4Z/2018 - zakończenie

30-01-2018

aktualizacja 15.03.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(DK/4z/2018)

Na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Delegaturze w Koszalinie zatrudniona została Pani Natalia Pańczyszyn. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 30.01.2018 r.


Nabór na wolne stanowisko pracy Starszego referenta w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie
DELEGATURA/4Z/2018 – ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
Poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszego referenta w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie
DELEGATURA/4Z/2018

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

Główne obowiązki:
•    przyjmowanie, wydawanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie formularzy z serii E/druków S,
•    wydawanie europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego,
•    udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE/EOG,
•    współpraca z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego krajów UE/EOG oraz osobami ubezpieczonymi w tych instytucjach,
•    współpraca z instytucjami właściwymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego, prawa do świadczeń zdrowotnych, przekazywania informacji w imieniu ubezpieczonych, itp.,
•    współpraca z zakładami opieki zdrowotnej innych państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie przekazywania informacji, wyjaśniania spraw,
•    przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
•    prowadzenie spraw dotyczących: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, elektronicznego Wykazu Ubezpieczonych Świadczeniobiorców, Zintegrowanego Informatora Pacjentów,
•    współpraca z ZUS, KRUS i innymi organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe
•    minimum roczny staż pracy, w tym w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta, szczególnie w instytucjach publicznych
•    znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjentai Rzeczniku Praw Pacjenta, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i transgranicznej opieki zdrowotnej, Kodeksu postępowania administracyjnego
•    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

Wymagania pożądane:
•    samodzielność i odpowiedzialność
•    komunikatywność
•    dobra organizacja pracy
•    odporność na stres
•    umiejętność pracy w zespole
•    szybkość w działaniu

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji DELEGATURA/4z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 14.02.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - DELEGATURA/4z/2018

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938).

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 30.01.2018 14:08
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności