Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego DLU/35z/2017 – zakończenie

13-12-2017

07-02-2018 aktualizacja ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (DLU/ 35z /2017) – zakończenie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (DLU/35z/2017)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych z powodu braku kandydatów.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:             SPECJALISTA

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (DLU/ 35z /2017)

Wymiar etatu:  1                                                                              

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • Ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod kątem ustalenia odpowiedniego rodzaju leczenia uzdrowiskowego
 • Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych zgłaszanych przez świadczeniodawców w zakresie leczenia uzdrowiskowego
 • Przygotowanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe medyczne - lekarz specjalizacja w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość obsługi komputera

 

 Dodatkowe wymagania:

 •  samodzielność
 •  umiejętność  pracy  w zespole
 •  odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

 •  podpisane:  list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia:

12 stycznia  2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a,  z dopiskiem:  „OFERTA PRACY DLU/ 35z /2017".

 

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938):

 

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:


1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.


2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:


1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Małgorzata Koszur
Publikacja informacji: 13.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 10:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności