Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Sekcji Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/9z/2018 - zakończenie

16-02-2018

Aktualizacja 19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WSS/9z/2018)

Na wolne stanowisko pracy referenta w Sekcji Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców zatrudniona została Pani Justyna Nowosielska. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 16.02.2018 r.


 

Nabór na stanowisko referenta/starszego referenta

  w Sekcji Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/9z/2018 – ogłoszenie

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta / starszego referenta

w Sekcji Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

WSS/9z/2018


Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


 

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie ewidencji rozpatrywanych spraw oraz sposobu ich załatwiania
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym skarg i wniosków dotyczących

działalności świadczeniodawców w ramach zawartych umów z Oddziałem

 1. Bieżąca obsługa osób zgłaszających się do Oddziału w celu uzyskania informacji  

dotyczących zasad korzystania ze świadczeń w systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania,

w tym okresowych sprawozdań w tym zakresie

 1. Archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej w sekcji.
 2. Wydawanie – na żądanie ubezpieczonego – informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej i kwocie środków finansowych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń

  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: zdrowie publiczne, prawo, administracja
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (WORD i EXCEL)
 • bardzo  dobra organizacja pracy
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • kreatywność i komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o działalności leczniczej

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych         w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSS/9z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 02.03.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/9z/2018.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn zm.):


Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 16.02.2018 14:09
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności