Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale ds. Służb Mundurowych DLU/2z/2018 – zakończenie

16-01-2018

Aktualizacja 05.03.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  

(specjalista – DLU/2z/2018)

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że ze względu na brak kandydatów na wolne stanowisko specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego  w Wydziale ds. Służb Mundurowych procedura naboru  została zakończona.

 


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:             SPECJALISTA

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (DLU/ 2z /2018)

Wymiar etatu:  1                                                                               

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • Ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod kątem ustalenia odpowiedniego rodzaju leczenia uzdrowiskowego
 • Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych zgłaszanych przez świadczeniodawców w zakresie leczenia uzdrowiskowego
 • Przygotowanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe medyczne - lekarz specjalizacja w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość obsługi komputera

Dodatkowe wymagania:

 • samodzielność
 • umiejętność  pracy  w zespole
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 • podpisane:  list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia:
15 lutego  2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a,  z dopiskiem:  „OFERTA PRACY DLU/ 2z /2018".

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938):


Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 16.01.2018 09:25
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:16
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności