Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/18z/2018 - zakończenie

04-04-2018

Aktualizacja: 20.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WEFiWM/18z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy referenta/starszego referenta w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych  w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/18z /2018) została zakończona z powodu braku kandydatów.

 


 

Nabór na stanowisko pracy w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/18z/2018 – ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta / starszego referenta
w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
i Współpracy Międzynarodowej
WEFiWM/18z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Główne obowiązki:
•    Kontrola merytoryczna - zatwierdzanie oraz księgowanie faktur, rachunków, not w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
•    Monitorowanie prawidłowości wygenerowanych dokumentów rozliczeniowych za świadczenia medyczne.
•    Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami oraz ewentualne odsyłanie dokumentów rozliczeniowych niezasadnych do zapłaty wraz z pismem przewodnim.
•    Monitorowanie rozrachunków ze świadczeniodawcami.

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie: wyższe
•    co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
•    znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o rachunkowości i finansach publicznych
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    sumienność i skrupulatność

Wymagania dodatkowe:
•    znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL i urządzeń biurowych
•    umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WEFiWM/18z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 18.04.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WEFiWM/18z/2018.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn zm.):

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 04.04.2018 12:41
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności