Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/23z/2018 - zakończenie

26-04-2018

Aktualizacja 05.07.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WEFiWM/23z/2018)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale Weryfikacji Raportów Statystycznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/23z/2018) zatrudniona została Pani Jolanta Tukaj. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 26.04.2018 r.

 


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszego referenta/młodszego specjalisty

w Dziale Weryfikacji Raportów Statystycznych

w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej

WEFiWM/23z/2018
 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


 

Główne obowiązki:

 • Kontrola merytoryczna raportów statystycznych z wykonanych świadczeń medycznych w ramach  zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Prowadzenie dodatkowych okresowych weryfikacji raportów statystycznych.
 • Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, zestawień i analiz.
 • Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami w zakresie wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonych procedur walidacji i weryfikacji raportów statystycznych.

Wymagania formalne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracja publiczna
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL i urządzeń biurowych
 • ogólna znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o finansach publicznych, o rachunkowości
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WEFiWM/23z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 11 maja 2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY - WEFiWM/23z/2018.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji WEFiWM/23z/2018.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn zm.):


Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 26.04.2018 11:13
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności