Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/31z/2018 - zakończenie

30-05-2018

Aktualizacja 05.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WEFiWM/31z/2018)

Na stanowisko pracy referenta w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej WEFiWM/31z/2018 zatrudniona została Pani Renata Cegielska. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 30.05.2018 r.

 


 

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta

w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych

w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej

WEFiWM/31z/2018

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • Kontrola merytoryczna - zatwierdzanie oraz księgowanie faktur, rachunków, not księgowych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Monitorowanie prawidłowości wygenerowanych dokumentów rozliczeniowych za świadczenia medyczne.
 • Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami oraz ewentualne odsyłaniedokumentów rozliczeniowych niezasadnych do zapłaty wraz z pismem przewodnim.
 • Monitorowanie rozrachunków ze świadczeniodawcami.

Wymagania formalne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne lub z zakresu ochrony zdrowia
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i komunikatywność
 • sumienność i skrupulatność

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WEFiWM/31z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie".
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w kancelarii siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00) lub proszę przesłać na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY nr  WEFiWM/31z/2018.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji WEFiWM/31z/2018.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 z późn. zm.)

   1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

   2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 30.05.2018 15:12
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:33
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności