Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Informatyki WI/19z/2018 -zakończenie

06-04-2018

Aktualizacja 25.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WI/19z/2018)

 

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy informatyka/młodszego informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/19z/2018) została zakończona z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

 


Nabór na wolne stanowisko pracy informatyk /młodszy informatyk w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki WI/19z/2018 – ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko

informatyk /młodszy informatyk
w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki
(WI/19z/2018)

Wymiar etatu: 1                                                                
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Zarządzanie siecią LAN/ WAN
•    Zarządzanie telefonią IP (Cisco)
•    Prowadzenie szczegółowego rejestru zmian i awarii pracy sieci
•    Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale
•    Administracja usługą DHCP oraz adresami ip w sieci LAN i w podsieciach
•    Monitorowanie ruchu w sieci LAN/ WAN
•    Utrzymywanie kopii konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych
•    Konfiguracja oraz nadzór techniczny nad bramą VPN
•    Administracja serwerami pod kontrolą systemów Linux
•    Nadzór nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w ZOW NFZ, zlecanie napraw i kontrola poprawności ich wykonania
•    Zapewnienie prawidłowej pracy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
•    pomoc użytkownikom w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC
•    wsparcie administratora SCCM w administracji stacjami roboczymi
•    współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie rozbudowy, dostawy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
•    aktualizacja oprogramowania: systemowego, narzędziowego oraz biurowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ZOW NFZ
•    składanie zgłoszeń serwisowych do producentów i dostawców użytkowanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z przyjętą procedurą

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe: kierunek teleinformatyczny, informatyczny
•    minimum  roczne doświadczenie zawodowe w branży informatycznej lub teleinformatycznej
•    znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznej, preferowany poziom B1
•    umiejętność diagnozowania i usuwania problemów programowo-sprzętowych komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
•    praktyczna znajomość technologii LAN/WAN z uwzględnieniem rozwiązań Cisco Systems
•    biegła obsługa środowiska Windows, Linux
•    dobra organizacja pracy
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia

Dodatkowe wymagania:
•    znajomość konfiguracji urządzeń (drukarki, skanery itp.)
•    dobra znajomość budowy komputerów PC, laptopów, tabletów, aparatów komórkowych
•    znajomość systemów telefonii IP oraz tradycyjnej telefonii
•    doświadczenie w zakresie administracji urządzeniami i systemami bezpieczeństwa IT oraz monitoringu sieci
•    certyfikat Cisco CCNA lub certyfikat Akademii Cisco w zakresie CCNA Routing & Switching
•    uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (SEP E)
•    prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
•     podpisane:  list motywacyjny i CV
•     podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WI/19z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
•     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•     kopie dokumentów potwierdzających minimum roczne doświadczenie zawodowe w branży informatycznej lub teleinformatycznej
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a, z dopiskiem:  „OFERTA PRACY WI/ 19z /2018".

Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Wytworzenie informacji: 10.01.2020
Publikacja informacji: 06.04.2018 11:00
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:25
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności