Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Informatyki WI/22z/2018 - zakończenie

26-04-2018

Aktualizacja: 04.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WI/22z/2018)

Na wolne stanowisko pracy informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki  (WI/22z/2018) zatrudniony został Pan Szymon Limarowski. Kandydat wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 26.04.2018 r.

 


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko

informatyk

w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki

(WI/22z/2018)

 

Wymiar etatu:  1                                                                

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • obsługa sieci LAN/WAN na poziomie podstawowym
 • prowadzenie szczegółowego rejestru zmian i awarii pracy urządzeń komputerowych
 • zapewnienie poprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale
 • obsługa i nadzór nad poprawną pracą urządzeń wielofunkcyjnych
 • obsługa i nadzór nad poprawną pracą systemów bezpieczeństwa budynku
 • monitorowanie pracy urządzeń wielofunkcyjnych i kamer
 • administracja serwerami pod kontrolą systemów Windows i Linux
 • nadzór nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w ZOW NFZ, zlecanie napraw i kontrola poprawności ich wykonania
 • zapewnienie prawidłowej pracy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
 • pomoc użytkownikom w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie rozbudowy, dostawy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
 • aktualizacja oprogramowania: systemowego, narzędziowego oraz biurowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ZOW NFZ
 • składanie zgłoszeń serwisowych do producentów i dostawców użytkowanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z przyjętą procedurą

Wymagania formalne:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • minimum  5 letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej lub teleinformatycznej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów programowo-sprzętowych komputerów PC,
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
 • znajomość procesów zachodzących w sieciach komputerowych LAN/WAN
 • praktyczna umiejętność administrowania urządzeniami wielofunkcyjnymi i skanerami znajomość konfiguracji urządzeń (drukarki, skanery itp.)
 • dobra znajomość budowy komputerów PC, laptopów, tabletów, aparatów komórkowych
 • znajomość systemów kontroli dostępu
 • praktyczna znajomość organizacji i działania sieci CCTV
 • obsługa środowiska Windows, Linux
 • doświadczenie w zakresie administracji urządzeniami i systemami bezpiecznego wydruku
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia

Wymagane dokumenty:

 •  podpisane: list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WI/22z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kopie dokumentów potwierdzających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej lub teleinformatycznej

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 11 maja 2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45,  z dopiskiem:  „OFERTA PRACY WI/22z/2018".

 

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko  zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji WI/22z/2018.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.):

 

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 26.04.2018 11:03
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności