Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Informatyki WI/48z/2018 - zakończenie

06-08-2018

Aktualizacja 31.08.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WI/48z/2018)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że ze względu na brak kandydatów na wolne stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki procedura naboru została zakończona.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki  

(WI/48z/2018)

Wymiar etatu: 1                 

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • Współpraca z Sekcją ds. Bezpieczeństwa i Audytów w DI w Centrali NFZ oraz z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Centrali NFZ w zakresie tworzenia i wdrożenia w Oddziale Polityki Bezpieczeństwa i dokumentów stanowiących rozwinięcie (procedury, instrukcje, przewodniki) dokumentacji ZSZ,
 • Przegląd powstających regulacji prawnych, standardów tzw. „dobrych praktyk” w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • Ciągły i stały nadzór nad implementacją technicznej warstwy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • We współpracy z POIN zarządzanie obsługą incydentów bezpieczeństwa na poziomie Wydziału Informatyki,
 • Tworzenie dokumentów stanowiących rozwinięcie polityki bezpieczeństwa w obszarze dziedzinowych systemów teleinformatycznych we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary (serwery korporacyjne, serwery biurowe, stacje robocze, sieci LAN, WAN, telefonia cyfrowa),
 • Tworzenie, aktualizacja oraz nadzór nad implementacją zatwierdzonych procedur i przewodników oraz stosowaniem instrukcji w poszczególnych obszarach dziedzinowych bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Współpraca przy tworzeniu Planów Ciągłości Działania, Planów Awaryjnych Funduszu, integracji dokumentu oraz okresowych testach Planów Awaryjnych,
 • Cykliczny audyt systemów dziedzinowych według obowiązujących regulacji standardów i dobrych praktyk międzynarodowych organizacji audytu informatycznego,
 • We współpracy z POIN zabezpieczenie materiałów dowodowych z incydentów w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz analiza techniczna zebranych materiałów dowodowych,
 • Prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników Wydziału Informatyki w zakresie technicznej warstwy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 • Współpraca w przygotowywaniu specyfikacji technicznych na potrzeby postępowań o zakup sprzętu IT oraz systemów bezpieczeństwa na potrzeby Oddziału.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne, informatyczne
 • minimum 3-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa IT
 • praktyczna znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego
 • posiadanie zaświadczenia stwierdzającego doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa IT
 • doświadczenie w zakresie administracji systemami IT;
 • znajomość procesów biznesowych w utrzymaniu systemów teleinformatycznych;

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii informatycznej
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013 (SZBI) oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji SZBI
 • posiadanie certyfikatu i udokumentowana praktyka audytora wewnętrznego SZBI
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WI/48z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w kancelarii siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00) lub proszę przesłać na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY nr  WI/48z/2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie:iod@nfz-szczecin.pl, tel. 091 425 11 22.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji WI/48z/2018.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 z późn. zm.)

 

   1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

   2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 06.08.2018 14:01
Aktualizacja informacji: 31.08.2018 12:59
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności