Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kadr i Szkoleń WKS/28z/2018 - zakończenie

17-05-2018

Aktualizacja 04.07.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WKS/28z/2018)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Wydziale Kadr i Szkoleń  (WKS/28z/2018) zatrudniona została Pani Małgorzata Popek. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 17.05.2018 r.

 


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta/starszego referenta

w Wydziale Kadr i Szkoleń

 WKS/28z/2018

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników z ww. komórek organizacyjnych
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowej bazy danych obsługiwanych pracowników
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie
 • wystawianie skierowań pracownikom na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie
 • sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych do GUS, Centrali NFZ i do celów kadrowych
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników z ww. komórek organizacyjnych
 • udział w procedurze naboru pracowników do Oddziału

Wymagania formalne:

 • wykształcenie: wyższe
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych
 • praktyczna znajomość kodeksu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania sprawozdań do GUS
 • praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie programu Płatnik, Excel i Word
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • solidność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WKS/28z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie".
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 01 czerwca 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w kancelarii siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00) lub proszę przesłać na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY nr WKS/28z/2018.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji WKS/28z/2018.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn zm.):


Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 17.05.2018 15:20
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:32
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności