Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kontroli WKO/11z/2018 – zakończenie

05-03-2018

Aktualizacja 03.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WKO/11z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy specjalisty / starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli (WKO/11z/2018) została zakończona z powodu braku kandydatów.

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista / starszy specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/11z/2018– ogłoszenie

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista
w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli

WKO/11z/2018


Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę kontroli
 • świadczeniodawców.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą oraz projektu Wystąpienia pokontrolnego
 • Określanie, wspólnie z komórką właściwą do spraw finansowych kwoty wierzytelności NFZ powstałej na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
 • Przygotowywanie projektu stanowiska Oddziału w związku z wniesionymi do Prezesa zażaleniami na czynności Dyrektora.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z zadań Wydziału, a nieujętych w w/w zakresie obowiązków.

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz dentysta
 • minimum  4-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

 

Dodatkowe wymagania:

 • specjalizacja z zakresu dziedziny zabiegowej lub zachowawczej w stomatologii
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WKO/11z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 31.03.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/11z/2018.

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                      (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.)

 

   1.         Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 05.03.2018 12:06
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności