Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kontroli WKO/1z/2018 – zakończenie

03-01-2018

Aktualizacja 07.02.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista / starszy specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/1z/2018 – zakończenie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WKO/1z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy specjalisty / starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli (WKO/1z/2018) została zakończona z powodu braku kandydatów.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
Poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista
w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli
WKO/1z/2018

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i prowadzenie kontroli planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę w zakresie prawidłowości realizacji świadczeń medycznych oraz ich dokumentowania,
 • Sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych kontroli zawierających ocenę syntetyczną wyników kontroli,
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału,

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie:  wyższe medyczne - lekarz
 • minimum  4-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: cv i list motywacyjny, w którym kandydat uzasadni swoje zainteresowanie stanowiskiem oraz wykaże, że spełnia wymagania konieczne podane w ogłoszeniu
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/36z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 31.01.2018 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a
z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/1z/2018

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938).

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Wytworzenie informacji: 03.01.2018
Publikacja informacji: 03.01.2018 16:19
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:16
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności