Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kontroli WKO/33z/2017 – zakończenie

04-12-2017

07-02-2018 aktualizacja ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista / starszy specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/33z/2017 – zakończenie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WKO/33z/2017)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy specjalisty / starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli (WKO/33z/2017) została zakończona z powodu braku kandydatów.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista
w dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli
WKO/33z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne obowiązki:
•    Przygotowanie i przeprowadzanie planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę kontroli świadczeniodawców.
•    Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą oraz projektu Wystąpienia pokontrolnego.
•    Określanie, wspólnie z komórką właściwą do spraw finansowych kwoty wierzytelności NFZ powstałej na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
•    Przygotowywanie projektu stanowiska Oddziału w związku z wniesionymi do Prezesa zażaleniami na czynności Dyrektora.
•    Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.
•    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z zadań Wydziału, a nieujętych w w/w zakresie obowiązków.

Wymagania konieczne:
•    Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz dentysta
•    minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe
•    znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
•    znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

Wymagania pożądane:
•    specjalizacja z zakresu dziedziny zabiegowej lub zachowawczej w stomatologii
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    wysoka kultura osobista
•    dyspozycyjność
•    prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WKO/33z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 31.12.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/33z/2017.

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938).

1.     Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)    świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)    właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)    członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)    członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)    członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)    właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)    właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)    posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)    członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.    Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)    podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)    wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Małgorzata Koszur
Publikacja informacji: 04.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 10:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności