Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/72z/2018 - zakończenie

28-12-2018

Aktualizacja: 28.01.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WSS/72z/2018)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale Weryfikacji Uprawnień w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców zatrudniona została Pani Karolina Jankowiak. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 28.12.2018 r.

 


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

Starszego referenta
w Dziale Weryfikacji Uprawnień
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
WSS/72z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki
•    przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ oraz wydawanie i anulowanie  kart i certyfikatów
•    realizacja zdań związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym (w tym prowadzenie rejestru umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego)
•    realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
•    weryfikacja statusów ubezpieczeniowych (EWUŚ)

Wymagania formalne:
•    wykształcenie: wyższe
•    minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientem
•    komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
•    umiejętność pracy w zespole
•    samodzielność i kreatywność
•    sumienność i skrupulatność
•    znajomość pakietu Ms Office
•    znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSS/72z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w kancelarii siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00) lub proszę przesłać na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY nr WSS/72z/2018.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
2.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
4.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
7.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie: iod@nfz-szczecin.pl, tel. 091 425 11 22.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji WSS/72z/2018, tj. zatrudnienia kandydata na wnioskowanym stanowisku pracy i ukazaniu się informacji o wyborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że w tym terminie dokonają osobistego odbioru ofert.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.  Dz.U.2018, poz.1510 z póź. zm.)

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1.    świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2.    właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3.    członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4.    członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5.    członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999i 1000);
6.    właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7.    właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8.    posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9.    członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1.    podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2.    wykonywać działalności gospodarczej

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 28.12.2018 11:59
Aktualizacja informacji: 28.01.2019 12:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności