Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/14z/2018 - zakończenie

14-03-2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WŚOZ/14z/2018)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/14z/2018 zatrudniona została Pani Anna Płytnik. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 14.03.2018 r.

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy referent/starszy referent w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/14z/2018– ogłoszenie

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referent/starszy referent

w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

WSOZ/14z/2018


Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

 

Główne obowiązki:

 • Obsługa ubezpieczonych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Kontrola formalna zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • Udział w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne, administracja publiczna, zdrowie publiczne
 • minimum  3-letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z klientem
 • ogólna wiedza o systemie ochrony zdrowia w Polsce w tym podstawowych znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • praktyczna znajomość programów WORD i EXCEL
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania:

 • samodzielność i szybkość podejmowania decyzji
 • sumienność i odpowiedzialność
 • kreatywność i komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych         w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/14z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 28.03.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/14z/2018.

 

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                      (Dz.U. 2016 1793 z późn. zm.)

 

   1.         Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 14.03.2018 14:16
Aktualizacja informacji: 30.08.2018 10:37
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności