Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/21z/2018 - zakończenie

13-04-2018

Aktualizacja: 09.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WSOZ/21z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy starszego referenta/młodszego specjalisty w Dziale obsługi Umów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WSOZ/21z/2018) została zakończona z powodu braku kandydatów.

 


Nabór na wolne stanowisko pracy starszy referent/młodszy specjalista w Dziale obsługi Umów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/21z/2018 – ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent /młodszy specjalista
w Dziale Obsługi Umów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WSOZ/21z/2018

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Główne obowiązki:
•    Udział w przygotowaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, zaopatrzenie w wyroby medyczne.
•    Pomoc prawna w zakresie czynności związanych z: prawidłowym, zgodnym z obowiązującą procedurą prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołaniami i protestami, lub innymi środkami odwoławczymi składanymi przez oferentów w ramach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, negocjacjami i renegocjacjami umów ze świadczeniodawcami.
•    Przygotowywanie umów ze świadczeniodawcami na podstawie dokumentacji z postępowania w sprawie zawarcia umów.
•    Dokonywanie aktualizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej i załączników do umów, w czasie ich trwania.
•    Przygotowywanie wypowiedzeń umów, zmian oraz cesji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
•    Monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych.
•    Opracowywanie i opiniowanie projektów umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
•    Przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie interpretacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
•    Archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej w Zespole.

Wymagania konieczne:
•    Wykształcenie: wyższe prawnicze – mgr prawa
•    minimum  roczny staż pracy
•    znajomość zagadnień organizacyjno – prawnych na temat funkcjonowania krajowego systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
•    znajomość zagadnień prawnych dotyczących zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
•    znajomość systemu funkcjonowania podmiotów leczniczych na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej
•    praktyczna znajomość programów WORD i EXCEL
•    umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
•    umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania:
•    umiejętność pisania pism urzędowych
•    umiejętność analitycznego myślenia
•    umiejętność interpretacji oraz stosowania przepisów prawnych
•    znajomość i umiejętność korzystania z wykazów i rejestrów zawierających dane podmiotów leczniczych/przedsiębiorców itp.
•    sumienność i odpowiedzialność
•    kreatywność i komunikatywność

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/21z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 27.04.2018 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/21z/2018.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 13.04.2018 13:43
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności