Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/3z/2018 –zakończenie

23-01-2018

aktualizacja 16.02.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/3z/2018– zakończenie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WSOZ/3z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/3z/2018 została zakończona bez wyłonienia kandydata.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent
w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WSOZ/3z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

1.    Monitorowanie udzielanych świadczeń w zakresie wynikającym z zawartych umów ze świadczeniodawcami, szczególnie w zakresie poziomu realizacji umów, dostępności , celowości i jakości świadczeń opieki zdrowotnej
2.    Dokonywanie okresowej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze działania Oddziału Wojewódzkiego
3.    Przygotowywanie niezbędnych analiz do planu zakupu i sporządzanie planu zakupu świadczeń wraz z jego aktualizacją
4.    Przygotowywanie analiz niezbędnych do procedury kontraktowania/aneksowania świadczeń opieki zdrowotnej
5.    Udział w przeprowadzanych w Oddziale postępowaniach konkursowych w celu zawarcia umowy świadczeń opieki zdrowotnej
6.    Opracowywanie wyników analiz w formie zestawień zbiorczych, raportów, wykresów, prezentacji graficznych
7.    Przygotowywanie okresowych sprawozdań na potrzeby Centrali, Ministerstwa Zdrowia
8.    Wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków w zakresie Informacji Publicznej
9.    Współpraca z innymi Urzędami w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony zdrowia
10.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania, wnioski, apelacje innych instytucji, konsultantów medycznych

Wymagania konieczne:
•    wyższe, preferowane ekonomiczne, informatyczne, medyczne
•    staż pracy – minimum 3 lata
•    bardzo dobra znajomość programu Excel (m.in tabele przestawne, funkcje i wykresy)
•    posiadanie ogólnej wiedzy o systemie ochrony zdrowia w Polsce
•    umiejętność analitycznego myślenia
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
•    komunikatywność
•    sumienność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: cv i list motywacyjny, w którym kandydat uzasadni swoje zainteresowanie stanowiskiem oraz wykaże, że spełnia wymagania konieczne podane w ogłoszeniu
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/3z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 80

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie w/w  dokumentów w terminie do dnia 07.02.2018 r. na adres Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ , 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/3z/2018

Inne informacje:
•    oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do WKS)
•    oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                    (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.)

1.     Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)    świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)    właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)    członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)    członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)    członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)    właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)    właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)    posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)    członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.    Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)    podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)    wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Mateusz Misiuda
Publikacja informacji: 23.01.2018 14:37
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:16
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności