Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/65z/2018 - zakończenie

09-11-2018

Aktualizacja: 07.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WSOZ/65z/2018)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty / specjalisty / młodszego specjalisty w Sekcji Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/65z/2018 została zakończona bez zatrudnienia kandydata.

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy  starszego specjalisty / specjalisty / młodszego specjalisty w Sekcji Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/65z/2018 – ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszego specjalisty / specjalisty / młodszego specjalisty
w Sekcji Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

WSOZ/65z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań konkursowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
 • dokonywanie okresowej oceny dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwa stomatologicznego na obszarze działania Oddziału
 • wprowadzanie umów do systemu informatycznego
 • prowadzenie w systemie informatycznym bazy danych świadczeń opieki medycznej oraz czuwanie nad jej aktualnością
 • udział w procesie planowania zakupów świadczeń opieki zdrowotnej
 • udział w procesie sporządzania planu kontroli świadczeniodawców, w szczególności w określaniu tematu oraz celu kontroli
 • analiza danych na potrzeby sprawozdawczości Oddziału, dotycząca zakresów i kodów świadczeń
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na zapytania, wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • ocena zasadności wykazania w raportach statystyczno-medycznych świadczeń zrealizowanych przez świadczeniodawcę w ramach umowy z Oddziałem

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe medyczne, ekonomiczne, prawnicze
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe

Dodatkowe wymagania:

 • ogólna wiedza o systemie ochrony zdrowia w Polsce w tym podstawowych znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • praktyczna znajomość obsługi komputera
 • samodzielność i szybkość podejmowania decyzji
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/65z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w kancelarii siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00) lub proszę przesłać na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY nr WSOZ/65z/2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie:iod@nfz-szczecin.pl, tel. 091 425 11 22.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji WSOZ/65z/2018, tj. zatrudnienia kandydata na wnioskowanym stanowisku pracy i ukazaniu się informacji o wyborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że w tym terminie dokonają osobistego odbioru ofert.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.  Dz.U.2018, poz.1510 z póź. zm.)

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 09.11.2018 11:20
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności