Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko w pracy w Wydziale Świadczeni Opieki Zdrowotnej WSOZ/1z/2019 - zakończenie

09-01-2019

Aktualizacja 28-02-2019

Nabór na stanowisko pracy specjalisty w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  - WSOZ/1z/2019 – zakończenie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 (WSOZ/1z/2019)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy specjalisty w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zakończona z powodu rezygnacji kandydatów.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

specjalisty

 w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń  

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

 

WSOZ/1z/2019

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie okresowej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze działania Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
 • przygotowywanie niezbędnych analiz do sporządzenia planu zakupu świadczeń, dokonywanie jego aktualizacji
 • przygotowywanie analiz niezbędnych do procedury kontraktowania i aneksowaniaumów
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań na potrzeby Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia
 • wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków z zakresu informacji publicznej
 • współpraca z innymi urzędami w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony zdrowia
 • przygotowywanie zbioru danych i projektów odpowiedzi na zapytania, wnioski innych instytucji i konsultantów medycznych

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, informatyczne
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym programu Excel w stopniu zaawansowanym

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie ogólnej wiedzy o systemie ochrony zdrowia
 • umiejętność logicznego myślenia
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/1z/2019 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8: 00-16:00)  lub proszę przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/1z/2019.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.    

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; t.j. Dz. U. 2018 poz. 917). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie:iod@nfz-szczecin.pl, tel. 091 425 11 22.

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)

Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji WSOZ/1z/2019, tj. zatrudnienia kandydata na wnioskowanym stanowisku pracy i ukazaniu się informacji o wyborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że w tym terminie dokonają osobistego odbioru ofert.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.  Dz.U.2018, poz.1510)

 

   1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999i 1000);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

    2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 09.01.2019 14:53
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności