Dla Pacjenta

Zgłaszanie nieprawidłowości przez IKP

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących świadczeń refundowanych przez IKP

WAŻNE! Do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosisz nieprawidłowości, które zauważyłeś w swoim IKP w obszarze historycznych wizyt, recept refundowanych, skierowań do uzdrowisk, czyli świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na NFZ).

Zgłaszanie innych nieprawidłowości w IKP

WAŻNE! Do Centrum e-Zdrowia zgłosisz nieprawidłowości, które zauważyłeś w swoim IKP dotyczące między innymi Twoich danych osobowych, danych osobowych członków rodziny, danych o składkach zdrowotnych z ZUS lub KRUS, czyli wszystkich danych niebędących informacjami o świadczeniach zdrowotnych udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na NFZ).

Zgłosić taką nieprawidłowość można:

  • wysyłając email na adres:
  • dzwoniąc na infolinię techniczną CeZ: 19 239
  • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie: https://p1pomoc.cez.gov.pl/

Najczęściej zadawane pytania

Dane dziecka w IKP widzi ten z rodziców, który zgłosił dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy.

Jeżeli Twoje dziecko jest zgłoszone przy Tobie do ubezpieczenia zdrowotnego, a nie widzisz go w IKP, wyślij zgłoszenie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z Twoim miejscem zamieszkania. Zgłoszenie możesz przesłać przez swoją skrzynkę ePUAP, bądź listownie, podając w nim swoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, tj.: imię, nazwisko i numer PESEL. CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, NIE PRZESYŁAJ ICH MAILEM.

Rodzic, który ma dostęp do IKP dziecka, może upoważnić drugiego rodzica do dostępu do IKP dziecka. Informacje jak to zrobić znajdziesz pod linkiem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tata-i-mama-z-dostepem-do-ikp-dziecka

Przyczyną utraty dostępu do konta dziecka w IKP może być własny tytuł ubezpieczenia posiadany przez dziecko.

Dziecko ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego gdy:

  • pobiera świadczenie rentowe
  • rozpoczyna staż bądź praktyki
  • otrzymuje stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • jest zatrudnione jako pracownik młodociany (umowa o pracę, ale nie umowa zlecenie)
  • rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. studenci)

W chwili, gdy dziecko uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, zostaje wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. Skutkuje to brakiem dostępu do IKP dziecka w IKP rodzica.

Jeśli chcesz uzyskać ponownie dostęp do IKP dziecka, które ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego złóż wniosek do Centrum e-Zdrowia. Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Otrzymasz go drogą e-mailową, po wysłaniu wiadomości na adres:

Ważne! Masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci tylko do 18. roku życia

Jeżeli w IKP zauważyłeś świadczenie zdrowotne, z którego nie korzystałeś w danej placówce, zgłoś je przez kliknięcie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość”. Zanim zgłosisz nieprawidłowość zastanów się, czy świadczenie nie było udzielone w formie teleporady, która także jest wizytą lekarską. Zwróć także uwagę, że świadczenie może być realizowane w formie podwykonawstwa przez inny podmiot – to też jest sytuacja prawidłowa.

Każde użycie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość” automatycznie generuje jeden wniosek. Zostaje on przekierowany do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i tam jest rozpatrywany. Nie zgłaszaj wielokrotnie tej samej nieprawidłowości – wydłuża to postępowanie, spowoduje spowolnienie w rozwiązaniu twojej sprawy.

Zgłaszając nieprawidłowość rozpoczynasz postępowanie wyjaśniające wobec swojego świadczeniodawcy. Wyrażasz również zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych swojemu świadczeniodawcy, w celu weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości.

W przypadku, gdy w IKP zobaczysz podwójne finansowanie danego świadczenia, czyli zapłaciłeś za nie Ty i NFZ – zgłoś nadużycie. Zgłoś sprawę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania za pomocą skrzynki ePUAP bądź listownie.

WAŻNE! Aby Narodowy Fundusz Zdrowia mógł rozpocząć procedurę wyjaśniającą wobec wskazanego przez Ciebie świadczeniodawcy, musisz posiadać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za dane świadczenie, np. paragon, fakturę. 

Kiedy w Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz receptę, która została wystawiona na Twoje dane osobowe, w pierwszej kolejności wejdź w szczegóły recepty i sprawdź, czy jest refundowana, czy płatna 100%.

W przypadku recepty refundowanej, przy „odpłatności” widnieje znak refundacji oznaczony literą ”R”. Nieprawidłowość takiej recepty zgłoś do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z twoim miejscem zamieszkania. Narodowy Fundusz Zdrowia po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

W przypadku recepty nierefundowanej, w szczegółach recepty w „odpłatności” widnieje znak „100%”. Oznacza to, że dana recepta nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli chcesz zgłosić nieprawidłowość recepty z odpłatnością 100%, prześlij zgłoszenie do Centrum e-Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może rozpocząć postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy recepta jest pełnopłatna – na 100%.