Dla Pacjenta

Nowy EKUZ UK

31 grudnia 2020 r. (koniec okresu przejściowego) zmienią się zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. Do tego momentu będą obowiązywać dotychczasowe uprawniania, które wynikają z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia będą przysługiwać jedynie osobom, do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej1).

Zjednoczone Królestwo wprowadziło rozwiązania, które pomogą uniknąć wątpliwości związanych z tym, czy osoba posiadająca dokument wydany w Wielkiej Brytanii ma nadal prawo do świadczeń. Oto one.

I. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC)

1. Karty EKUZ pozostające w obiegu

Obecnie obowiązujące karty utracą swoją ważność 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od daty ważności wpisanej na karcie). Od tego dnia nie będą one mogły być używane przez ubezpieczonych oraz akceptowane przez świadczeniodawców. Konieczne będzie posiadanie nowych kart: EKUZ dla osób uprawnionych i EKUZ dla studentów.

2. Nowy wzór EKUZ

Każda osoba, do której zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu i która będzie uprawniona do uzyskania EKUZ (tzw. grupa z prawami obywatelskimi), będzie mogła złożyć w Wielkiej Brytanii wniosek o nową EKUZ przed końcem okresu przejściowego.

Pierwsze karty będą wydawane od początku listopada 2020 r. i będą ważne od chwili odbioru.

Karta według nowego wzoru będzie wyłączną podstawą do udzielenia świadczeń od 1 stycznia 2021 r.

Nowa karta będzie posiadała dodatkowe elementy:

  • hologram w prawym górnym rogu,
  • litery „CRA” (Citizens’ Rights Agreement – umowa o prawach obywatelskich) w głównym polu karty oraz w polu zawierającym numer identyfikacyjny (pole 6).

Wzór nowej EKUZ „praw obywatelskich”

 Wzór nowej EKUZ „praw obywatelskich” - awers

 

  Wzór nowej EKUZ „praw obywatelskich” - rewers

 

3. Nowy wzór EKUZ dla studentów

Studenci, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie
i rozpoczęli przed 31 grudnia 2020 r. studia w Polsce, w dalszym ciągu będą mogli korzystać
z leczenia na koszt Wielkiej Brytanii.

Nowa karta będzie wydawana studentom na czas określony – na okres trwania nauki –
i będzie zawierała nowe, dodatkowe elementy:

  • hologram w prawym górnym rogu,
  • litery CRA (Citizens’ Rights Agreement – umowa o prawach obywatelskich) w głównym polu karty,
  • identyfikator państwa, w którym student studiuje – w przypadku Polski będzie to PL – w polu zawierającym numer identyfikacyjny (pole 6).

Wzór nowej EKUZ dla studentów – studia we Francji:

Wzór nowej EKUZ dla studentów – studia we Francji

II. Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Nie zmienią się zasady dotyczące uprawnień wynikających z posługiwania się Certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ. Będą jednak dotyczyły wyłącznie osób, które korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii, które nie złożyły wniosku o nową EKUZ przed wyjazdem do państw UE w 2021 r., będą mogły złożyć wniosek o Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ (Provisional Replacement Certificate, PRC).

III. Pozostałe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej

Proces wydawania dokumentów S1 i S2 nie zmieni się.  

  • Do dokumentów S1/UK, po  ich rejestracji, oddział wojewódzki NFZ będzie wydawał poświadczenia, które będą podstawą do uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce.
  • Dokument S2/UK, wydawany w związku z leczeniem planowanym w Polsce, będzie nadal okazywany u świadczeniodawcy.

Stan prawny na 30.10.2020 r. Informacje te będą aktualizowane w wyniku ewentualnych zmian.


1) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.