Dla Pacjenta

Information about treatment of persons from EU/EFTA in Poland

Kiedy możesz leczyć się w Polsce?

Jeśli jesteś ubezpieczony w jednym z państw UE lub EFTA i:

 • przebywasz w Polsce w związku z przyjazdem turystycznym, wizytą u rodziny, podjęciem nauki lub studiów,
 • mieszkasz w Polsce,
 • przyjechałeś na leczenie planowane.
 
Jakie musisz mieć dokumenty?

Typ dokumentu, jaki musisz mieć, zależy od tego, jaki jest cel Twojego przyjazdu do Polski:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – jeśli przebywasz czasowo, w celach np. turystycznym, rozpoczęcia nauki lub studiów,
 • dokument S1 (lub poprzedzające go: E106, E109, E120 i E121) – jeśli mieszkasz w Polsce,
 • dokument S2 (lub poprzedzający go E112) – jeśli przyjechałeś na leczenie planowane.

Jeśli przebywasz w Polsce czasowo, ale nie zabrałeś ze sobą EKUZ, możesz okazać lekarzowi certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Na Twój wniosek przyśle Ci go instytucja, w której jesteś ubezpieczony.

Co możesz leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach, jak obywatele naszego kraju.

Kartę musisz okazywać podczas każdej wizyty w placówce leczniczej. To lekarz, który udziela pomocy, decyduje, które świadczenie jest dla Ciebie niezbędne. Weźmie pod uwagę Twój stan zdrowia i długość planowanego pobytu.

Takie same uprawnienia przysługują Ci z certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ.

Co możesz leczyć z dokumentem S1?

Żeby skorzystać z leczenia z dokumentem S1, najpierw musisz go zarejestrować w Twoim oddziale NFZ. Jest to oddział w województwie, w którym mieszkasz.

Oddział zachowa w aktach dokument S1, a ty otrzymasz poświadczenie, które uprawnia Cię do leczenia. Jeśli masz numer PESEL, placówki będą mogły sprawdzać Twoje prawo do świadczeń elektronicznie i nie będzie konieczne okazywanie poświadczenia u lekarza.

Po rejestracji dokumentu S1 masz prawo do leczenia:

 • w pełnym zakresie, w tym do planowania zabiegów, wizyt, konsultacji,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach, jak obywatele naszego kraju.
Co można leczyć z dokumentem S2?

Zakres leczenia z dokumentem S2 jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • wskazanego w tym dokumencie, który jest zgodą na konkretne leczenie planowane,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach jak obywatele naszego kraju.

 

Dokument S2 musisz okazywać podczas każdej wizyty w placówce leczniczej.

Przed leczeniem musisz uzgodnić z placówką leczniczą warunki leczenia i jego termin.


Jak skorzystać z leczenia?

Leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną (czyli w gabinecie, poradni lub przychodni), udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na zły stan zdrowia pacjenta wizyta może mieć miejsce w jego domu.

Co musisz zrobić?

1. Udaj się do lekarza działającego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Na budynkach takich placówek widać logo NFZ. Listę świadczeniodawców, którzy mają umowy z NFZ, znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ oraz w oddziale wojewódzkim NFZ.

2. Okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2). Jeśli masz numer PESEL, zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ. Lekarz POZ może skierować Cię na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Pamiętaj. Przychodnie POZ przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Poza tymi godzinami opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły umowę na takie świadczenia z NFZ. Adresy i telefony tych placówek znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ lub w przychodniach POZ.

Jako osoba ubezpieczona za granicą, nie możesz składać Oświadczenia o przysługującym prawie do leczenia. Zawsze musisz okazać dokument, potwierdza Twoje prawo do leczenia, lub zostać pozytywnie zweryfikowany elektronicznie przez lekarza.

 

Leczenie u lekarza specjalisty

Co musisz zrobić?

1. Udaj się do lekarza specjalisty działającego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Na budynkach takich placówek widać logo NFZ. Listę świadczeniodawców, którzy mają umowę z NFZ, znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ oraz w oddziale wojewódzkim NFZ.

 

2. Okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2).  Jeśli masz numer PESEL, zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ.

 

3. Okaż skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nie musisz mieć skierowania do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,

oraz gdy jesteś:

 • chory na gruźlicę,
 • zakażony wirusem HIV,
 • uzależniony od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • inwalidą wojennym lub wojskowym, osobą represjonowaną, kombatantem,
 • cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych,
 • uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranem poszkodowanym – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osobą z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Pamiętaj. Nie potrzebujesz skierowania w przypadku wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia.

 

Leczenie stomatologiczne

Bezpłatne świadczenia stomatologiczne przysługują Ci w wąskim zakresie, określonym w wykazie Ministerstwa Zdrowia. Taki wykaz otrzymasz także w gabinecie stomatologicznym. Koszty ponadstandardowych świadczeń i materiałów, czyli tych, których nie ma w wykazie, pokrywasz z własnych środków.

Co musisz zrobić?

 1. Udaj się do dentysty, który zawarł umowę z NFZ.

Na budynkach takich placówek widać logo NFZ. Listę świadczeniodawców, którzy mają umowę z NFZ, znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ oraz w oddziale wojewódzkim NFZ.

 1. Okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2). Jeśli posiadasz nr PESEL zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego tj. z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1199).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2020 poz. 1177).

 

Leczenie szpitalne

Co musisz zrobić?

1. Udaj się do szpitala, który ma umowę z NFZ.

2. Okaż skierowanie od lekarza, lekarza dentysty lub felczera.

3. Okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2). Jeśli masz numer PESEL, zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ.

Pamiętaj.

 • Nie potrzebujesz skierowania w przypadku przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia. Nie musisz mieć skierowania również wtedy, gdy masz Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.
 • W trakcie pobytu w szpitalu bezpłatne będą zabiegi, badania i leki. Świadczeń ponadstandardowe pokrywasz z własnych środków.

 

Transport do szpitala

Co musisz zrobić?

 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 • Skorzystaj z bezpłatnego transportu sanitarnego – jeżeli:

– z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie możesz skorzystać z transportu publicznego,

– masz zlecenie na transport od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Zgłoś się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).
 • W każdym z wymienionych przypadków okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2).

 

Leki na receptę

Leki na receptę możesz otrzymać:

 • bezpłatnie,
 • za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania i dopłatą różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu,
 • za opłatą ryczałtową – wynoszącą 3,20 zł za leki podstawowe, a 10,50 zł w przypadku leków recepturowych,
 • za pełną odpłatnością – w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Co musisz zrobić?

1. Zgłoś się po receptę do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz innego lekarza, który ma umowę z NFZ na wystawianie recept.

2. Okaż w aptece dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2).

 

Co Ci przysługuje, jeżeli lekarz podejrzewa u Ciebie nowotwór?

 • Lekarz POZ wystawi Ci kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Zrobi tak, jeśli uzna, że diagnostyka i leczenie są w Twoim przypadku niezbędne. Jednak nie otrzymasz tej karty przy podejrzeniu nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.
 • Dzięki tej karcie możesz bez skierowania korzystać z diagnostyki, aby potwierdzić albo wykluczyć nowotwór.
 • Jeśli nowotwór złośliwy zostanie potwierdzony, dzięki karcie możesz go leczyć bez skierowania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w ramach leczenia szpitalnego.
 • Podczas  diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego zostawiasz kartę u świadczeniodawcy, który udziela Ci tych świadczeń. Przy zmianie świadczeniodawcy zamierasz swoją kartę i  zostawiasz ją u kolejnego świadczeniodawcy, u którego kontynuujesz leczenie.
 • Jeśli leczysz się onkologicznie, musisz okazywać dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie do dokumentu S1 lub dokument S2), podczas każdej wizyty w placówce leczniczej. Jeśli masz numer PESEL zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ.

 

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Zawiera:

1. dane osobowe pacjenta, czyli:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL (w przypadku noworodka – numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego), albo – gdy pacjent nie ma numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta wraz z adresem zamieszkania.

2. oznaczenie lekarza, który udzielił świadczeń opieki zdrowotnej,

3. datę sporządzenia/założenia karty,

4. dane dotyczące objawów, diagnostyki onkologicznej, rozpoznania, planu leczenia onkologicznego,

5. datę zakończenia leczenia onkologicznego.

 

Jakie instytucje w Polsce zajmują się świadczeniami zdrowotnymi na podstawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

 • Ministerstwo Zdrowia – instytucja właściwa,
 • Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia – instytucja łącznikowa,
 • 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – instytucje właściwe (instytucje miejsca zamieszkania; instytucje miejsca pobytu).
When are you entitled to treatment in Poland?

You are entitled to treatment in Poland, if you are insured in one of the EU or EFTA states and:

 • your stay in Poland is related to tourist trip, family visit, taking up learning or study,
 • you reside in Poland,
 • you receive scheduled treatment in Poland.
 
What documents do you need?

The type of document you need to hold depends on the purpose of your visit to Poland:

 • European Health Insurance Card (EHIC) – if your stay is temporary, e.g. for tourist, learning or study purposes,
 • S1 document (or preceding documents: E106, E109, E120 and E121) – if you reside in Poland,
 • S2 document (or preceding E112 document) – if you receive scheduled treatment.

When you stay in Poland temporarily and forgot about taking your EHIC, you may present a provisional replacement certificate of the EHIC to the healthcare physician. Your insurer will send the EHIC on your request.

 

What kind of treatment can you receive with EHIC?

The scope of treatment accessible with EHIC is limited. You are entitled only to treatment:

 • which is necessary and unscheduled,
 • within the public healthcare system,
 • performed on the same conditions as for the Polish nationals.

You must present the EHIC during each visit to a healthcare facility. The decision on the necessary services to be provided is made by the attending physician. He/she will consider your health condition and length of the planned stay.

The provisional replacement certificate of the EHIC entitles you to the same scope of services.

 

What kind of treatment can you receive with the S1 document?
In order to receive treatment on the basis of S1 document, you will first need to register it in your branch of the Polish National Health Fund (NFZ). This is the branch in the province you reside.

The branch will keep the S1 document in the record and you will receive a confirmation of your entitlement to treatment. If you hold a Personal ID Number (PESEL), the healthcare facilities will be able to check your entitlement to treatment electronically. In this case you will not need to present the confirmation to the physician.

Registration of the S1 document entitles you to treatment:

 • in full scope, including to schedule the procedures, appointments and consultations,
 • within the public healthcare system,
 • performed on the same conditions as for the Polish nationals.

 

What kind of treatment can you receive with the S2 document?

The scope of treatment with the S2 document is limited. You are entitled only to treatment:

 • specified in this document being a consent for specific scheduled treatment,
 • within the public healthcare system,
 • performed on the same conditions as for the Polish nationals.

You must present the S2 document during each visit to a healthcare facility.

Before starting treatment, you need to arrange the conditions and date of treatment with the healthcare facility.

 

How to receive treatment?

Receiving primary healthcare services (PHC)

Primary healthcare (PHC) includes the outpatient care (i.e. in the consulting room, outpatient clinic or surgeries) provided by a primary healthcare physician, nurse or midwife. In the case of poor health condition of the patient, the visit may take place in the patient’s home.

What do you need to do?

 1. Visit the public healthcare physician. All buildings of public healthcare facilities bear a logo of the Polish National Health Fund (NFZ). List of healthcare providers contracted by the Polish National Health Fund (NFZ) is available at https://zip.nfz.gov.pl/GSL/  and in the regional branch of the NFZ.
 2. Present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document). If you hold a Personal ID Number (PESEL), present your ID card instead of confirmation for the S1 document. The doctor will check your entitlements electronically in the eWUŚ (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries) system. The PHC physician may refer you to diagnostic tests, to a specialist or to hospital.

Note! PHC surgeries are open from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. After 6:00 p.m., 24/ hour healthcare is provided by the facilities contracted for such services by the NFZ. Addresses and telephone numbers of these facilities are available at https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ or in the primary healthcare surgeries.

As the person insured abroad, you may not submit the statement on entitlement to treatment. You must always present the document confirming your entitlement to treatment or be positively verified electronically by the physician.

 

Receiving the services of the medical specialist

What do you need to do?

 1. Visit the public healthcare medical specialist. All buildings of public healthcare facilities bear a logo of the Polish National Health Fund (NFZ). List of healthcare providers contracted by the Polish National Health Fund (NFZ) is available at https://zip.nfz.gov.pl/GSL/  and in the regional branch of the NFZ.
 2. Present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document). If you hold a Personal ID Number (PESEL), present your ID card instead of confirmation for the S1 document. The doctor will check your entitlements electronically in the eWUŚ (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries) system.
 3. Present the referral issued by the primary healthcare physician.

You don’t need the referral to visit the following medical specialists:

 • gynecologist and obstetrician,
 • dentist,
 • venereologist,
 • oncologist,
 • psychiatrist

and when you are:

 • a TB patient,
 • HIV-infected,
 • addicted to alcohol, drugs and psychoactive substances - in the scope of detoxification treatment,
 • disabled war veteran and soldier, victim of oppression and combatant,
 • blind civil victim of war,
 • entitled soldier or employee – in the scope of treatment of injuries and illnesses incurred while performing tasks outside the country,
 • injured veteran – in the scope of treatment of injuries and illnesses incurred while performing tasks outside the country,
 • a person holding the Diagnosis and Oncological Treatment Card.

 

Note! You don’t need the referral in the event of an accident, injury, poisoning and a life-threatening condition.

 

Dental treatment

You are entitled to free dental services only to a narrow extent specified in the list of the Ministry of Health. You will also receive such list at the dental surgery’s. You will need to pay the costs of non-standard services and materials i.e. these not included in the list.

What do you need to do?

 1. Visit the dentist contracted by the NFZ.

All buildings of public healthcare facilities bear a logo of the Polish National Health Fund (NFZ). List of healthcare providers contracted by the Polish National Health Fund (NFZ) is available at https://zip.nfz.gov.pl/GSL/  and in the regional branch of the NFZ.

 

 1. Present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document). If you hold a Personal ID Number (PESEL), present your ID card instead of confirmation for the S1 document. The doctor will check your entitlements electronically in the eWUŚ (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries) system.

Legal basis

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego tj. z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1199).  

(Regulation of the Minister of Health of 6 November 2013 on guaranteed services in the field of dental treatment, uniform text of 30 May 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1199)

Regulation of the Minister of Health of 1 July 2020 amending the Regulation on guaranteed services in the field of dental treatment (Journal of Laws of 2020, item 1177).

 

Hospital treatment

What do you need to do?

1. Visit the hospital contracted by the NFZ.

2. Present the referral issued by your physician, dentist or medical assistant.

3. Present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document). If you hold a Personal ID Number (PESEL), present your ID card instead of confirmation for the S1 document. The doctor will check your entitlements electronically in the eWUŚ (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries) system.

Note!

 • You don’t need the referral in the event of sudden illness, accident, injury, poisoning and a life-threatening condition and when you hold the Diagnosis and Oncological Treatment Card.
 • During your stay in hospital, the procedures, tests and drugs will be free of charge. You pay for non-standard healthcare services.

 

Transport to the hospital

What do you need to do?

 • Call 999 or 112 for an ambulance – in the event of accident, injury, childbirth, sudden illness or deterioration of health condition.
 • Use free sanitary transport – if:

– you cannot use public transport due to reduced mobility,

– you have the transport order issued by your primary healthcare physician.

 • Go directly to the Emergency Department (ED).
 • In each case, present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document).

 

Prescription drugs

You may receive prescription drugs:

 • free of charge,
 • against payment of 30% or 50% of their funding limit – up to the funding limit and covering the difference between the retail price and the amount of funding limit,
 • against fixed rate of PLN 3.20 PLN for basic drugs and of PLN 10.50 for compounding drugs,
 • fully paid – in the case of medicines not included into the list of reimbursed drugs.

What do you need to do?

1. Visit the health insurance physician, health insurance medical assistant or any other physician contracted by the NFZ for issuing of prescriptions.

2. Present the document entitling you to treatment in the pharmacy (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document).

 

What services are you entitled to, if a physician suspects a cancer?

 • The PHC physician issues the Diagnosis and Oncological Treatment Card (DOTC), if he/she considers that diagnosis and treatment are necessary. You will not receive this Card in the case of suspected malignant skin cancer, excluding melanoma.
 • This Card entitles you to perform diagnostic tests without a referral to confirm or exclude cancer.
 • If a malignant cancer is confirmed, the Card entitles you to treat the cancer without a referral within the outpatient specialist care or hospital treatment.
 • During oncological diagnostics or treatment you leave your Card at your healthcare provider. In the case of changing the healthcare provider, you take your Card and leave it at the healthcare provider, at which you continue your treatment.
 • If you are under oncological treatment, you must present the document entitling you to treatment (EHIC, confirmation issued for the S1 document or the S2 document) during each visit to a healthcare facility. If you hold a Personal ID Number (PESEL), present your ID card instead of confirmation for the S1 document. The doctor will check your entitlements electronically in the eWUŚ (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries) system.

 

Diagnosis and Oncological Treatment Card

The Card contains:

1. Personal data of the patient, i.e.:

 • name(s) and surname,
 • date of birth,
 • gender,
 • address of residence,
 • Personal ID Number (PESEL) (in the case of a newborn – Personal ID Number (PESEL)  of one of the parents or legal guardian) or – if the patient has no Personal ID Number (PESEL) – type and number of document confirming his/her identity,
 • In the case of a minor, completely incapacitated patient or patient incapable of informed consent – name(s) and surname of the legal representative or the actual guardian of the patient and the address of his/her place of residence.

2. Data of physician providing healthcare services,

3. Date of preparation/issuing the Card,

4. Information on the symptoms, oncological diagnostics, diagnosis and oncological treatment plan,

5. Date of completion of oncological treatment.

 

What institutions in Poland are in charge of healthcare services on the basis of coordination of social security systems?

 • Ministry of Health – competent institution,
 • Central Office of the National Health Fund – liaison institution,
 • 16 regional branches of the Polish National Health Fund – competent institutions (institutions of the place of residence; institutions of the place of stay).
Wann können Sie sich in Polen behandeln lassen?

Wenn Sie in einem der EU/EFTA-Staaten versichert sind und:

 • sich in Polen touristisch aufhalten, Ihre Familie besuchen, Ausbildung oder Studium aufnehmen,
 • in Polen wohnhaft sind,
 • nach Polen kommen, um sich einer geplanten Behandlung zu unterziehen.

 

Was für Dokumente müssen Sie mithaben?

Die Art der erforderlichen Dokumente, die Sie mithaben müssen, hängt von dem Ziel Ihres Aufenthalts in Polen ab:

 • die europäische Krankenversicherungskarte (EKVK, EHIC) - wenn Sie sich in Polen für kurze Zeit aufhalten, z. B. als Tourist, um Ausbildung oder Studium aufzunehmen,
 • das Dokument S1 (oder die vorherigen Dokumente: E106, E109, E120 und E121) – wenn Sie in Polen wohnhaft sind,
 • das Dokument S2 (oder das vorherige Dokument E112) - wenn Sie nach Polen kommen, um sich einer geplanten Behandlung zu unterziehen.

Wenn Sie sich in Polen für kurze Zeit aufhalten, ohne Ihre EKVK mitzuhaben, können Sie dem Arzt die provisorische Ersatzbescheinigung für EKVK vorzeigen. Das Zertifikat bekommen Sie auf Antrag von der Institution, bei der Sie versichert sind.

 

Was für eine Behandlung können Sie anhand der EKVK bekommen?

Anhand der EKVK sind begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gewährleistet. Anspruch haben Sie ausschließlich auf eine Behandlung, die:

 • erforderlich und nicht geplant ist,
 • durch eine Institution des öffentlichen Gesundheitssystems ausgeführt wird,
 • den gleichen Regeln unterliegt, die für die Bürger unseres Staates gelten.

Die EKVK müssen Sie jederzeit vorzeigen, wenn Sie eine Gesundheitseinrichtung besuchen. Der Arzt, der Ihnen ärztliche Hilfe leistet, entscheidet darüber, welche Dienstleistung für Sie erforderlich ist. Er wägt Ihren Gesundheitszustand und die Dauer des geplanten Aufenthalts ab.

Dieselben Anspruch gewährt Ihnen die provisorische Ersatzbescheinigung für EKVK.

 

Was für eine Behandlung können Sie anhand des S1-Dokuments bekommen?

Um sich anhand des S1-Dokuments behandeln zu lassen, müssen Sie das Dokument bei der zuständigen Filiale des Nationalen Gesundheitsfonds Die zuständige Filiale ist die Filiale in der Woiwodschaft, in der Sie wohnhaft sind.

Diese Filiale trägt das S1-Dokument in die Akten ein und gibt Ihnen eine Bescheinigung aus, die Sie zur Behandlung berechtigt. Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können die Gesundheitseinrichtungen elektronisch prüfen, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben. In diesem Fall müssen sie dem Arzt keine Bescheinigung vorzeigen.

Nachdem Sie das S1-Dokument , haben Sie Anspruch auf eine Behandlung, die:

 • vollständig ist, einschließlich der Planung der Behandlungen, Arztbesuche und Konsultationen,
 • durch eine Institution des öffentlichen Gesundheitssystems ausgeführt wird,
 • den gleichen Regeln unterliegt, die für die Bürger unseres Staates gelten.

 

Was für eine Behandlung können Sie anhand des S2-Dokuments bekommen?

Anhand des S2-Dokuments sind begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gewährleistet. Anspruch haben Sie ausschließlich auf eine Behandlung, die:

 • in dem Dokument bestimmt ist, das gleichzeitig Ihre Zustimmung zu einer konkreten, geplanten Behandlung darstellt,
 • durch eine Institution des öffentlichen Gesundheitssystems ausgeführt wird,
 • den gleichen Regeln unterliegt, die für die Bürger unseres Staates gelten.

Die S2-Dokument müssen Sie jederzeit vorzeigen, wenn Sie eine Gesundheitseinrichtung besuchen.

Bevor der Behandlung sind Sie verpflichtet, die Behandlungsbedingungen und ihren Zeitraum mit der Gesundheitseinrichtung zu vereinbaren.

 

Wie können Sie von einer Dienstleistung Gebrauch machen?

 

Behandlung im Rahmen primärer Gesundheitsversorgung (PGV)

Die primäre Gesundheitsversorgung (PGV) umfasst die ambulante Versorgung (d. h. in einer Praxis, Beratungsstelle und Ambulanz), die durch einen Arzt, eine Krankenschwester oder Hebamme im Rahmen primärer Gesundheitsversorgung ausgeführt wird. Wegen schlechten Gesundheitszustands des Patienten kann er an seinem Wohnort besucht werden.

Was müssen Sie machen?

Wenden Sie sich an einen Arzt, der  im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems tätig is.

Diese Einrichtungen sind mit dem Logo des Nationalen Gesundheitsfonds gekennzeichnet. Die Liste der Gesundheitsdienstleister, die einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet haben, ist auf der unter der folgenden Adresse: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ abrufbar, oder bei den Woiwodschaftsfilialen des Nationalen Gesundheitsfonds zu erhalten.

Zeigen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1- Dokument oder das S2-Dokument). Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können Sie nur Ihren Ausweis statt der Bescheinigung zum S1-Dokument vorzeigen. Der Arzt prüft elektronisch in dem eWUŚ-System, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben. Durch den Arzt primärer Gesundheitsversorgung können Sie zu Diagnoseuntersuchungen, einem Facharzt oder ins Krankenhaus überwiesen werden.

 

Beachten Sie das Folgende: Die Primärversorgungeinrichtungen haben Sprechstunden von Montag bis Freitag 08:00-18:00 Uhr. Die ganztägige Betreuung wird durch die Gesundheitseinrichtung gewährleistet, die einen entsprechenden Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet haben. Die Adressen und Telefonnummer der Einrichtungen sind auf der Internetseite unter der folgenden Adresse: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ abrufbar, oder bei den Einrichtungen primärer Gesundheitsversorgung zu erhalten.

Weil Sie im Ausland versichert sind, dürfen Sie keine Erklärungen zum Anspruch auf Behandlung abgeben. Jederzeit müssen Sie das Dokument vorzeigen, das Ihren Anspruch auf Behandlung bestätigt, oder durch den Arzt erfolgreich in dem elektronischen System geprüft werden kann.

 

Behandlung durch Fachärzte

Was müssen Sie machen?

 1. Wenden Sie sich an einen Facharzt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems. Diese Einrichtungen sind mit dem Logo des Nationalen Gesundheitsfonds gekennzeichnet. Die Liste der Gesundheitsdienstleister, die einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet haben, ist auf der Internetseite unter der folgenden Adresse: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ abrufbar, oder bei den Woiwodschaftsfilialen des Nationalen Gesundheitsfonds zu erhalten.
 2. Zeigen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1- oder S2-Dokument). Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können Sie nur Ihren Ausweis statt der Bescheinigung zum S1-Dokument vorzeigen. Der Arzt prüft elektronisch in dem eWUŚ-System, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben.
 3. Zeigen Sie die Überweisung von einem Arzt primärer Gesundheitsversorgung vor.

Um die folgenden Fachärzte zu besuchen, brauchen Sie keine Überweisung:

 • Gynäkologen und Geburtshelfer,
 • Zahnärzte,
 • Venerologen,
 • Onkologen,
 • Psychiater,

und wenn Sie:

 • an Tuberkulose leiden,
 • HIV-positiv sind,
 • von Alkohol, psychotropen und psychoaktiven Substanzen abhängig sind - im Rahmen der Entziehungskur,
 • ein Kriegs- oder Militärinvalide, Verfolgter, Kriegsveteran sind,
 • ein ziviles, blindes Opfer der Kriegshandlungen sind,
 • ein berechtigter Soldat oder Mitarbeiter sind - im Rahmen der Behandlung der Verletzungen oder Krankheiten, an denen Sie während der Ausführung der Aufgaben im Ausland erkrankt sind,
 • ein verletzter Veteran sind - im Rahmen der Behandlung der Verletzungen oder Krankheiten, an denen Sie während der Ausführung der Aufgaben im Ausland erkrankt sind,
 • die onkologische Diagnostik- und Behandlungskarte besitzen.

 

Beachten Sie das Folgende: Ohne Überweisung werden Sie im Falle eines Unfalls, einer Verletzung, Vergiftung oder eines lebensbedrohlichen Zustands behandelt.

Zahnärztliche Behandlung

Das Gesundheitsministerium bestimmt zahnärztliche Dienstleistungen, die Ihnen kostenlos zustehen. Die Liste der Dienstleistungen ist auch in der Zahnarztpraxis zu erhalten. Sie sind verpflichtet, die Kosten der nicht-routinemäßigen Dienstleistungen und Materialien außerhalb der Liste selbst zu decken.

Was müssen Sie machen?

 1. Wenden Sie sich an einen Zahnarzt, der einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet hat.

Diese sind mit dem Logo des Nationalen Gesundheitsfonds gekennzeichnet. Die Liste der Gesundheitsdienstleister, die einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet haben, ist auf der unter der folgenden Adresse: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ abrufbar, oder bei den Woiwodschaftsfilialen des Nationalen Gesundheitsfonds zu erhalten.

 1. Zeigen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1-Dokument oder das S2-Dokument). Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können Sie nur Ihren Ausweis statt der Bescheinigung zum S1-Dokument vorzeigen. Der Arzt prüft elektronisch in dem eWUŚ-System, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben.

 

Rechtsbasis

Verordnung des Gesundheitsministers vom 6. November 2013 über garantierte Dienstleistungen im Bereich der Zahnbehandlung, d. h. vom 30. Mai 2019 (Gesetzblatt vom 2019, Pos. 1199) 

Verordnung des Gesundheitsministers vom 1. Juli 2020 über die Änderung der Verordnung über garantierte Dienstleistungen im Bereich der Zahnbehandlung (Gesetzblatt vom 2020, Pos. 1177)

 

Krankenhausbehandlung

Was müssen Sie machen?                         

1. Wenden Sie sich an ein Krankenhaus, das einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds unterzeichnet hat.

2. Zeigen Sie die Überweisung von einem Arzt, Zahnarzt oder einer Fachkraft vor.

3. Zeigen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1- oder S2-Dokument). Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können Sie nur Ihren Ausweis statt der Bescheinigung zum S1-Dokument vorzeigen. Der Arzt prüft elektronisch in dem eWUŚ-System, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben.

 

Beachten Sie das Folgende:

 • Ohne Überweisung werden Sie im Falle einer abrupter Erkrankung, eines Unfalls, einer Verletzung, Vergiftung oder eines lebensbedrohlichen Zustands behandelt. Ohne Überweisung werden Sie auch behandelt, wenn Sie die onkologische Diagnostik- und Behandlungskarte besitzen.
 • Während des Aufenthalts im Krankenhaus sind die Behandlungen, Untersuchungen und Medikamente kostenlos. Sie sind verpflichtet, die Kosten der nicht-routinemäßigen Dienstleistungen selbst zu decken.

 

Transport ins Krankenhaus

Was müssen Sie machen?

 • Im Falle eines Unfalls, einer Verletzung, Entbindung oder abrupter Erkrankung oder Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes rufen Sie den Krankenwagen unter 999 oder 112 an.
 • Machen Sie vom kostenlosen Krankentransport Gebrauch, wenn:

- Sie nicht imstande sind, mit öffentlichen Transportmitteln wegen eingeschränkter Mobilität zu fahren,

- Sie einen Transportauftrag von einem Arzt primärer Gesundheitsversorgung erhalten.

 • Melden Sie sich bei der Notaufnahme (SOR).
 • In jeder der beschriebenen Situationen zeigen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1-Dokument oder das S2-Dokument).

 

Rezeptpflichtige Medikamente

Rezeptpflichtige Medikamente erhalten Sie:

 • kostenlos,
 • gegen Zahlung in Höhe von 30% oder 50% der Finanzierungsgrenze und Zusatzzahlung der Unterschieds zwischen dem Verkaufspreis und dem Betrag der Finanzierungsgrenze,
 • gegen Pauschalzahlung in Höhe von PLN 3,20 für Basismedikamente und PLN 10,5 für rezeptpflichtige Medikamente,
 • gegen Zahlung des Gesamtpreises - für Medikamente außerhalb der Liste von Arzneimitteln, die einer Erstattung unterliegen.

Was müssen Sie machen?

1. Wenden Sie sich an einen Arzt oder einen Feldscher, die im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems tätig sind oder an einen anderen Arzt, der aufgrund eines Vertages mit dem Nationalen Gesundheitsfonds berechtigt ist, das Rezept auszustellen.

2. Zeigen Sie in der Apotheke Ihre Anspruchsbescheinigung vor (die EKVK, die Bescheinigung zum S1- Dokument oder das S2-Dokument).

 

Was steht Ihnen zu, wenn der Arzt Krebsverdacht geäußert hat?

 • Der Arzt primärer Gesundheitsversorgung erstellt Ihnen die onkologische Diagnostik- und Behandlungskarte, wenn er diese Diagnostik und Behandlung als medizinisch notwendig für Sie findet. Die Karte wird jedoch nicht erstellt, wenn bösartige Hautkrebsformen, ausschließlich des Melanoms, in Verdacht geraten.
 • Die onkologische Diagnostik- und Behandlungskarte berechtigt zur Diagnostik ohne Überweisung, um Krebs zu bestätigen oder auszuschließen.
 • Wenn eine bösartige Hautkrebsform bestätigt wird, kann sie im Rahmen der ambulanten Fachversorgung oder Krankenbehandlung ohne Überweisung behandelt werden.
 • Während der onkologischen Diagnostik oder Behandlung lassen Sie die Karte bei dem Gesundheitsdienstleister, der die entsprechenden Dienstleistungen erbringt. Wenn Sie den Gesundheitsdienstleister wechseln, holen Sie die Karte zurück und lassen sie bei dem neuen Gesundheitsdienstleister, der die Behandlung weiterführt.
 • Wenn Sie in onkologischer Behandlung sind, müssen Sie Ihre Anspruchsbescheinigung (die EKVK, die Bescheinigung zum S1- Dokument oder das S2-Dokument) jederzeit vorzeigen, wenn Sie eine Gesundheitseinrichtung besuchen. Wenn Sie die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) besitzen, können Sie nur Ihren Ausweis statt der Bescheinigung zum S1-Dokument vorzeigen. Der Arzt prüft elektronisch in dem eWUŚ-System, ob Sie Anspruch auf Dienstleistungen haben.

 

Die onkologische Diagnostik- und Behandlungskarte

Die Karte enthält die folgenden Angaben:

1. die personenbezogenen Daten des Patienten, d. h.

 • den Namen und Vornamen (die Vornamen),
 • das Geburtsdatum,
 • die Kennzeichnung des Geschlechts,
 • die Anschrift,
 • die persönliche Identifikationsnummer (PESEL) (für die Neugeborenen - die PESEL-Nummer eines Elternteils oder des gesetzlichen Vormunds), oder wenn der Patient keine PESEL-Nummer besitzt - die Art und Nummer des Identitätsdokuments,
 • für minderjährige Patienten, die vollständig entmündigten Patienten oder die Patienten, die nicht imstande sind, ihre Zustimmung bewusst zu geben - den Namen und Vornamen des gesetzlichen Vertreters oder des tatsächlichen Erziehungsberechtigten und dessen Anschrift,

2. den Namen und die Registernummer des Arztes, der die Gesundheitsdienstleistungen erbracht hat,

3. das Erstellungsdatum/Eintragungsdatum der Karte,

4. die Angaben zu Symptomen, onkologischer Diagnostik, der Diagnose, dem Plan der onkologischen Behandlung,

5. das Enddatum der onkologischen Behandlung.

 

Welche polnische Institutionen sind für Gesundheitsdienstleistungen im Rahmen der Koordinierung der Sozialversicherungssysteme zuständig?

 • Das Gesundheitsministerium - die zuständige Behörde.
 • Die Zentrale des Nationalen Gesundheitsfonds - die Verbindungsstelle.
 • 16 Woiwodschaftsfilialen des Nationalen Gesundheitsfonds - die zuständigen Institutionen (nach dem Wohnsitz, Aufenthaltsort).
¿En qué casos puedes recibir asistencia sanitaria en Polonia?

Si estás asegurado en uno de los países de la UE o la AELC y:

 • Resides temporalmente en Polonia por motivos de una visita turística, visita familiar o estudios,
 • Vives en Polonia,
 • Has venido para recibir tratamiento programado.

 

¿Qué documentos necesitas?

El tipo de documentos de los que debes disponer depende del propósito de tu visita a Polonia:

 • Tarjeta Sanitaria Europea (TSE, en polaco EKUZ): si resides temporalmente, por motivos como turismo o estudios,
 • documento S1 (o uno anterior: E106, E109, E120 y E121), si vives en Polonia,
 • documento S2 (o el E112 que lo precede), si has venido para recibir tratamiento programado.

Si te encuentras temporalmente en Polonia, pero no has traído la TSE, puedes presentarle al médico un certificado que sustituya temporalmente la TSE. Si lo solicitas, te lo enviará la institución con la que estás asegurado.

 

¿Qué servicios puedes solicitar con la TSE?

La asistencia sanitaria bajo la cobertura de la TSE es limitada. Sólo tienes derecho a un tratamiento:

 • necesario y no programado,
 • en el marco del sistema de salud pública,
 • en los mismos términos que los ciudadanos de nuestro país.

Debes enseñar la tarjeta en cada visita a un centro médico. El médico que presta la asistencia es quien decide qué servicio es necesario para ti. Tendrá en cuenta tu estado de salud y la duración prevista de tu estancia en Polonia.

Los mismos derechos te corresponden con un certificado que sustituya temporalmente a la TSE.

 

¿Qué servicios puedes solicitar con el documento S1?

Para beneficiarse de las prestaciones con un documento S1, primero debes registrarlo en tu departamento NFZ (Fondo Nacional de Salud, abreviación en polaco), o sea en la sucursal de la provincia donde resides.

La sucursal archivará tu S1 y te expedirá un certificado que te dará derecho a los servicios médicos. Si tienes un número PESEL (número de identificación personal), los centros de salud podrán verificar tu derecho a la asistencia de forma electrónica y no necesitarás enseñar el certificado al médico.

Después de registrar el documento S1, tienes derecho a la asistencia:

 • en todo su alcance, incluida la planificación de intervenciones, visitas, consultas,
 • en el marco del sistema de la salud pública,
 • en los mismos términos que los ciudadanos de nuestro país.

 

¿Qué servicios puedes solicitar con el documento S2?

La asistencia sanitaria bajo la cobertura de un documento S2 es limitada. Solo tienes derecho a:

 • los servicios indicados en el documento, que es el consentimiento para un tratamiento programado específico,
 • en el marco del sistema de salud pública,
 • en los mismos términos que los ciudadanos de nuestro país.

Debes enseñar el documento S2 en cada visita a un centro médico.

Antes de comenzar un tratamiento, debes acordar las condiciones y los plazos del tratamiento con el centro médico.

 

¿Cómo recibir asistencia sanitaria?

 

Asistencia en centros de atención primaria de salud (POZ)

La atención primaria de salud (POZ, abreviación en polaco) cubre la atención ambulatoria (es decir, en un consultorio, clínica o centro de salud), proporcionada por un médico/a, enfermero/a o matrón/a de atención primaria de salud. Si el paciente se encuentra en mal estado de salud, la visita puede realizarse en su domicilio.

¿Qué tienes que hacer?

 1. Acudir a un médico que trabaje en el sistema de salud pública. El logotipo de NFZ se puede ver en los edificios de dichas instalaciones. La lista de proveedores de servicios que han suscrito un contrato con el NFZ se puede encontrar en https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ y en las sucursales provinciales de NFZ.
 2. Presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2). Si tienes un número PESEL, en lugar de un certificado para el documento S1, puedes limitarte a exhibir el DNI y el médico verificará tu derecho electrónicamente en el sistema eWUŚ. Un médico de atención primaria puede derivarte para hacer pruebas diagnósticas, a un especialista o a un hospital.

Recuerda. Los centros de POZ están abiertos de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas. Fuera de este horario, otros centros que han firmado un contrato para dichos servicios con el Fondo Nacional de Salud brindan atención las 24 horas. Las direcciones y números de teléfono de estas instalaciones se pueden encontrar en https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ o en los centros de POZ.

Como asegurado en el extranjero, no puedes declarar sobre tu derecho a la asistencia sanitaria. Siempre debes enseñar un documento que confirme tu derecho a las prestaciones, o ser verificado electrónicamente por un médico.

 

Consulta con un médico especialista

¿Qué tienes que hacer?

 1. Acudir a un médico especialista dentro del sistema sanitario público. El logotipo de NFZ es visible en los edificios de tales instalaciones. La lista de proveedores de servicios que han suscrito un contrato con el NFZ se puede encontrar en https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ y en la sucursal provincial de NFZ.
 2. Presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2). Si tienes un número PESEL, en lugar de un certificado para el documento S1, puedes limitarte a exhibir el DNI y el médico verificará tu derecho electrónicamente en el sistema eWUŚ.
 3. Enseñar el parte interconsulta de un médico de atención primaria.

No necesitas parte interconsulta para acudir a los siguientes especialistas:

 • ginecólogo y obstetra,
 • dentista,
 • venereólogo,
 • oncólogo,
 • psiquiatra,

ni cuando:

 • padezcas tuberculosis,
 • estés infectado con el VIH,
 • padezcas una dependencia al alcohol, intoxicantes o sustancias psicoactivas y se trate de un tratamiento para la drogadicción,
 • seas un inválido de guerra o inválido militar, víctima de represalias o veterano/a de guerra,
 • seas víctima de hostilidades civil y ciega,
 • seas un/a soldado o empleado/a autorizado/a a recibir tratamientos por lesiones o enfermedades adquiridas en el servicio de estado en el extranjero,
 • seas un/a veterano/a lesionado/a y autorizado/a a recibir tratamientos por lesiones o enfermedades adquiridas en el servicio de estado en el extranjero,
 • una persona portadora de una Tarjeta de diagnóstico y tratamiento oncológico.

Recuerda. No necesitas una interconsulta en caso de accidente, lesión, envenenamiento o afección potencialmente mortal.

 

Tratamiento dental

Tienes derecho a servicios dentales gratuitos en un ámbito limitado, especificado en la lista del Ministerio de Salud. También recibirás esta lista en el consultorio del dentista. Tú tendrás que cubrir los costes de servicios y materiales no estándar, es decir, aquellos que no están en la lista.

¿Que tienes que hacer?

1. Acudir a la consulta de un dentista que tenga contrato firmado con el Fondo Nacional de Salud. El logotipo de NFZ es visible en los edificios de tales instalaciones. La lista de proveedores de servicios que han suscrito un contrato con el NFZ se puede encontrar en https://zip.nfz.gov.pl/GSL/  y en la sucursal provincial de NFZ.

2. Presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2). Si tienes un número PESEL, en lugar de un certificado para el documento S1, puedes limitarte a exhibir el DNI y el médico verificará tu derecho electrónicamente en el sistema eWUŚ.

 

Base legal

Reglamento del Ministro de Sanidad del 6 de noviembre de 2013 sobre servicios garantizados en el ámbito del tratamiento odontológico, del 30 de mayo de 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1199 / B.O.E. polaco de 2019, artículo 1199).

Reglamento del Ministro de Sanidad del 1 de julio de 2020 por el que se modifica el reglamento de servicios garantizados en el ámbito del tratamiento odontológico (Dz.U. z 2020, poz. 1177, / B.O.E. polaco de 2019, art. 1177).

 

Tratamiento hospitalario

¿Qué tienes que hacer?

1. Acudir a un hospital que tenga contrato firmado con el Fondo Nacional de Salud.

2. Enseñar el parte interconsulta de un médico, un dentista o un asistente médico.

3. Presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2). Si tienes un número PESEL, en lugar de un certificado para el documento S1, puedes limitarte a exhibir el DNI y el médico verificará tu derecho electrónicamente en el sistema eWUŚ.

Recuerda.

 • No necesitas un parte interconsulta en caso de enfermedad repentina, accidente, lesión, envenenamiento o condición que ponga en peligro tu vida. No necesitas tampoco ningún parte interconsulta, si dispones de una Tarjeta de diagnóstico y tratamiento oncológico.
 • Durante tu estancia en el hospital, los tratamientos e intervenciones, pruebas y medicamentos serán gratuitos. Tú tendrás que cubrir los costes de prestaciones no estándar.

 

Transporte al hospital

¿Qué tienes que hacer?

 • Llamar al Servicio de Ambulancias 999 o 112 en caso de accidente, lesión, parto, enfermedad repentina o deterioro repentino de la salud.
 • Utilizar el transporte médico gratuito si:

- debido a una disfunción del aparato locomotor no puedes utilizar el transporte público,

- dispones de una orden de transporte expedida por un médico de atención primaria.

 • Acudir al Servicio de Urgencias del Hospital (SOR).
 • En cada uno de los casos anteriores, presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2).

 

Medicamentos con receta médica

Puedes obtener medicamentos recetados, según corresponda, en cuatro categorías posibles:

 • gratuitamente,
 • pagando un 30% o un 50% del límite de financiación de cada medicamento, y en su caso, abonando la diferencia entre el precio minorista y el importe del límite,
 • por un importe global de 3,20 PLN para medicamentos básicos y de 10,50 PLN, para medicamentos recetados,
 • abonando el coste total: en el caso de productos no incluidos en la lista de medicamentos reembolsados.

¿Qué tienes que hacer?

1. Obtener una receta de un médico de la sanidad pública, de un asistente médico de la sanidad pública o bien de otro médico que tenga un contrato para emitir recetas firmado con el Fondo Nacional de Salud.

2. Presentar en la farmacia el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2).

¿Cuáles son tus derechos si tu médico sospecha que tienes cáncer?

 • Tu médico de atención primaria te entregará una Tarjeta de diagnóstico y tratamiento oncológico (DiLO). Lo hará si considera que el diagnóstico y el tratamiento son necesarios en tu caso. Sin embargo, no podrás recibir la tarjeta si el médico sospecha tumores malignos en la piel, excepto un melanoma cutáneo.
 • Con la tarjeta, tendrás acceso a pruebas diagnósticas sin parte interconsulta para confirmar o excluir el cáncer.
 • Si se confirma un tumor maligno, la tarjeta te permite tratarlo sin parte interconsulta en el marco de la atención especializada de ambulatorio o de un tratamiento hospitalario.
 • Mientras hagas las pruebas diagnósticas o cuando empiece el tratamiento del cáncer, deja la tarjeta con el proveedor de atención médica que te brinda estos servicios. Cuando cambias de proveedor de servicios, lleva la tarjeta y la dejas con el próximo proveedor de servicios con el que continúas el tratamiento.
 • Si sigues un tratamiento oncológico, debes presentar el documento que te da derecho a las prestaciones (TSE, certificado emitido por documento S1 o documento S2) en cada visita en el centro de salud. Si tienes un número PESEL, en lugar de un certificado para el documento S1, puedes limitarte a exhibir el DNI y el médico verificará tu derecho electrónicamente en el sistema eWUŚ.

 

La Tarjeta de diagnóstico y tratamiento oncológico

Contiene:

 1. Los datos personales del paciente, es decir:
 • apellido(s) y nombre(s),
 • fecha de nacimiento,
 • sexo,
 • dirección,
 • número PESEL (en el caso de un recién nacido, el número PESEL de uno de los padres o de un tutor legal) o, si el paciente no tiene un número PESEL, tipo y número del documento que confirma la identidad,
 • en el caso de un paciente menor de edad, completamente incapacitado o incapaz de expresar su consentimiento, apellido(s) y nombre(s) del representante legal o tutor real del paciente, junto con su domicilio,

2. Datos del médico que prestó los servicios,

3. Fecha de expedición de la tarjeta,

4. Datos sobre síntomas, diagnóstico oncológico y otros diagnósticos, plan de tratamiento del cáncer,

5. Fecha de finalización del tratamiento oncológico.

 

¿Qué instituciones en Polonia se encargan de las prestaciones de salud según las normas de la coordinación de los sistemas de seguridad social?

 • Ministerio de Salud: institución competente,
 • Fondo Nacional de Salud, sede central: organismo de enlace,
 • 16 sucursales provinciales del Fondo Nacional de Salud: instituciones competentes (instituciones correspondientes al lugar de residencia permanente y temporal).
Quand pouvez-vous vous faire soigner en Pologne ?

Si vous êtes assuré dans un des pays de l'UE ou de l'AELE et :

 • vous séjournez en Pologne à l'occasion d'une arrivée de touristes, d'une visite à votre famille, d'un séjour d'études ou d'un stage,
 • vous vivez en Pologne,
 • vous êtes venu pour un traitement planifié.

 

Quels documents devez-vous avoir ?

Le type de document que vous devez posséder dépend du but de votre arrivée en Pologne :

 • Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) - si vous séjournez temporairement, par exemple pour faire du tourisme, pour commencer des études ou pour étudier,
 • le document S1 (ou le document précédent : E106, E109, E120 et E121) - si vous vivez en Pologne,
 • le document S2 (ou le document précédent E112) - si vous êtes venu pour un traitement planifié.

Si vous êtes en Pologne temporairement, mais que vous n'avez pas emporté la CEAM avec vous, vous pouvez montrer au médecin un certificat remplaçant temporairement la CEAM. À votre demande, l'institution auprès de laquelle vous êtes assuré vous l'enverra.

 

Que pouvez-vous traiter avec la CEAM ?

La portée du traitement avec la CEAM est limitée. Vous n'avez droit qu'à un traitement :

 • nécessaire et non planifié,
 • au sein du système de santé publique,
 • aux mêmes conditions les citoyens de notre pays.

Vous devez présenter la carte chaque fois que vous vous rendez dans établissement de traitement. C'est le médecin qui vous assiste, qui décide du service qui vous est nécessaire, qui tient compte de votre état de santé et de la durée prévue de votre séjour.

Vous avez le même droit avec un certificat remplaçant temporairement la CEAM

 

Que pouvez-vous traiter avec le S1 ?

Pour recevoir un traitement avec le document S1, vous devez d'abord l'enregistrer dans votre succursale du Fonds national de santé (NFZ). C'est le service de la voïvodie où vous vivez.

La succursale gardera un S1 dans son dossier et vous recevrez un certificat qui vous donnera droit à un traitement. Si vous disposez d'un numéro PESEL, les unités pourront vérifier votre droit aux prestations par voie électronique et il ne sera pas nécessaire de présenter le certificat au médecin.

Une fois que vous avez enregistré votre document S1, vous avez droit à un traitement :

 • dans son intégralité, y compris la planification du traitement, les visites, les consultations,
 • au sein du système de soins de santé,
 • aux mêmes conditions les citoyens de notre pays.

 

Que peut-on traiter avec le S2 ?

La portée du traitement avec le document S2 est limitée. Vous n'avez droit qu'à un traitement :

 • indiquée dans ce document, qui est une autorisation pour un traitement spécifique prévu,
 • au sein du système de soins de santé publique,
 • aux mêmes conditions les citoyens de notre pays.

Vous devez présenter le document S2 lors de chaque visite au sein de l'établissement de traitement.

Avant le traitement, vous devez vous mettre d'contrat avec l'établissement de traitement sur les conditions et le calendrier du traitement.

 

Comment se faire soigner ?

 

Traitement dans le cadre des soins de santé primaires (POZ)

Les soins de santé primaires (POZ) comprennent les soins ambulatoires (c'est-à-dire dans un cabinet médical, une clinique ou un dispensaire) dispensés par un médecin, une infirmière ou une sage-femme de soins de santé primaires. En raison du mauvais état de santé d'un patient, la visite peut avoir lieu à son domicile.

Que devez-vous faire ?

 1. Allez chez un médecin du système de soins de santé publique. Vous pouvez voir le logo NFZ sur les bâtiments de ces établissements. La liste des prestataires qui ont des contrats signés avec le NFZ peut être consultée sur le site https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ et dans la succursale de voïvodie du NFZ.
 2. Présentez le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le document S1 ou le document S2). Si vous avez un numéro PESEL, au lieu du certificat pour le document S1, vous ne pouvez présenter que la carte d'identité et le médecin vérifiera votre droit par voie électronique dans le système eWUŚ. Le médecin POZ peut vous adresser à un test de diagnostic, à un spécialiste ou à un hôpital.

En dehors de ces heures, les soins sont fournis 24 heures sur 24 par les établissements qui ont conclu un contrat pour ces services avec le Fonds national de santé. Les adresses et numéros de téléphone de ces établissements sont disponibles sur le site https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ ou dans les dispensaires POZ.

En tant qu'assuré étranger, vous n'êtes pas autorisé à faire une déclaration de votre droit au traitement. Vous devez toujours présenter un document, confirmer votre droit au traitement ou faire l'objet d'une vérification électronique positive par un médecin.

 

Traitement par un médecin spécialiste

Que devez-vous faire ?

 1. Consultez un médecin spécialiste dans le cadre du système de soins de santé publique. Vous verrez le logo NFZ sur les bâtiments de ces établissements. La liste des prestataires de soins de santé qui ont un contrat signé avec le NFZ peut être consultée sur le site https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ dans la succursale de voïvodie du NFZ.
 2. Présentez le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le documentS1 ou le documentS2). Si vous avez un numéro PESEL, au lieu d'un certificat pour le document S1, vous pouvez seulement montrer la carte d’identité et le médecin vérifiera votre droit électroniquement dans le système eWUŚ.
 3. Présentez une lettre de recommandation de la part d’un médecin de soins primaires.

Vous n'avez pas besoin de recommandation dans le cas des spécialistes suivants :

 • un gynécologue et un obstétricien,
 • un dentiste,
 • un vénéréologue,
 • un oncologue,
 • un psychiatre,

et quand vous êtes :

 • malade de tuberculose,
 • infecté par le VIH,
 • dépendant à l'alcool, aux stupéfiants et aux substances psychoactives - en termes de traitement de la toxicomanie,
 • un mutilé de guerre ou un militaire, un refoulé, un ancien combattant,
 • un civil aveugle victime de la guerre,
 • un soldat ou un employé autorisé - pour le traitement de blessures ou de maladies acquises lors de l'exécution de tâches en dehors du pays,
 • un vétéran victime - pour le traitement de blessures ou de maladies acquises lors de l'exécution de tâches à l'étranger,
 • une personne titulaire d'une carte de diagnostic et de traitement oncologique.

Attention. Vous n'avez pas besoin d'une recommandation en cas d'accident, de blessure, d'empoisonnement, de menace pour la vie.

 

Traitement dentaire

Vous avez droit à des services dentaires gratuits dans une fourchette étroite définie par le ministère de la santé. Vous recevrez également cette liste au cabinet du dentiste. Les coûts des services et matériels non standard, c'est-à-dire ceux qui ne figurent pas dans la liste, sont couverts par vos propres ressources.

Que devez-vous faire ?

 1. Allez chez le dentiste qui a conclu un contrat avec le NFZ.
 2. Vous pouvez voir le logo NFZ sur les bâtiments de ces établissements. La liste des prestataires qui ont un contrat avec le NFZ peut être consultée sur le site https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ et dans la succursale de voïvodie du NFZ.
 3. Présentez le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le document S1 ou le document S2).  Si vous avez un numéro PESEL, au lieu d'une attestation pour le document S1, vous pouvez seulement présenter la carte d’identité et le médecin vérifiera votre droit électroniquement dans le système eWUŚ.

Base juridique

Règlement du ministre de la Santé du 6 novembre 2013 sur les prestations garantis dans le domaine du traitement dentaire, soit du 30 mai 2019 (Journal des lois de 2019, point 1199).  

Règlement du ministre de la Santé du 1er juillet 2020 modifiant le règlement sur les prestations garantis dans le domaine du traitement dentaires (Journal des lois de 2020, point 1177).

 

Traitement hospitalier

Que devez-vous faire ?

1. Allez dans un hôpital qui a un contrat avec le NFZ.

2. Présentez une recommandation de votre médecin, dentiste ou technicien de dossiers médicaux.

3. Présentez le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le documentS1 ou le document S2). Si vous avez un numéro PESEL, au lieu d'un certificat pour le document S1, vous pouvez seulement montrer la carte d’identité et le médecin vérifiera votre droit électroniquement dans le système eWUŚ.

Attention.

 • Vous n'avez pas besoin d'une recommandation en cas de maladie soudaine, d'accident, de blessure, d'empoisonnement ou de menace pour la vie. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir une recommandation, si vous avez la Carte de diagnostic et de traitement oncologique.
 • Pendant votre séjour à l'hôpital, les traitements, les tests et les médicaments seront gratuits. Vous couvrez les prestations hors normes avec vos propres fonds.

 

Transport à l'hôpital

Que devez-vous faire ?

 • Appelez le service d'urgence 999 ou 112 - en cas d'accident, de blessure, d'accouchement, de maladie soudaine ou de détérioration soudaine de la santé.
 • Utilisez le transport sanitaire gratuit – si :

– vous ne pouvez pas utiliser les transports publics en raison d'un dysfonctionnement locomoteur,

– vous avez un ordre de transport du médecin de soins primaires.

 • Présentez-vous au service des urgences de l'hôpital (SOR).
 • Dans chacun de ces cas, présentez le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le document S1 ou le document S2).

 

Médicaments sur ordonnance

Vous pouvez obtenir des médicaments sur ordonnance :

 • gratuitement,
 • pour une redevance de 30 ou 50 % de leur limite de financement et une prime sur la différence entre le prix de détail et la limite,
 • pour une somme forfaitaire - 3,20 PLN pour les médicaments de base et 10,50 PLN pour les médicaments sur ordonnance,
 • pour le paiement intégral - pour les médicaments ne figurant pas sur la liste des  médicaments remboursés.

Que devez-vous faire ?

1. Obtenir une ordonnance d'un médecin de l'assurance maladie, d'un technicien de dossiers médicaux et d'un autre médecin qui a un contrat avec le NFZ pour délivrer des ordonnances.

2. Présenter à la pharmacie le document qui donne droit au traitement (CEAM, certificat délivré pour le document S1 ou le document S2).

 

Que se passe-t-il si votre médecin vous suspecte d'avoir un cancer ?

 • Votre médecin POZ vous délivrera une carte de diagnostic et de traitement oncologique (DiLO). Il le fera s'il estime que le diagnostic et le traitement sont nécessaires pour vous. Toutefois, vous ne recevrez pas cette carte si vous suspectez un cancer de la peau, à l'exception du mélanome cutané.
 • Avec cette carte, vous pouvez utiliser les diagnostics sans recommandation pour confirmer ou exclure un cancer.
 • Si le néoplasme malin est confirmé, vous pouvez le traiter sans recommandation, soit dans le cadre de soins spécialisés ambulatoires, soit dans le cadre d'un traitement hospitalier avec votre carte.
 • Lorsque vous êtes diagnostiqué ou traité en oncologie, vous laissez votre carte au prestataire qui vous fournit ces prestations. Lorsque vous changez de prestataire, vous perdez votre carte et la laissez au prestataire suivant chez qui vous continuez le traitement.
 • Si vous êtes traité en oncologie, vous devez présenter le document qui vous donne droit au traitement (CEAM, certificat du document S1 ou S2) chaque fois que vous vous rendez dans l'établissement de traitement. Si vous avez un numéro PESEL au lieu du certificat du document S1, vous ne pouvez présenter que des preuves et le médecin vérifiera votre droit par voie électronique dans le système eWUŚ.

 

La Carte de diagnostic et de traitement oncologique

Contient :

1. les données personnelles du patient, c'est-à-dire :

 • le nom et le(s) prénom(s),
 • la date de naissance,
 • la désignation du sexe,
 • l'adresse de résidence,
 • le numéro PESEL (dans le cas d'un nouveau-né - le numéro PESEL de l'un des parents ou du tuteur légal), ou - si le patient n'a pas de numéro PESEL - le type et le numéro du document confirmant l'identité,
 • dans le cas d'un patient mineur totalement incapable ou invalide, les nom et prénom(s) du représentant légal ou du tuteur effectif du patient, ainsi que l'adresse de résidence.

2. la désignation du médecin qui a fourni les services de soins de santé,

3. la date à laquelle la carte a été établie/crée,

4. les données concernant les symptômes, les diagnostics oncologiques, le diagnostic, le plan de traitement oncologique,

5. la date d'achèvement du traitement oncologique.

 

Quelles institutions en Pologne s'occupent des services de santé sur la base de la coordination des systèmes de sécurité sociale ?

 • ministère de la santé - institution compétente,
 • Siège du Fonds national de santé - organisme de liaison,
 • 16 succursales de voïvodie du Fonds national de santé - institutions compétentes (institutions du lieu de résidence ; institutions du lieu de séjour).

Jednolity Portal Cyfrowy

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie