Dla Pacjenta

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest po przeprowadzeniu przez oddział wojewódzki NFZ postępowania wyjaśniającego – zainicjowanego złożeniem odpowiedniego wniosku do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału wojewódzkiego NFZ. Celem prowadzonego postepowania wyjaśniającego jest potwierdzenie łącznego istnienia poniżej wymienionych przesłanek:

  • wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),
  • wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zgodę na udzielenie wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może odmówić wydania zgody, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem:

  • może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek.

lub

  • świadczenie nie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Od decyzji wydanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ przysługuje odwołanie do Prezesa NFZ. Termin do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie skarżącej.

Informacje dla świadczeniobiorców (pacjentów)

Informacje dla lekarzy

Pokrycie kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym

Statystyka

FAQ - Najczęściej zadawane pytania