Dla Pacjenta

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

W związku ze zmianą przepisów prawa, wnioski do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ dotyczące leczenia planowanego poza granicami kraju, od dnia 1 września 2020 r. należy składać do Prezesa NFZ, na adres: Centrala NFZ, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.
Dotychczas stosowany wzór wniosku pozostaje aktualny – wzór wniosku do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ został określony załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. poz. 1551).

 

 

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest po przeprowadzeniu przez oddział wojewódzki NFZ postępowania wyjaśniającego – zainicjowanego złożeniem odpowiedniego wniosku do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału wojewódzkiego NFZ. Celem prowadzonego postepowania wyjaśniającego jest potwierdzenie łącznego istnienia poniżej wymienionych przesłanek:

 • wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),
 • wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zgodę na udzielenie wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może odmówić wydania zgody, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem:

 • może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek.

lub

 • świadczenie nie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Od decyzji wydanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ przysługuje odwołanie do Prezesa NFZ. Termin do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie skarżącej.

Jak uzyskać zgodę na przeprowadzenie leczenia planowanego poza granicami

Mieszkam w Polsce i chcę skorzystać z planowanego leczenia za granicą

Aby uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie planowane za granicą – w państwie członkowskim UE/EFTA należy wypełnić wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację, na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji, a także na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia.

Wzór wniosku o przeprowadzenie leczenia planowanego poza granicami kraju został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Mieszkam w innym państwie członkowskim UE

Aby uzyskać zgodę NFZ na leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE niż aktualne państwo zamieszkania oraz innym niż Polska, należy złożyć wniosek o planowane leczenie za pośrednictwem instytucji właściwej – zgodnie z ustawodawstwem państwa zamieszkania.

Niezbędne informacje uzyskasz w  instytucji łącznikowej miejsca zamieszkania.

Przesłanki, które muszą zostać spełnione aby uzyskać zgodę NFZ na leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania   

Aby uzyskać zgodę na leczenie planowane muszą zostać spełnione niżej wymienione warunki:

● wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia);

● wnioskowane leczenie musi należeć do świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym zainteresowany ma miejsce zamieszkania; w Polsce do świadczeń gwarantowanych należą świadczenia objęte jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Wypełnianie wniosku przez pacjenta lub osobę upoważnioną  

Świadczeniobiorca, jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, osoba upoważniona przez świadczeniobiorcę, instytucja właściwa, instytucja miejsca zamieszkania, instytucja miejsca pobytu, instytucja łącznikowa w innym państwie członkowskim EFTA wypełnia DRUKOWANYMI LITERAMI część I.B, II VI wniosku.

 • w części I. B. należy wskazać odpowiedni przedmiot wniosku poprzez zakreślenie pola 2.1 bądź 2.1 łącznie z polem 2.2, a także (opcjonalnie) pole 3.
 • w części II. A ., w odpowiednio oznaczonych polach należy wskazać dane osoby, której dotyczy wniosek:

a)     imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (jeśli posiada).

 • w części II. B ., w odpowiednio oznaczonych polach – w sytuacji, gdy wniosek jest składany przez inną osobę, niż tą której dotyczy wniosek – należy wskazać dane osoby składającej wniosek:

   a) imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (jeśli posiada).

 • w części VI , pod oświadczeniem o zgodności danych wskazanych we wniosku ze stanem faktycznym, należy wskazać miejscowość, datę oraz czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną informację, tj. informację sporządzoną przez świadczeniodawcę dla świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu (podstawa prawna: art. 20 ust 2 pkt. 6 ustawy o świadczeniach).
 • dokumentację medyczną – w przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym tłumaczenie tej dokumentacji na język polski (tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego).

 Wypełnianie przez lekarza

Lekarzem wypełniającym wniosek o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju może być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Lekarz wnioskujący wypełnia część III oraz część VI wniosku, wskazując:

 • w części III:

a)       imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek, pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywania zawodu, pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej, rozpoznanie kliniczne, w zakresie, którego dotyczy wniosek, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu, prognozę co do prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek, określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, uzasadnienie wniosku,

 • w części VI :

a)     spis załączników do wniosku.

  Złożenie wniosku o leczenie planowane do oddziału wojewódzkiego NFZ

Po wypełnieniu przez lekarza wypełniającego wniosek części III oraz VI wniosku, osoba której dotyczy wniosek lub osoba składająca wniosek przekazuje wniosek z wypełnioną częścią I.B., II, III i VI wraz z załącznikami wymienionymi w części VI wniosku do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, oddziału wojewódzkiego NFZ.

  Prowadzenie postępowania w oddziale wojewódzkim NFZ

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ:

 • niezwłocznie dokonuje weryfikacji wniosku – w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa osobę, która złożyła wniosek, do usunięcia braków formalnych, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 • przed wydaniem decyzji dokonuje z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych uzgodnień dotyczących w szczególności wstępnych kosztów leczenia lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek
 • przed wydaniem decyzji może przesłać wniosek, wraz z kopią dokumentacji medycznej oraz pisemną informacją do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych
 • przed wydaniem decyzji przesyła wniosek wraz z kopią dokumentacji medycznej oraz pisemną informacją do konsultanta wojewódzkiego w przypadku gdy w części I.B. pkt 3 wniosku wnosi o to osoba składająca wniosek
 • przed wydaniem decyzji może zasięgać opinii innych osób wykonujących zawód medyczny lub podmiotów leczniczych, posiadających profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych
 • może (w części I.C. wniosku) wskazać świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który przeprowadzi leczenie lub badania diagnostyczne w zakresie objętym wnioskiem w terminie wcześniejszym niż dopuszczalny czas oczekiwania określony we wniosku, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z tym świadczeniodawcą. W przypadku ustalenia ww. okoliczności dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ wydaje decyzję w sprawie odmowy wydania wnioskodawcy zgody na uzyskanie leczenia lub badań diagnostycznych w innym państwie członkowskim UE/EFTA
 • może wybrać inny niż wskazany we wniosku zagraniczny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, działający w państwie członkowskim UE/EFTA, jeżeli:

a) na podstawie dostępnej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia stwierdzi, że podmiot ten gwarantuje lepszą jakość świadczeń opieki zdrowotnej;

b) koszt wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku jego udzielenia przez ten podmiot będzie znacznie niższy od kosztu udzielenia tego świadczenia przez zagraniczny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, wskazany we wniosku;

c) wskazany we wniosku zagraniczny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może rozliczyć kosztów wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

 

   Wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnej w sprawie

 • Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje świadczeniobiorcy, osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w przypadkach o których mowa w przepisach o koordynacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia niezbędnych uzgodnień w sprawie.
 • Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może, w drodze decyzji administracyjnej, odmówić zgody, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem:

a) nie jest świadczeniem gwarantowanym;

b) może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalny czas oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek.

Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych

Oddział wojewódzki NFZ w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wydania decyzji, wypełnia i poświadcza odpowiednie zaświadczenie (formularz E112/S2), o którym mowa w przepisach o koordynacji, oraz przekazuje je osobie składającej wniosek.

Ważne informacje dotyczące leczenia planowanego za granicą

Leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania jest realizowane na podstawie formularza E 112, uzyskanego w oddziale wojewódzkim NFZ po uprzednim wydaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ zgody na przeprowadzenie takiego leczenia.

Współpłacenie

Pacjenci, którzy uzyskali zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania, leczeni są zgodnie z przepisami prawa ustawodawstwa państwa, w którym leczenie to ma zostać przeprowadzone. Mając na względzie przepisy unijne określające system współpłacenia, w sytuacji gdy pacjent uzyskał zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie poza granicami kraju z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania na leczenie w kraju, zobowiązany jest do współpłacenia zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym pacjent przebywa.

Formularz E 112

Zaświadczenie wydawane przez oddział wojewódzki NFZ (instytucję właściwą) osobie, która uzyskała zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na planowane leczenie w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Formularz ten powinien zostać przez wnioskodawcę przekazany klinice zagranicznej realizującej leczenie.

Formularz E 112 jest dokumentem stosowanym przez wszystkie państwa członkowskie UE/EFTA i stanowi podstawę do rozliczenia finansowego pomiędzy państwami.

Inne dokumenty związane z leczeniem planowanym w innym państwie członkowskim UE, które będą stosowane w przyszłości:

Są to tzw. dokumenty przenośne (portable documents) potwierdzające uprawnienie do uzyskania określonych świadczeń, które w przyszłości będą zastępować dotychczasowe formularze serii E. Należą do nich:

 • S2 - dokument uprawniający do leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania (zastąpi formularz E 112);
 • S3 - dokument uprawniający do leczenia planowanego w zakresie konieczności kontynuacji opieki (leczenia) emerytowanego pracownika przygranicznego w byłym państwie członkowskim ostatniego miejsca pracy (nie ma swojego odpowiednika w formularzach typu E);
 • DA1 - dokument uprawniający, m.in. do leczenia planowanego z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zastąpi formularz E 123).

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania odbywa się na podstawie formularza E 112, uzyskanego w OW NFZ po uprzednim wydaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie takiego leczenia.

Aby uzyskać zgodę na leczenie poza granicami kraju muszą zostać spełnione niżej wymienione przesłanki:

 • wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),
 • wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym , tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Warunkiem niezbędnym jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim EFTA świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację, na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji, a także na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia – za pośrednictwem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Część I.B., II oraz VI wniosku wypełnia osoba składająca wniosek, a  następnie przekazuje wniosek lekarzowi w celu wypełnienia części III

Warunki, które musi spełnić lekarz kierujący chorego na leczenie za granicą/wypełniający wniosek w części III :

 • musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. lekarzem będącym świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarzem, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • musi być to specjalista posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Podstawa prawna: art. 42i ust. 4 ustawy o świadczeniach

Część III wniosku wypełniona przez lekarza kierującego pacjenta na leczenie zagraniczne drukowanymi literami zawiera:

 • imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
 • pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywania zawodu,
 • pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczynę złożenia wniosku oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
 • informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu,
 • prognozę co do prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
 • wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek,
 • cel wyjazdu i przewidywany sposób leczenia za granicą,
 • określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu oczekiwania zgodnie z listą oczekujących oraz dopuszczalnego czasu oczekiwania – określonego indywidualnie przez lekarza wnioskującego,
 • uzasadnienie konieczności leczenia w zagranicznym podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych,
 • miejscowość, datę wypełnienia wniosku, podpis i pieczęć lekarza wypełniającego wniosek.

Ww. informacje muszą być potwierdzone osobistą pieczątką lekarza wypełniającego wniosek (potwierdzającą jego specjalizację oraz stopień/tytuł naukowy) oraz pieczątką placówki opieki medycznej.

Po rozpoznaniu wniosku i wydaniu decyzji przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, kopia decyzji doręczana jest lekarzowi wnioskującemu.

Konsultant wojewódzki

W trakcie procedowania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ oddział może bądź powinien – gdy wnosi o to osoba ubiegająca się o leczenie, przesłać wniosek wraz z kopią dokumentacji medycznej do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny, właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, w celu zasięgnięcia opinii. Opinia konsultanta wojewódzkiego wyrażana jest w części IV wniosku.

Część IV wniosku wypełniona przez konsultanta wojewódzkiego zawiera:

 • informację w zakresie wskazanym przez dyrektora oddziału Funduszu,
 • miejscowość, datę wypełnienia wniosku, podpis i pieczęć konsultanta wojewódzkiego opiniującego wniosek,

Konsultant wojewódzki, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, przekazuje do oddziału wojewódzkiego NFZ zaopiniowany wniosek wraz z kopią dokumentacji.
W uzasadnionych przypadkach (zasięgnięcia specjalistycznych opinii medycznych) termin może zostać przedłużony o okres 5 dni roboczych.

Transport do miejsca udzielenia świadczenia w państwie członkowskim UE/EFTA

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może wydać wnioskodawcy zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA wyłącznie w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia wnioskodawcy i tylko w sytuacji, gdy została wyrażona zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie planowanego leczenia za granicą.

Wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia leczenia za granicą składa się na tym samym wniosku, który obejmuje również prośbę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie leczenie planowanego za granicą – należy zakreślić w części I.B. wniosku pole 2.2 łącznie z polem 2.1.

Wzór wniosku o pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Transport do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju (transport powrotny po wykonaniu planowanego leczenia)

W przypadku uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania, wnioskodawca, po zrealizowanym leczeniu za granicą oraz gdy wymaga tego stan zdrowia, może złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.

Wzór wniosku o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju został określony w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosku

W celu uzyskania zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie planowanego leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.

Wypełnianie wniosku przez pacjenta lub osobę upoważnioną

Osoba uprawniona do ubiegania się o pokrycie kosztów transportu lub zamieszkania w kraju lub osoba uprawniona do składania ww. wniosku wypełnia DRUKOWANYMI LITERAMI część I.B, II IV wniosku:

 • w części I. B. należy wskazać odpowiedni przedmiot wniosku poprzez zakreślenie pola 1
 • w części II. A ., w odpowiednio oznaczonych polach należy wskazać dane osoby, której dotyczy wniosek:

a) imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (jeśli posiada).

 • w części II. B ., w odpowiednio oznaczonych polach – w sytuacji, gdy wniosek jest składany przez inną osobę, niż tą której dotyczy wniosek – należy wskazać dane osoby składającej wniosek:

a) imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (jeśli posiada).

 • w części II. C. należy wskazać:

a) aktualne miejsce leczenia poza granicami kraju (pełna nazwa i dane kontaktowe), w którym aktualnie przebywa osoba, której dotyczy wniosek,

b) miejsce leczenia w kraju, jeżeli wniosek dotyczy pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju bądź

c) miejsce zamieszkania w kraju, do którego ma zostać przewieziona osoba, której dotyczy wniosek.

 • W części IV , należy wskazać spis załączników oraz pod oświadczeniem dotyczącym zgodności danych wskazanych we wniosku ze stanem faktycznym, należy wskazać miejscowość, datę oraz złożyć czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Po wypełnieniu przez osobę uprawnioną części I.B., II i IV wniosku, osoba której dotyczy wniosek lub osoba składająca wniosek przekazuje wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Prowadzenie postępowania w oddziale wojewódzkim NFZ

Po otrzymaniu wniosku, oddział wojewódzki NFZ niezwłocznie zwraca się do zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych osobie, której dotyczy wniosek, w celu uzyskania potwierdzenia, iż stan zdrowia tej osoby wymaga zastosowania określonego środka transportu.

Wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnej w sprawie

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa powyżej, wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu albo odmawia wydania zgody.

LICZBA DECYZJI WYDANYCH PRZEZ NFZ W LATACH 2004-2019

ROK

ZGODY

ODMOWY

UMORZENIA

2004

5

2

2005

14

6

2006

11

2

2007

13

10

2008

114

26

12

2009

157

44

9

2010

167

17

3

2011

228

23

3

2012

152

18

2

2013

140

26

9

2014

111

23

5

2015

150

28

6

2016

139

37

3

2017

114

59

5

2018

119

23

2

2019

88 29 1

 

SZACOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, NA WYKONANIE KTÓRYCH POZA GRANICAMI KRAJU ZOSTAŁA WYDANA ZGODA NFZ W LATACH 2004-2019

ROK

KOSZTY LECZENIA

KOSZTY TRANSPORTU

2004

33 291,33 EURO

2005

70 694,67 EURO

2006

63 971,59 EURO

2007

94 905,24 EURO

2008

6 309 490,39 PLN

214 218,11 PLN

2009

13 050 961,49 PLN

299 636,17 PLN

2010

12 252 909,76 PLN

317 675,79 PLN

2011

17 675 990,32 PLN

402 139,32 PLN

2012

14 762 316,54 PLN

259 465,78 PLN

2013

15 045 154,79 PLN

121 431,17 PLN

2014

15 486 036,96 PLN

89 622,39 PLN

2015

34 522 044,23 PLN

250 163,35 PLN

2016

18 839 804,01 PLN

158 991,32 PLN

2017

7 186 130,74 PLN

177 191,78 PLN

2018

5 683 063,69 PLN

187 012,15 PLN

2019

17 087 359,07 PLN​ 478 175,77 PLN​

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie w innym państwie członkowskim UE /EFTA?

Podstawowym warunkiem uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania jest brak możliwości uzyskania wnioskowanego leczenia w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia).

Gdzie złożyć wniosek o leczenie planowane?

Prawidłowo wypełniony wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Co wnioskodawca powinien zrobić z formularzem E 112?

Wnioskodawca, udając się na leczenie do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, powinien posiadać przy sobie formularz E 112, który przekazuje placówce realizującej leczenie.

Co to jest formularz S2?

Formularz S2 jest to dokument uprawniający do leczenia planowanego w państwie członkowskim UE innym niż miejsce zamieszkania, który w przyszłości zastąpi formularz E 112.

Co to jest formularz E112?

Formularz E 112 jest to zaświadczenie wydawane przez instytucję właściwą (oddział wojewódzki NFZ) osobie, która uzyskała zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie planowanego leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Kto wypełnia wniosek o przeprowadzenie leczenia planowanego za granicą?

Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
– specjalista posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Co należy zrobić, aby uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie w innym państwie członkowskim UE/EFTA?

Aby uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie planowanego leczenia poza granicami kraju zawarty w zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. poz. 1551)

Co to jest leczenie planowane za granicą?

Leczenie planowane jest to przewidywany, ściśle określony sposób i zakres leczenia, który ma zostać przeprowadzony w innym państwie członkowskim UE/EFTA – w aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy oraz w określonym terminie, na wykonanie którego należy uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.