Dla Pacjenta

Information for entitled persons from EU/EFTA Member States

Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce

Jeśli jest Pan / Pani uprawniony/a do opieki zdrowotnej na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podczas tymczasowego pobytu w Polsce, wówczas ma Pan / Pani prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych ze wskazań medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie takich świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Na budynkach takich placówek zamieszczone jest logo NFZ. Ponadto informacje o świadczeniodawcach działających na terenie danego województwa, którzy zawarli umowy z NFZ można uzyskać we właściwym terytorialnie oddziale wojewódzkim Funduszu.

Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną, udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, także w domu chorego. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Przychodnie POZ przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta tzw. opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły umowę na tego rodzaju świadczenia z NFZ. Adresy i telefony placówek udzielających opieki całodobowej dostępne są w przychodniach POZ.

Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranów poszkodowanych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowania nie muszą posiadać osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.

Jak uzyskać świadczenia stomatologiczne?

Należy udać się do dentysty, który zawarł umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Świadczenia stomatologiczne przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 193)  .

Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych powinien być dostępny także w gabinecie stomatologicznym. Koszty ponadstandardowych świadczeń i  materiałów stomatologicznych, czyli tych których nie ma w wykazie Ministra Zdrowia pacjent pokrywa z własnych środków finansowych.

Jak uzyskać leczenie szpitalne?

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne i zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, lekarza dentysty lub felczera. Z obowiązku uzyskania skierowania zwolnione są osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania do  szpitala.

Należy udać się do szpitala, który zawarł umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie, z wyjątkiem świadczeń ponadstandardowych, których koszty należy pokryć z własnych środków finansowych.

Jak uzyskać transport do szpitala?

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112 lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Jeżeli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia pacjentowi korzystanie ze środków transportu publicznego, transport sanitarny jest w takich przypadkach nieodpłatny. Nieodpłatny transport sanitarny przysługuje również na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Co przysługuje pacjentowi, w stosunku do którego lekarz stwierdził podejrzenie nowotworu?

Jeżeli w ramach udzielania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lekarz stwierdził u pacjenta legitymującego się Europejska Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatem Tymczasowym Zastępującym EKUZ podejrzenie nowotworu, a świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem tego nowotworu są świadczeniami niezbędnymi ze wskazań medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz planowany czas pobytu pacjenta w Polsce, lekarz wystawia pacjentowi Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Karty takiej nie wystawia się w przypadku stwierdzenia podejrzenia nowotworów złośliwych skóry, chyba że jest to czerniak skóry.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego uprawnia pacjenta do otrzymania bez skierowania świadczeń z zakresu diagnostyki, których celem jest potwierdzenie albo wykluczenie podejrzenia istnienia nowotworu.

W przypadku potwierdzenia istnienia nowotworu złośliwego, pacjent na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego ma prawo, bez konieczności okazywania skierowania, do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej mających na celu leczenie tego nowotworu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w ramach leczenia szpitalnego.

Pacjent legitymujący się EKUZ lub Certyfikatem Tymczasowym Zastępującym EKUZ zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego zobowiązany jest do pozostawienia Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, pacjent odzyskuje swoją Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego i może ją złożyć u innego świadczeniodawcy celem kontynuacji leczenia.

Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego

Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego zawiera dane osobowe pacjenta, tj.:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL (w przypadku noworodka - numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego), a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Ponadto karta zawiera m.in. oznaczenie lekarza, który udzielił świadczeń opieki zdrowotnej, datę sporządzenia/założenia karty; dane dotyczące objawów, dotyczące diagnostyki onkologicznej, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego, datę zakończenia leczenia onkologicznego

Jak uzyskać leki?

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, felczer ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę upoważniającą go do wystawiania recept.

W aptece należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

 • bezpłatnie;
 • za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania – do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania;
 • za opłatą ryczałtową – wynoszącą 3,20 zł w przypadku leków podstawowych, a w przypadku leków recepturowych – 10,50 zł
 • za pełną odpłatnością - w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.
Korzystanie ze świadczeń na podstawie unijnego formularza E 112/S2:

Po uzgodnieniu z polskim świadczeniodawcą, który ma zawartą a umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) warunków i terminu udzielenia planowanego świadczenia, kopię formularza E 112/S2 należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na siedzibę świadczeniodawcy.

Polskie instytucje zaangażowane w koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych :
 • Władza właściwa - Minister Zdrowia
 • Instytucja łącznikowa - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Instytucja właściwa/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu - 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE/EFTA przebywających w Polsce jest uzależniony od tego, jakim dokumentem posługuje się dana osoba uprawniona do świadczeń.

Nauka, praca, emerytura w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce związany z  nauką albo pracą ma charakter czasowy a osoba posługuje się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, to zakres świadczeń ograniczony jest do świadczeń, które stają się niezbędne ze względów medycznych i są udzielane podczas pobytu czasowego w Polsce z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Pod uwagę brany jest w szczególności charakter świadczeń oraz czas trwania pobytu. Innymi słowy, nie można stawiać w pacjenta w takiej sytuacji, że jest on zmuszony do powrotu do kraju w którym jest ubezpieczony w celu kontynuacji leczenia.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby świadczeń ustala lekarz. Lekarz powinien potraktować uprawnionego na tych samych zasadach, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W przypadku pobytu czasowego, którego celem nie było uzyskanie leczenia, świadczeniodawca nie może żądać od pacjenta dokumentów potwierdzających zgodę państwa właściwego na uzyskanie leczenia planowanego (E112, E123, S2, DA1) lub też dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terytorium RP (poświadczenie do formularzy). Tak długo jak świadczenia mają charakter świadczeń niezbędnych z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz długość pobytu, EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ są wystarczającymi dokumentami do leczenia pacjenta.

Jeżeli pobyt w Polsce ma charakter pobytu stałego to w przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA zamieszkuje na stałe w Polsce, zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedni formularz, który uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia, który dana osoba posiada w państwie właściwym:

 •     Formularz E106/S1 dla pracowników albo osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ubezpieczonych w innym państwie członkowskim UE/EFTA, mieszkających na terytorium Polski;
 •     Formularz E109/S1 dla członków rodziny mieszkających na terytorium Polski, których główny ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia i zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE/EFTA;
 •     Formularz E121/S1 dla emerytów lub rencistów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz członków ich rodzin mieszkających na terytorium Polski;
 •     Formularz E120/S1 dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę w innym państwie członkowskim UE/EFTA mieszkających na terytorium Polski;
 •     Formularz E123/DA1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium Polski, które mają prawo wyłącznie do rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

UWAGA! Wymienione wyżej formularze należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po zarejestrowaniu na ich podstawie zostanie wydane poświadczenie uprawniające do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

W przypadku poświadczeń do formularza E123/DA1 prawo do świadczeń ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które związane są z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i które wskazane są na danym dokumencie.

General information concerning access to health care during a temporary stay in Poland

Access to healthcare during a temporary stay in Poland

If you are entitled to healthcare on the basis of EU regulations on coordination of social security systems, then during a temporary stay in Poland you have the right to healthcare benefits in kind that are necessary for medical reasons and are provided by healthcare providers who are contracted for the provision of such services by the Polish National Health Fund (NFZ). A logo of the Polish National Health Fund (NFZ) is placed on the buildings of such facilities. Furthermore, information on healthcare providers operating in a given province who are contracted by the Polish National Health Fund is available at the regional branch of the NFZ that is responsible for the area. 

How to receive primary healthcare services (PHC)?

In order to receive primary healthcare services you should go to a doctor who signed a contract with the NFZ and present your European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC. Primary healthcare (PHC) includes outpatient care provided by a doctor, nurse or midwife of primary healthcare, also in the patient's home. A primary healthcare physician may refer you to diagnostic tests, to a specialist or to hospital.

PHC surgeries are open from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. After 6:00 p.m. on weekdays and on Saturdays, Sundays and holidays, healthcare is provided by the so called 24 hour- medical service units that are contracted for such services by the NFZ. Addresses and telephone numbers of units providing 24 hour-medical service are available in primary healthcare surgeries. 

How to receive the services of a medical specialist?

In order to receive the services of a medical specialist, you should go to a doctor who signed a contract with the NFZ and present your European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC. In the case you need a specialized outpatient treatment, it is necessary to have a referral from your health insurance doctor. A referral is not required to visit the following medical specialists:

 • gynecologist and obstetrician,
 • dentist,
 • venereologist,
 • oncologist,
 • psychiatrist

and in the cases of the following persons:

 • TB patients,
 • HIV - infected,
 • addicted to alcohol, drugs and psychoactive substances - in relation to a detoxification treatment,
 • disabled war veterans and soldiers, victims of oppression and combatants,
 • blind civil victims of war,
 • entitled soldiers or employees, in relation to the treatment of injuries and illnesses incurred while performing tasks outside the country,
 • injured veterans, in relation to the treatment of injuries and illnesses incurred while performing tasks outside the country.

Apart from the above, persons who received the Diagnosis and Oncological Treatment Card from their PHC doctor do not need to have a referral.   

In the event of an accident, injury, poisoning or a life-threatening condition you will receive all the necessary medical services without a referral.

How to receive dental services?

In order to receive dental services, you should go to a doctor who signed a contract with the NFZ and present your European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC. Free dental services within the public health insurance are available only to a certain extent, as defined in the Regulation of the Minister of Health of 6 November 2013 on guaranteed services in the field of dental treatment (Journal of Laws, pos. 1462) .

A list of free services and dental materials should be available at dentist surgeries. The costs of the provision of non-standard dental services and materials, that is, those that are not on the list of the Minister of Health, will be charged from the patient.

How to receive hospital treatment?

If the goal of the treatment cannot be achieved by outpatient care and there is a need for inpatient treatment, then it is necessary to obtain a referral from a doctor, dentist or a medical professional. Persons who obtained the Diagnosis and Oncological Treatment Card from their PHC doctor are exempted from the obligation to obtain a referral.

In the event of a sudden illness, an accident, injury, poisoning or a life-threatening condition you will receive all the necessary medical services without a referral to the hospital.

You should go to the hospital, which signed a contract with the NFZ and present your European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC. During your stay in the hospital, all treatments, examinations and medicines are provided free of charge, except for non-standard services the cost of which must be covered from your own funds.

How to receive transport to the hospital?

In the event of an accident, injury, childbirth, sudden illness or a sudden deterioration in health status, you should call the ambulance -  Tel. No. 999 or 112  or go directly to the hospital, especially to the Hospital Emergency Department (ED). If reduced mobility prevents the patient from the use of public transport, medical transport  in such cases is free of charge. Free medical transport is also available on the basis of an order issued by the primary care physician.

You must show your European Health Insurance Card or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC.

What services is the patient entitled to in case of a suspected cancer diagnosis?

If in the course of the provision of primary healthcare (PHC) a patient who holds a European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC is diagnosed with a suspected cancer, and the services related to the diagnosis and treatment of this cancer are necessary for medical reasons, then taking into account the nature of the services and the planned duration of the patient's stay in Poland, the doctor issues  the Diagnosis and Oncological Treatment Card .  Such card shall not be issued in case of suspected skin cancer, unless it is a melanoma.

The Diagnosis and Oncological Treatment Card entitles the patient to receive diagnostic services without a referral, which aim is to confirm or exclude the existence of a suspected cancer.

In the case the existence of a malignant tumor is confirmed, then on the basis of the Diagnosis and Oncological Treatment Card, the patient has the right to receive healthcare services aimed at the treatment of this cancer in outpatient specialist care or in the hospital without showing a referral.

A patient, who is the holder of a European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC, and intends to make use of oncological diagnosis or treatment, is required to leave the Diagnosis and Oncological Treatment Card at the healthcare provider where the services will be received. In the case the healthcare provider must be changed, the patient receives the Diagnosis and Oncological Treatment Card back and can submit it to another provider in order to continue the treatment.

The Diagnosis and Oncological Treatment Card includes personal data of the patient

The Diagnosis and Oncological Treatment Card includes personal data of the patient, i.e.:

 • name (names) and surname,
 • date of birth,
 • sex, address,
 • Social Security number - PESEL (in case of a newborn – the Social Security number of a parent or legal guardian), and in case of people who do not have a  social security number - the type and number of an identity document,
 • In the case of a minor patient, who is completely incapacitated or incapable of informed consent - surname and name(s) of the legal representative or the actual guardian and the address of his/her place of residence.

Apart from the above, the card includes, among others, the designation of the doctor who provided the patient with healthcare services, the date of issuing the card; information on the symptoms and the oncological diagnostics, the diagnosis itself, the cancer treatment plan, date of completion of the cancer treatment

How to receive the medication?

A prescription can be issued by a health insurance doctor, healthcare professional and a physician who is not a health insurance doctor, but has concluded a contract with the Polish National Health Fund (NFZ) authorizing him/her to issue prescriptions.

The European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC must be presented to the pharmacist.

The prescribed medicine can be purchased:

 • free of charge;
 • at the payment of 30% or 50% of their funding limit – up to the funding limit and at a surcharge in the amount of the difference between the retail price and the amount of the funding limit;
 • at a fixed rate of 3,20 PLN in the case of basic medicine and 10,50 PLN  in the case of supplementary medicine;
 • paid in full - in the case of medicine that is not included in  the list of reimbursed medicine.
The use of services on the basis of the EU form E 112/S2:

After an agreement with the Polish healthcare provider, who has signed a contract with the Polish National Health Fund (NFZ) about the conditions and the deadline for the provision of the planned services, a copy of E 112/S2 Form should be submitted to the appropriate regional branch of the Polish National Health Fund respective of the headquarters of the service provider.

Polish institutions involved in the coordination of social security systems in the field of healthcare benefits in kind are as follows:

 • The competent authority - Minister of Health
 • The Liaison Body - Headquarters of the Polish National Health Fund
 • The competent institution / according to the place of residence / place of stay - 16 regional branches of the Polish National Health Fund (NFZ)

 

Das polnische Gesundheitssystem

Zugang zur Gesundheitsversorgung während eines vorübergehenden Aufenthalts in Polen

Wenn Sie auf der Grundlage von EU-Verordnungen über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme auf einen Anspruch auf die Gesundheitsversorgung während eines vorübergehenden Aufenthalts in Polen berechtigt sind, dann haben Sie das Recht auf gesundheitliche Sachleistungen, die sich als medizinisch notwendig erweisen, von Dienstleistern, die Verträge über die Bereitstellung solcher Dienste mit dem Polnischen Nationalen Gesundheitsfond (NFZ) unterschrieben haben. An Gebäuden solcher Einrichtungen befindet sich das Logo des NFZ. Darüber hinaus können Sie Informationen über die Gesundheitsdienstleister, die in der jeweiligen Woiwodschaft tätig sind, die Verträge mit dem Polnischen Nationalen Gesundheitsfonds NFZ unterschrieben haben, bei der territorial zuständiger regionalen Zweigstelle des Fonds erhalten.

Wie bekomme ich medizinische Grundversorgung (PHC)?

Wenn Sie medizinische Grundversorgung benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, der einen Vertrag mit NFZ unterschrieben hat und zeigen Sie Ihre europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte vor. Primäre Gesundheitsversorgung (PHC) umfasst die ambulante Versorgung durch einen Arzt, Krankenschwester oder Hebamme der primären Gesundheitsfürsorge, auch im Haus des Patienten. Ein Arzt der primären Gesundheitsversorgung kann den Patienten zu weiteren Diagnose an einen Facharzt oder in ein Krankenhaus überweisen.

PHC Gesundheitszentren arbeiten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr. Nach 18:00 Uhr an Wochentagen und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wenden Sie sich an die sogenannten 24 Stunden medizinische Vorsorgeeinrichtungen, die einen Vertrag über solche Dienste mit dem NFZ abgeschlossen haben. Adressen und Telefonnummern der 24 Std. Gesundheitsversorgungseinrichtungen sind bei den PHC Gesundheitszentren erhältlich.  

Wie bekomme ich fachärztliche Dienstleistungen?

Wenn Sie fachärztliche Dienstleistungen   benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, der einen Vertrag mit dem NFZ unterschrieben hat und zeigen Sie Ihre europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte vor. Sollten Sie spezialisierte ambulante Behandlung brauchen ist eine Überweisung des Krankenversicherungsarztes notwendig. Eine Überweisung an die folgenden Spezialisten wird nicht benötigt:

 • Gynäkologe und Geburtshelfer,
 • Zahnarzt,
 • Venerologe,
 • Onkologe,
 • Psychiater  

  und im Falle folgender Personen:

 • TB - Patienten,
 • HIV - Infizierten,
 • Alkohol-, Drogen- und psychoaktive Substanzen Abhängigen – beschränkt nur auf die Entzugsbehandlung
 • Kriegsinvaliden und Militärangehörigen, Opfern von Unterdrückung, Kriegsveteranen
 • zivilen blinden Opfern von Kriegshandlungen,
 • berechtigten Soldaten oder Personen - beschränkt nur auf die Behandlung von Verletzungen oder Krankheiten, die Sie sich während der Durchführung ihrer Aufgaben außerhalb des Landes zugezogen haben,
 • verletzten Veteranen - beschränkt nur auf die Behandlung von Verletzungen oder Krankheiten, die während der Durchführung ihrer Aufgaben außerhalb des Landes verletzt wurden.

Außerdem brauchen Patienten, denen der Arzt eine onkologische Diagnostik und Behandlungskarte ausgegeben hat, keine Überweisung.  

Im Falle eines Unfalls, einer Verletzung, Vergiftung oder eines lebensbedrohlichen Zustands bekommen Sie die notwendigen medizinischen Leistungen ohne Überweisung.

Wie bekomme ich zahnärztliche Dienstleistungen?

Wenn Sie    eine   zahnärztliche Behandlung benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Zahnarzt, der einen Vertrag mit der NFZ unterschrieben hat und zeigen Sie Ihre europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte vor. Anspruch auf kostenfreie zahnärztliche Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung stehen nur in einem engen Bereich zu, der in der Verordnung des  Gesundheitsministers vom 6. November 2013 über garantierte Leistungen im Bereich der Zahnbehandlung definiert ist (Gesetzblatt, Pos. 1462) .

Eine Liste der kostenlosen Dienstleistungen und Materialien sollte in der Zahnarztpraxis zu Verfügung sein. Die Kosten für nicht Standarddienstleistungen und Materialien, das heißt, diejenigen, die sich nicht auf der Liste des Gesundheitsministers befinden, zahlt der Patient aus eigenen Mitteln.   

Wie bekomme ich eine Krankenhausbehandlung?

Wenn das Ziel der Behandlung nicht durch ambulante Behandlung erreicht werden kann und die stationäre Behandlung nötig ist, ist es notwendig eine Überweisung von einem Arzt, Zahnarzt oder einer Fachkraft zu erhalten. Von der Verpflichtung einer Überweisung sind die Personen befreit denen der Arzt eine onkologische Diagnostik und Behandlungskarte ausgegeben hat.  

Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, eines Unfalls, einer Verletzung, Vergiftung oder eines lebensbedrohlichen Zustands, werden Sie die notwendigen medizinischen Leistungen auch ohne Überweisung in das Krankenhaus erhalten.

Sie sollten in das Krankenhaus gehen, das einen Vertrag mit dem NFZ hat. Dort müssen Sie Ihre europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte vorzeigen. Während Ihres Aufenthaltes im Krankenhaus werden Behandlungen, Untersuchungen und Medikamente kostenlos zu Verfügung gestellt, mit Ausnahme von nicht Standarddienstleistungen, deren Kosten aus eigenen Mitteln gedeckt werden müssen.  

Wie bekomme ich Transport ins Krankenhaus?

Im Falle eines Unfalls, einer Verletzung, Entbindung, plötzlichen Erkrankung oder einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands, sollten Sie den Krankenwagen rufen -  Tel. Nr. 999 oder 112 oder direkt in das Krankenhaus fahren, insbesondere in die Notfallaufnahme (ED). Falls eine eingeschränkte Mobilität den Patienten an der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hindert,  ist der Krankentransport kostenfrei . Kostenloser medizinischer Transport ist auch erhältlich auf der Grundlage einer vom Arzt der primären Grundversorgung ausgestellten Bescheinigung.

Sie müssen Ihre europäische Krankenversicherungskarte oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte vorzeigen.  

Was steht einem Patienten zu bei dem der Arzt einen Verdacht auf Krebs geäußert hat?

Wenn im Zuge der Erbringung der Basisgesundheitsversorgung (PHC) der Arzt bei einem Patienten, der im Besitz einer europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) oder eines vorläufigen Ersatzzertifikats für die EHIC Karte ist, den Verdacht auf Krebs diagnostiziert und die Dienstleistungen für die Diagnostik und Behandlung dieser Krebserkrankung aus medizinischen Gründen notwendig sind, unter Berücksichtigung der Art der Leistungen und der voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts des Patienten in Polen, stellt der Arzt eine  onkologische Diagnostik und Behandlungskarte  - Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego  aus. Eine solche Karte wird nicht bei Verdacht auf Hautkrebs erteilt, es sei denn, es handelt sich um ein Melanom. Die onkologische Diagnostik und Behandlungskarte berechtigt den Patienten zu diagnostischen Dienstleistungen ohne Überweisung, deren Ziel ist es, die Existenz einer vermuteten Krebserkrankung zu bestätigen oder auszuschließen.

Wenn die Existenz einer bösartigen Erkrankung bestätigt wird, hat der Patient auf der Grundlage der onkologischen Diagnostik und Behandlungskarte das Recht auf Behandlung dieser Krebserkrankung ohne Überweisung, im Rahmen einer ambulanten fachärztlichen Versorgung oder im Krankenhaus.

Patienten, die Inhaber einer europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) oder eines vorläufigen Ersatzzertifikats für die EHIC Karte sind und beabsichtigen die onkologische Diagnose und Behandlung in Anspruch zu nehmen, müssen die onkologische Diagnostik und Behandlungskarte bei dem Gesundheitsdienstleister lassen, von dem Sie die Dienstleistungen erhalten. Falls der Dienstleister geändert werden muss, erhält der Patient die onkologische Diagnostik und Behandlungskarte zurück und kann diese an den Dienstleister weiterreichen, bei dem die Behandlung fortgesetzt wird.  

Onkologische Diagnostik und Behandlungskarte

die onkologische Diagnostik und Behandlungskarte - Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego beinhaltet die persönlichen Daten des Patienten, das heisst.:

 • Vorname(n) und Nachname,
 • Geburtsdatum,
 • Geschlecht, Anschrift,
 • Sozialversicherungsnummer PESEL (im Fall eines Neugeborenen – die Sozialversicherungsnummer eines Erziehungsberechtigten), und für Personen, die eine Sozialversicherungsnummer nicht erhalten haben - die Art und Nummer des Ausweisdokuments,
 • Im Falle eines minderjährigen Patienten der vollständig entmündigt oder nicht in der Lage ist eine bewusste Einwilligung zu erteilen - Name und Vorname(n) des gesetzlichen Vertreters oder des tatsächlichen Erziehungsberechtigten und dessen Adresse.

Zusätzlich enthält die Karte unter anderem die Benennung des Arztes, der Gesundheitsversorgung geleistet hat, das Datum der Herausgabe der Karte; Information über die Symptome im Zusammenhang mit der Krebs-Diagnose, die Diagnose, der Krebsbehandlungsplan, sowie der Zeitpunkt des Abschlusses der Krebsbehandlung

Wie erhalte ich das Medikament?

Ein Rezept kann durch einen Krankenversicherungsarzt, medizinisches Fachpersonal und einem Arzt ausgestellt werden, der kein Krankenversicherungsarzt ist, aber einen Vertrag mit dem polnischen Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) für die Genehmigung Rezepte auszustellen abgeschlossen hat.

Die europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder ein vorläufiges Ersatzzertifikat für die EHIC Karte muss dem Apotheker vorgezeigt werden.

Die verordneten rezeptpflichtigen Medikamente können erworben werden:

 • kostenlos;
 • nach einer Zahlung in Höhe von 30% bzw. 50% der Finanzierungsgrenze - bis hin zur Finanzierungsgrenze und einer Zusatzzahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Betrag der Finanzierungsgrenze;
 • nach Zahlung einer festen Gebühr von 3,20 Zloty für Basismedizin und 10,50 Zloty  im Falle von Zusatzmedizin;
 • nach vollständiger Bezahlung falls die Medizin sich nicht auf der Liste der Medikamente die zurückerstattet werden  befindet.
Bezug von gesundheitlichen Dienstleistungen auf der Grundlage des EU-Formulars E 112/S2:

Nach Absprache mit dem polnischen Gesundheitsdienstleister, der einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) abgeschlossen hat, über die Konditionen und den Termin für die geplante Dienstleistung, muss eine Kopie des E 112/S2 Vordrucks der für den Dienstleister zuständigen regionalen Zweigstelle des Nationalen Gesundheitsfonds vorgelegt werden.

Polnische Institutionen die an der Koordinierung der Sozialversicherungssysteme auf dem Gebiet der Gesundheitssachleistungen beteiligt sind:

 • Die zuständige Behörde – Minister für die Gesundheit,
 • Die Verbindungskörperschaft – Zentrale des Nationales Gesundheitsfonds NFZ
 • Die zuständige Institution / je nach Wohnsitz / Aufenthaltsort - 16 regionale Zweigstellen des Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ)

El Sistema de Salud en Polonia

El acceso a la asistencia sanitaria durante una estancia temporal en Polonia

Si tiene el derecho a la atención de salud sobre la base de las normas de la UE de la coordinación de los sistemas de seguridad social, durante una estancia temporal en Polonia también tiene el derecho a las prestaciones en especie de asistencia sanitaria imprescindibles desde un punto de vista médico y ofrecidas por los proveedores de asistencia sanitaria que han firmado acuerdos para la prestación de tales servicios con el Fondo Nacional de Salud (FONASA). En los edificios de tales instalaciones se incluye un logotipo del Fondo Nacional de Salud (“NFZ” en polaco). Además, es posible recibir la información sobre los proveedores de asistencia sanitaria, que operan en una determinada provincia y que han firmado acuerdos con el Fondo Nacional de Salud, poniéndose en contacto con una oficina regional territorialmente pertinente del Fondo Nacional de Salud.  

¿Cómo se puede obtener los servicios médicos de atención primaria de salud (APS)?

Tiene que dirigirse al médico que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud y mostrar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE. La atención primaria de salud (APS) incluye la atención ambulatoria, proporcionada por un médico, enfermera o matrona de atención primaria de salud, incluyendo la atención proporcionada en el domicilio del paciente. El médico de atención primaria puede dirigirle al paciente a las pruebas de diagnóstico, a un especialista o al hospital.

Las clínicas de atención primaria de salud están abiertas de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas. Después de las 18.00 horas de lunes a viernes, así como los sábados, domingos y días festivos, la atención de 24 horas al día ofrecen los establecimientos que han firmado un acuerdo para tales prestaciones con el Fondo Nacional de Salud. Las direcciones y números de teléfonos de los establecimientos que ofrecen los servicios de asistencia sanitaria 24/7 están disponibles en las clínicas de atención primaria de salud.  

¿Cómo se puede obtener los servicios de un médico especialista?

Tiene que dirigirse al médico que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud y mostrar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE. Si necesita un tratamiento especializado ambulatorio, es necesario obtener una referencia de un médico de seguro de salud. Una referencia no es necesaria para ir a los siguientes especialistas:

 • ginecólogo y obstetra
 • dentista,
 • venereólogo,
 • oncólogo,
 • psiquiatra

y en los casos de las siguientes personas:

 • que sufren de tuberculosis,
 • infectadas por el VIH,
 • adictas al alcohol, estupefacientes y sustancias psicotrópicas - en el tratamiento de la adicción,
 • inválidas de guerra y del ejército, oprimidas y combatientes,
 • víctimas civiles ciegas de la guerra,
 • soldados o trabajadores autorizados para el tratamiento de lesiones o enfermedades contraídas en el desempeño de tareas fuera del país,
 • veteranos heridos en el tratamiento de lesiones o enfermedades contraídas en el desempeño de tareas fuera del país.

Además, no es necesario que tengan una referencia las personas a las que el médico de atención primaria de salud emitió la tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer.  

En el caso de un accidente, lesión, envenenamiento, y/o condición que amenaza la vida recibirá los servicios médicos necesarios sin una referencia.

¿Cómo se puede obtener los servicios dentales?

Tiene que dirigirse al dentista que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud y mostrar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE. Los servicios dentales son gratuitos dentro del sistema público de seguro de enfermedad solamente en el ámbito limitado, como se define en el Reglamento del Ministerio de Salud del día  6 de noviembre de 2013 en cuanto a los servicios garantizados en el ámbito del tratamiento dental (DO, punto n o  1462).

El listado de los servicios gratuitos y materiales dentales debe estar disponible también en el consultorio dental. En el caso de las prestaciones que no son estándares y de los materiales odontológicos, es decir, aquellos que no están en la lista del Ministerio de Salud, estos costos deben ser cubiertos con sus propios fondos.  

¿Cómo se puede obtener el tratamiento en el hospital?

Si no es posible cumplir el objetivo del tratamiento por tratamiento ambulatorio y la hospitalización es necesaria, tiene que obtener una referencia de un médico, dentista o cirujano. No tienen la obligación de obtener las referencias las personas que recibieron la tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer.   

En el caso de una enfermedad repentina, accidente, lesión, envenenamiento, y/o condición que amenaza la vida recibirá los servicios médicos necesarios sin la necesidad de tener una referencia al hospital.

Tiene que dirigirse al hospital que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud y mostrar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE. Durante su estancia en el hospital los tratamientos hospitalarios, exámenes y medicamentos se proporcionan de forma gratuita, a excepción de las prestaciones que no son estándares, cuyos costos deben ser cubiertos con sus propios fondos.  

¿Cómo se puede obtener el transporte al hospital?

En el caso de un accidente, lesión, parto, una enfermedad repentina y/o deterioro repentino en el estado de salud, tiene que llamar a Urgencias  -  tel.: 999 o 112  o ir directamente al hospital, especialmente al servicio de urgencias hospitalarias (SUH). Si la disfunción locomotriz impide al paciente el uso del transporte público,  el transporte sanitario  es, en tales casos, gratuito. También tienen derecho al transporte sanitario gratuito las personas que hayan recibido la orden emitida por el médico de atención primaria.

Tiene que mostrar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE.  

¿Cuáles son los derechos del paciente en relación con el cual el médico sospecha que tiene cáncer?

Si dentro de la prestación de la atención primaria de salud (APS) el médico le informó al paciente, que tiene la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE, que sospecha de cáncer, y los servicios relacionados con el diagnóstico y tratamiento de este cáncer son necesarios por razones médicas, teniendo en cuenta la naturaleza de estas prestaciones y la duración prevista de la estancia de un paciente en Polonia, el médico le emite al paciente  la Tarjeta  de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer . La tarjeta de este tipo no se emite en el caso de sospecha de cáncer maligno de la piel, a menos que sea un melanoma.

La tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer da derecho al paciente de recibir sin una referencia los servicios de diagnóstico cuyo objetivo es confirmar o descartar la sospecha de existencia de un tumor.

Para confirmar la existencia de un cáncer maligno, el paciente, sobre la base de la tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, sin la necesidad de mostrar una referencia, tiene el derecho a recibir los servicios de salud dirigidos al tratamiento de este cáncer dentro de la atención especializada ambulatoria o tratamiento en el hospital.

Los pacientes que tienen la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE y tienen la intención de tomar uso de los diagnósticos de oncología o el tratamiento oncológico están obligados a dejar la tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer para el proveedor de servicios, donde recibirán las prestaciones. Si es necesario cambiar de proveedor de servicios, el paciente recuperará su tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer y podrá presentarla a otro proveedor de servicios con el objetivo de continuar con el tratamiento.

de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer

La tarjeta de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer incluye los datos personales del paciente, es decir:

 • apellido y nombre (nombres),
 • fecha de nacimiento,
 • designación de sexo, lugar de residencia,
 • número PESEL (Sistema universal electrónico de registro de la Población) (en el caso de un recién nacido – número PESEL de uno de los padres o un tutor legal), y en el caso de las personas que no tienen asignado el número PESEL – tipo y número de documento de identidad,
 • en el caso de un paciente menor de edad, completamente incapacitado o incapaz para dar su consentimiento – apellido y nombre (nombres) de un representante legal o tutor real, así como la dirección de su lugar de residencia.

Además, la tarjeta también incluye, entre otros: la designación del médico que proporcionó los servicios de atención de la salud, la fecha de elaboración/creación de la tarjeta; los datos sobre los síntomas, los datos relacionados con el diagnóstico del cáncer, el diagnóstico, el plan de tratamiento para el cáncer, la fecha de finalización del tratamiento del cáncer

¿Cómo se puede conseguir los medicamentos?

La receta puede ser emitida por un médico del seguro médico, cirujano del seguro médico y un médico que no es un médico del seguro médico, pero que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud que le autoriza a emitir recetas.

En la farmacia tiene que mostrar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado que sustituye temporalmente a la TSE.

Los medicamentos recetados se puede adquirir:

 • de forma gratuita;
 • con un pago de 30% o 50% de su límite de financiación - hasta un límite de financiación y con el pago en la cantidad de la diferencia entre el precio de venta y la cantidad del límite de financiación;
 • por un precio global – de 3,20 zlotys polacos en el caso de los medicamentos esenciales, y en el caso de los medicamentos recetados – 10,50  zlotys polacos
 • pagado en su totalidad – en el caso de los medicamentos fuera de la lista de los  medicamentos reembolsados .
Recepción de las prestaciones sobre la base del formulario de UE E 112/S2:

Después de acordar las condiciones y la fecha de proporcionar la prestación planificada con el proveedor de servicios polaco, que ha firmado un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud, tiene que presentar la copia del formulario E 112/S2 en la oficina provincial del Fondo Nacional de Salud adecuada dependiendo de la sede del proveedor de servicios.  

Las instituciones polacas involucradas en la coordinación de los sistemas de seguridad social en el ámbito de las prestaciones en especie de asistencia sanitaria:

 • La autoridad competente – El Ministerio de Salud
 • La institución de enlace – La sede del Fondo Nacional de Salud
 • La institución competente/ del lugar de residencia/ lugar de estancia – 16 sucursales regionales del Fondo Nacional de Salud

Accès à l’assistance médicale en Pologne pendant un séjour temporaire

L’accès aux soins médicaux lors d’un séjour temporaire en Pologne

Si vous êtes bénéficiaire de la couverture maladie en vertu de la réglementation communautaire portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, lors de votre séjour temporaire en Pologne, vous avez droit aux prestations en nature, indispensables au regard des prescriptions médicales que les prestataires conventionnés par le Fonds National de Santé (NFZ) vous ont indiquées. Les établissements de soins agrées affichent le logo du Fonds NFZ. Par ailleurs, vous trouverez les informations sur les prestataires conventionnés en activité dans la circonscription administrative (Voïvodie) donnée,dans l’agence du Fonds territorialement compétente.

Comment bénéficier des soins de base dispensés par le médecin de premier contact (POZ)?

Il convient de se rendre chez le médecin ayant signé la convention d’agrément avec le Fonds NFZ muni de la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ. Les prestations médicales de base (POZ) comprennent les soins ambulatoires dispensés par le médecin, l’infirmière ou la sage-femme de premier contact, y compris au domicile du malade. Le médecin de premier contact peut indiquer un diagnostic au patient, référerle patient à un spécialiste ou à l’hôpital.

Les dispensaires de premier contact (POZ) reçoivent les patients du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Les jours ouvrés après 18 heures, les samedis, dimanches et jours de fête, l’assistance médicale est assurée 24 heures sur 24 par les établissements ayant signé une convention spécifique avec le Fonds (NFZ). Les adresses et les numéros de téléphone des établissements offrant une assistance 24 heures sur 24 sont disponibles dans les dispensaires de premier contact (POZ).

Comment bénéficier d’une prestation du médecin spécialiste?

Il convient de se rendre chez le médecin ayant signé la convention d’agrément avec le Fonds NFZ muni de la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ. En cas de nécessité de soins ambulatoires spécialisés, une prescription du médecin conventionné est requise. Cette condition de prescription ne s’applique pas aux consultations des médecins spécialistes suivants :

 • gynécologues et obstétriciens,
 • stomatologues,
 • vénéréologues,
 • oncologues,
 • psychiatres,

La prescription n’est pas requise lorsque les usagers sont:

 • malades atteints de tuberculose,
 • personnes séropositives au VIH,
 • personnes dépendantes à l'égard de l’alcool, à la drogue ou aux substances psychoactives – concernant le traitement de la dépendance,
 • invalides de guerre, invalides militaires, victimes de répressions et combattants,
 • victimes civiles d’opérations de guerre atteints de cécité,
 • soldats et employés bénéficiaires – concernant le traitement des traumatismes ou maladies subies durant les missions à l’étranger,
 • vétérans victimes- concernant le traitement des traumatismes ou maladies subies durant les missions à l’étranger,
 • personnes dépendantesà l'égard de l'alcool, à la drogue ou aux substances psychotropes – concernant le traitement de la dépendance.

Enfin, la prescription n’est pas requise de la part des personnes titulaires de la Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques, délivrée par le médecin POZ.

En cas d’accident, traumatisme, intoxication ou danger, vous recevrez les prestations médicales nécessaires sans prescription préalable.

Comment bénéficier d’une prestation de chirurgie dentaire?

Il convient de se rendre chez le chirurgien dentiste ayant signé la convention d’agrément avec le Fonds NFZ muni de la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ.Une liste limitative des soins de chirurgie dentaire gratuits dans le cadre du régime général de l’assurance maladie est fixée par  l’arrêté du Ministre de la Santé du 6 novembre 2013 sur les prestations garanties en matière des soins de chirurgie dentaire (Journal Officiel Polonais, pos. 1462).

La liste des soins et matériaux de chirurgie dentaire gratuits doit être mise à disposition des usagers dans le cabinet médical. Le patient prend à sa charge les coûts de toute prestationou matériau de chirurgie dentaire qui ne figure pas à la liste fixée par le Ministre de la Santé.

Comment bénéficier du traitement hospitalier?    

Si l’objectif de soins ne peut être obtenu par une prestation ambulatoire, et qu’un traitement hospitalier s’avère nécessaire, une prescription de médecin, chirurgien dentaire ou d’assistant sanitaire est requise. Les personnes titulaires de la Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques, délivrée par le médecin de premier contact (POZ) sont exemptées de l’obligation de prescription.

En cas de malaise subit, d’accident, traumatisme, intoxication ou danger, vous recevrez les prestations médicales nécessaires sans prescription de traitement hospitalier.

Il convient de se rendre dans un centre hospitalier ayant signé la convention d’agrément avec le Fonds NFZ muni de la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ. Les soins, examens et médicaments vous sont dispensés gratuitement durant l’hospitalisation, à l’exception de ceux qui n’entrent pas dans panier de soins garantis, et qui restent à la charge du patient.

Comment bénéficier du transport à l’hôpital?

En cas d’accident, traumatisme, accouchement inopiné, malaise subit ou d’aggravation subite de l’état de santé, il faut appeler le SAMU (Pogotowie Ratunkowe) au n°de  tél. 999 ou 112 , ou se rendre directement à l’hôpital, au service des urgences (SOR). Si le patient dont les organes moteurs sont atteints ne peut utiliser le transport en commun, il bénéficie du  transport sanitaire  gratuit. Sur l’ordonnance de médecin de premier contact (POZ), le transport sanitaire est également gratuit.

Il convient dans ces cas de présenter la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ.

De quelles prestations bénéficie le patient si le médecin établit une suspicion de cancer?

Dans le cas où le médecin de premier contact (POZ) constate une suspicion de cancer chez le patient titulaire la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ, et que les prestations liées aux diagnostic et traitement du cancer représentent les soins indispensables au regard des indications médicales, le médecin délivre la  Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques   au patient. Le médecin établit la Carte en tenant compte du caractère des prestations et de la durée du séjour du patient en Pologne. Si la suspicion concerne une forme agressive du cancer de la peau, il n’y a pas lieu de délivrer la Carte, à moins qu’il s’agisse du mélanome de la peau.

La Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques permet à son titulaire d’avoir accès, sans prescription, aux prestations de diagnostic visant à confirmer ou exclure la suspicion de cancer.

S’il est confirmé que le patient souffre d’une forme agressive de cancer, la Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques permet à son titulaire d’avoir accès, sans prescription, auxprestations de traitement du cancer dans le cadre des soins ambulatoires spécialisés ou dans le cadre des soins hospitaliers.

Le patient titulaire dela Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ, qui souhaite bénéficier d’un diagnostic ou d’un traitement oncologique, est tenu de présenter au prestataire sa Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques. Dans l’hypothèse où un changement de prestataire intervient, le patient récupère sa Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques pour la présenter au prestataire suivant qui assurera la continuité du traitement.

La Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques

La Carte du Diagnostic et du Traitement Oncologiques conserve les données personnelles du patient, c’est à dire :

 • ses nom de famille et prénom(s),
 • la date de naissance,
 • le sexe, l’adresse du domicile,
 • numéro de Sécurité Sociale (PESEL), dans le cas d’un nouveau-né le numéro de Sécurité Sociale (PESEL) d’un des parents ou tuteurs légaux, dans le cas des personnes qui n’ont pas de numéro PESEL - type et numéro de la pièce d’identité nationale,
 • dans le cas d’un patient mineur ou incapable majeur sous tutelle ou curatelle, les nom de famille et prénom(s) du représentant légal ou du tuteur effectif, ainsi que l’adresse de son domicile.

Par ailleurs, la Carte conserve, entre autres, l’identification du médecin prestataire des soins, la date où la Carte a été établie et/ou délivrée ; les informations concernant les symptômes, le diagnostic oncologique, la reconnaissance de son état de santé, le plan de traitement oncologique, la date de la fin du traitement oncologique

Comment obtenir les médicaments?

Les médicaments sont délivrés sur présentation de l’ordonnance du médecin conventionné, de l’assistant sanitaire conventionné ou du médecin non conventionné qui a signé avec le Fonds NFZ une convention particulière l’autorisant à établir les ordonnances.

Il convient de présenter au pharmacien la Carte européenne d’assurance maladie (EKUZ) ou du Certificat Provisoire de Remplacement de l’EKUZ.

Les médicaments prescrits par le médecin s’obtiennent :

 • gratuitement ou
 • avec participation à la charge de l’assuré de 30% ou de 50% du montant de financement par le Fonds NFZ, à hauteur de cette limite et avec participation de l’assuré pour le montant de la différence entre le prix de détail et le montant du financement par la Fonds NFZ ou
 • avec participation forfaitaire à la charge de l’assuré, dont le montant est de 3,20 PLN pour les médicaments de base et de 10,50 PLN  en cas de préparation magistrale, ou
 • la totalité du prix est à la charge de l’assuré- pour les médicaments ne faisant pas partie de la liste des médicaments remboursés  liste des médicaments remboursés.
Comment bénéficier des prestations à l’aide du formulaire communautaire E 112/S2?

Après consultation du prestataire polonais ayant signé la convention d’agrément avec le Fonds NFZ en ce qui concerne les conditions et dates des soins envisagés, il convient de remettre une copie du formulaire E112/S2 à l’agence du Fonds NFZ territorialement compétente au regard de l’adresse du prestataire.

Les institutions polonaises ayant pour mission la coordination des systèmes de sécurité sociale en matière de prestations médicales en nature sont les suivantes:

 • Autorité compétente: Ministère de la Santé,
 • Institution de relais :la Centrale du Fonds National de Santé (NFZ)
 • Institution matériellement et territorialement compétente du lieu de domicile/ lieu du séjour: 16 agences de voïvodie du Fonds National de Santé (NFZ)

Informazioni generali

Accesso all’assistenza sanitaria durante il soggiornotemporaneo in Polonia

Se Lei ha il diritto all’assistenza sanitaria sulla base delle norme dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, durante il soggiorno temporaneo in Polonia, allora Lei ha il diritto alle concrete prestazioni sanitarie, necessarie secondo le indicazioni mediche, fornite dai prestatori di assistenza sanitaria, che hanno stipulato contratti per la fornitura di tali prestazioni con il Fondo Nazionale della Salute  (NFZ). Sugli edifici di tali prestatori è collocato il logo di  NFZ. Inoltre le informazioni riguardanti s prestatori di assistenza sanitaria che agiscono sul territorio di un dato voivodato (województwo), che hanno stipulato contratti con il NFZ, si possono ottenere nella succursale di voivodato del Fondo competente territorialmente.   

Come ottenere le prestazioni del medico dell’assistenza sanitaria di base (POZ)?

Bisogna rivolgersi al medico, che ha sottoscritto firmato il contratto con il NFZ e mostrare  la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamente l’EKUZ. L’assistenza sanitaria di base (POZ) comprende l’assistenza ambulatoriale, fornita dal medico, dall’infermeria o  dall’ostetrica dell’assistenza sanitaria di base, anche a casa del malato. Il medico POZ può indirizzare il paziente ad agli esami diagnostici, allo specialista o all’ospedale.

Gli ambulatori POZ ricevono sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Dopo le ore 18.00 nei giorni feriali e al sabato, domenica e feste la cosiddetta assistenza continuativa garantiscono le istituzioni che hanno stipulato con il NFZ un contratto per questo tipo di prestazionei. Indirizzi e  telefoni delle istituzioni che forniscono assistenza continuativa sono disponibili negli ambulatori POZ.

Come ottenere le prestazioni di un medico specialista?

Bisogna rivolgersi al medico, che ha firmato un contratto con il NFZ e mostrare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamente l’EKUZ. Se insorge la necessità della cura ambulatoriale specialistica, è necessaria la prescrizione rilasciata dal medico dell’assistenza sanitaria. La prescrizione non è richiesta per i seguenti specialisti:

 • ginecologo ed ostetrica,
 • dentista,
 • venereologo,
 • oncologo,
 • psichiatra

e nei casi delle seguenti persone:

 • malati di tubercolosi,
 • infettati dal virus HIV,
 • dipendenti da alcol, sostanze stupefacenti e sostanze psicoattive – nell’ambito della terapia di disintossicazione,
 • invalidi di guerra e dell’esercito, le persone sottoposte a repressione e combattenti,
 • vittime civili di azioni di guerra colpite di cecità,
 • soldati o dipendenti autorizzati, nell’ambito della cura di lesioni o malattie contratte durante l’effettuazioni di mansioni al di là dei confini dello stato,
 • veterani danneggiati, nell’ambito della cura di lesioni o malattie contratte durante l’effettuazioni di mansioni al di là dei confini dello stato,
 • persone dipendenti da alcol, sostanze stupefacenti e sostanze psicoattive – nell’ambito della terapia di disintossicazione.

Inoltre le prescrizioni non devono possedere le persone, alle quali il medico POZ ha assegnato  la Carta di Diagnostica e Cura Oncologica .

Nel caso di incidente, lesione, avvelenamento, stato di pericolo di vita Lei ottiene le necessarie prestazioni mediche senza prescrizione.

Come ottenere prestazioni dentistiche?

Bisogna rivolgersi al dentista, che ha stipulato un contratto con il NFZ e mostrare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamente l’EKUZ. Le prestazioni dentistiche spettano gratuitamente nell’ambito dell’assistenza sanitaria generale solamente in un campo ristretto, definito nel decreto del Ministro della Salute del giorno  6 novembre 2013 r. riguardante le prestazioni garantite nell’ambito della cura dentistica (G. U. Polacca voce 1462).

L’elenco dei servizi e dei materiali stomatologici deve essere disponibile anche nello studio dentistico. I costi fuori dallo standard delle prestazioni e  dei materiali stomatologici, ossia quelli che non sono inclusi nell’elenco del Ministro della Salute il paziente copre dai propri mezzi finanziari.

Come ottenere la cura ospedaliera?

Se lo scopo della cura non può essere raggiunto attraverso la cura ambulatoriale ed insorge la necessità della terapia ospedaliera, è necessario ottenere la prescrizione dal medico, medico dentista o assistente medico (in Polonia cosiddetto  felczer ). Dall’obbligo di ottenere la prescrizione sono esenti le persone, alle quali il medico POZ ha assegnato la Carta di Diagnostica e Cura Oncologica.

Nel caso di malattia improvvisa, lesione, avvelenamento, stato di pericolo di vita, Lei ottiene le necessarie prestazioni mediche senza prescrizione per l’ospedale.

Bisogna rivolgersi all’ospedale, che ha stipulato un contratto con il NFZ e mostrare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamentel’EKUZ. Nel corso del soggiorno in ospedale le operazioni, gli esami e i medicinali garantiti sono gratuitei, con l’eccezione delle prestazioni fuori dallo standard, i cui costi bisogna coprire dai propri mezzi finanziari.

Come ottenere il trasporto in ospedale?

In caso di malattia, lesione, parto, improvvisa malattia o improvviso peggioramento dello stato di salute bisogna chiamare il Pronto Soccorso  -  tel. 999 o 112  o segnalare direttamente all’ospedale, in particolare al Reparto Ospedaliero di Pronto Soccorso (SOR). Se la disfunzione dell’apparato motorio non permette al paziente l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, in tali casi il transportosanitari o è  gratuito. Il trasporto sanitario gratuito spetta anche sulla base della disposizione rilasciata dal medico dell’assistenza sanitaria di base.

Bisogna esibire la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamentel’EKUZ.

Cosa spetta al paziente, in relazione al quale il dottore ha accertato il sospetto del tumore?

Se nella cornice della fornitura dell’assistenza sanitaria di base (POZ) il dottore medico ha accertato nel paziente titolare della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o del Certificato che sostituisce provvisoriamentel’EKUZ il sospetto di tumore, e le prestazioni connesse con la diagnostica e  cura di questo tumore sono  prestazioni necessarie secondo le indicazioni mediche, prendendo in considerazione il carattere di queste prestazioneie il tempo pianificato del soggiorno del paziente in Polonia, il dottore rilascia al paziente la  Carta di Diagnostica e Cura Oncologica .  Tale carta non si rilascia nel caso di accertamento del sospetto di tumori maligni della pelle, a meno che questo non sia un melanoma della pelle.

La Carta di Diagnostica e Cura Oncologica autorizza il paziente ad ottenere senza prescrizione prestazioni dell’ambito della diagnostica, il cui scopo è confermare o escludere il sospetto dell’esistenza del tumore.

Nel caso di conferma dell’esistenza del tumore maligno, il paziente sulla base della Carta di Diagnostica e Cura Oncologica ha il  diritto, senza necessità di mostrare prescrizione, ad ottenere le prestazioni dell’assistenza sanitaria aventi per scopo la cura di questo tumore nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale o nell’ambito della cura ospedaliera.

Il paziente titolare della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o del Certificato che sostituisce provvisoriamentel’EKUZ che ha voglia di approfittare della diagnostica oncologica o della cura oncologica è tenuto a lasciare la Carta di Diagnostica e Cura Oncologica presso il prestatore dell’assistenza sanitaria presso il quale queste prestazioni saranno fornite. In Nel caso di necessità del cambio del prestatore di assistenza sanitaria, il paziente ottiene la sua Carta di Diagnostica e Cura Oncologica e può presentarla presso un altro prestatore di assistenza sanitaria allo scopo di continuare la cura.

Come ottenere le medicine?

La ricetta può essere rilasciata  dal medico dell’assicurazione sanitaria, l’assistente medico dell’assicurazione sanitaria (in Polonia cosiddetto felczer ubezpieczenia zdrowotnego) e il medico che non possiede la qualifica del medico dell’assicurazione sanitaria se ha stipulato con il Fondo Nazionale della Salute (NFZ) un contratto che lo autorizza a rilasciare ricette.

Nella farmacia bisogna mostrare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (EKUZ) o il Certificato che sostituisce provvisoriamente l’EKUZ.

I medicinali dati sulla base della ricetta si può acquistare:

 • gratuitamente;
 • dietro pagamento nell’ammontare del 30% o 50% del loro limite di finanziamento – fino all’ammontare del limite di finanziamento e per il sovraprezzo nell’ammontare della differenza tra il prezzo al dettaglio e l’ammontare del limite di finanziamento;
 • dietro pagamento forfettario – ammontante a 3,20 zł nel caso di medicine di base, e nel caso di medicine su ricetta – 10,50zł
 • dietro pagamento pieno - nel caso di medicine fuori dall’elenco  delle medicine rimborsabili .
Utilizzo delle prestazioni sulla base del formulario dell’Unione E 112/S2:

Dopo aver concordato con il prestatore di assistenza sanitaria polacco- che ha stipulato un contratto con il Fondo Nazionale della Salute (NFZ)  - le condizioni e il termine della prestazione pianificata, bisogna presentare nel succursale di voivodato del NFZ compente in riferimento alla sede del prestatore dell’assistenza sanitaria  la copia del formulario E 112/S2.

Istituzioni Polacche impegnate nella coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale nell’ambito delle concrete prestazioni sanitarie :

 • Autorità competente - Ministro della Salute
 • Istituzione di collegamento – Centrale del Fondo Nazionale della Salute
 • Istituzione competente / per luogo di residenza/ per luogo di soggiorno - 16 succursali di voivodato del Fondo Nazionale della Salute