Dla Pacjenta

Transport transgraniczny w obszarze państw UE/EFTA

Co do zasady przepisy o koordynacji nie zapewniają pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu do Polski.

Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Polski ustawodawca przewidział możliwość wydania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, w ściśle określonych przypadkach, decyzji w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.

Decyzja w sprawie pokrycia kosztów transportu dotyczy wyłącznie aspektu finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia nie angażuje się w działania operacyjne związane z organizacją transportu. Więcej informacji w zakładce Transport powrotny w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym państwie.

W żadnym przypadku nie jest możliwe pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu osoby zmarłej.

 

Transport pacjenta, który przebywa w szpitalu na terytorium innego państwa członkowskiego UE/ EFTA i korzysta ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, w celu kontynuacji leczenia na terenie Polski, jest możliwy na podstawie art. 42i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Wydawanie zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju należy do kompetencji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Co do zasady Oddziałem Wojewódzkim NFZ, do którego można złożyć wniosek, jest Oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Właściwość miejscowa określona została w art. 42i ust. 3 ustawy.

Wniosek do Prezesa NFZ lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

NFZ wyraża zgodę na przewiezienie pacjenta najtańszym środkiem transportu sanitarnego, który można zastosować, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta. Zgoda na pokrycie kosztów transportu jest wydawana przed jego wykonaniem i dotyczy sfinansowania całości kosztów. NFZ nie zwraca ewentualnych wcześniej poniesionych kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju.

Transport nie powinien się odbyć jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy nie wyrażą na niego zgody. Świadczeniodawca zagraniczny nie powinien wywierać wpływu na decyzję pacjenta.

Informacje zmieszczone na poniższej stronie dotyczą wniosków złożonych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - 15 listopada 2014 roku. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązujących w momencie wszczęcia postępowania.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Przedmiotowy wniosek może złożyć:

 • świadczeniobiorca (pacjent) lub
 • małżonek świadczeniobiorcy (pacjenta) lub,
 • krewny lub powinowaty świadczeniobiorcy (pacjenta) do drugiego stopnia w linii prostej lub,
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu ze świadczeniobiorcą (pacjentem) lub,
 • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy (pacjenta) lub,
 • osoba upoważniona przez świadczeniobiorcę (pacjenta) lub,
 • instytucja właściwa, instytucja miejsca zamieszkania, instytucja miejsca pobytu lub instytucja łącznikowa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Niezbędna dokumentacja

Do wniosku należy dołączyć dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywa wnioskodawca zawierającą:

 • aktualne rozpoznanie kliniczne,
 • opis aktualnego stanu zdrowia,
 • prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia,
 • wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy,
 • wstępny kosztorys dalszego leczenia.

W przypadku, gdy dokumentacja została sporządzona w języku obcym, do wniosku należy dołączyć jej tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego

Wydanie decyzji

Oddział Wojewódzki NFZ dokonuje weryfikacji wniosku i dokumentacji, a następnie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Dyrektor Oddziału wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu lub jej odmawia oraz niezwłocznie doręcza decyzję wnioskodawcy.

W przypadku spełnienia wszystkich przesłanek formalnych wydanie przedmiotowej zgody będzie możliwe w przypadku wypełnienia warunku określonego w art. 42i ust. 9 ustawy, czyli gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. 

W żadnym przypadku nie jest jednak możliwe przeprowadzenie transportu do kraju bez wyraźnego oświadczenia woli osoby, której dotyczy transport lub jej przedstawiciela ustawowego w zakresie wyrażenia zgody na transport i na kontynuację leczenia w kraju oraz gdy stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia zastosowanie jakiegokolwiek środka transportu.

Odwołanie do przepisów

Szczegółowe zasady postępowania reguluje:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

Przykład

Pan Jan Kowalski uległ wypadkowi podczas pobytu w Austrii, w wyniku którego korzysta ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w austriackim szpitalu na podstawie przepisów o koordynacji i wymaga długotrwałego leczenia. Pan Kowalski chce być leczony w Polsce ze względu na chęć utrzymywania kontaktów z rodziną. Składa wniosek do właściwego Oddziału Wojewódzkie NFZ o wydanie zgody na pokrycie kosztów transportu, do którego dołącza dokumentację medyczną sporządzoną przez austriacki szpital. W dokumentacji medycznej określono aktualny stan zdrowia Pana Kowalskiego oraz aktualne rozpoznanie kliniczne jego schorzenia oraz stwierdzono, że stan zdrowia umożliwia transport i określono możliwe środki transportu (np. transport sanitarny kołowy przy asyście ratownika medycznego). Na podstawie tej dokumentacji świadczeniodawca austriacki określa zakres (np. leczenie szpitalne – określone zabiegi) i czas trwania dalszego leczenia (np. miesiąc) oraz przewidywany jego koszt (17 tys. PLN).

Oddział Wojewódzki w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalił, iż koszt analogicznego leczenia w Polsce wynosi 5 tys. PLN, a koszt transportu sanitarnego z towarzyszeniem ratownika medycznego ze szpitala w Austrii do świadczeniodawcy polskiego wynosi 4 tys. PLN. W związku ze spełnieniem warunku ekonomicznego wynikającego z art. 42i ust. 9 ustawy Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu, ponieważ przewidywany koszt dalszego leczenia zagranicznego (17 tys. PLN) przewyższył łączne przewidywane koszty leczenia w Polsce oraz transportu (9 tys. PLN).

Transport powrotny związany z leczeniem poza granicami kraju na podstawie wydanej zgody związany jest z procesem wydawania zgody na leczenie. Więcej informacji znajduje się w sekcji leczenie planowane.

Transport do miejsca leczenia po za granicami Polski związany jest z procesem wydawania zgody na leczenie. Więcej informacji znajduje się w sekcji leczenie planowane.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W zakładce kontakt po wybraniu właściwego Oddziału Wojewódzkiego pojawią się jego dane teleadresowe oraz formularz do kontaktu elektronicznego.

 
Czy Fundusz finansuje koszty transportu lotniczego?

Fundusz może wydać decyzję o pokryciu kosztów transportu lotniczego pod warunkiem, że jest to najtańszy środek transportu możliwy do zastosowania biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta.

 
Czy NFZ finansuje transport zwłok z Norwegii?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów transportu osoby zmarłej.