Dla Pacjenta

Jak złożyć skargę

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

Krok 2. Złóż skargę

Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury
 • wysłać faksem
 • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich NFZ:

Nazwa OW

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Adres skrzynki ePUAP

Numer telefonu i faxu

Dolnośląski

ul. Joannitów 6

50-525 Wrocław

/nx5b931jtf/SkrytkaESP

71 79 79 134

fax 71 79 79 112

Kujawsko-Pomorski

ul. Łomżyńska 33

85-863 Bydgoszcz

/e2519etgwm

52 325 27 13

52 325 29 95

fax 52 325 27 37

Lubelski

ul. Szkolna 16

20-124 Lublin

/e2534foiol/skrytka

81 5310650

fax 81 5310528

Lubuski

ul. Podgórna 9B

65-057 Zielona Góra

/gennl9044i/SkrytkaESP

68 3287676

68 3287677

fax 68 3287657

Łódzki

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

/g2s1or6i3h/skrytkaESP

fax 42 275 41 89

Małopolski

ul. Józefa 21

31-056 Kraków

/3bdy2cb654/SkrytkaESP

12 29 88 404

fax 12 29 88 320

Mazowiecki

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

/016ndson16/skrytka

22 582 84 02

fax 22 582 84 21

Opolski

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

/b5095neto3/SkrytkaESP

/b5095neto3/EKUZ

77 402 01 81

fax 77 402 01 01

Podkarpacki

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

/pn44s4o7hk/SkrytkaESP

17 86 04 170

fax 17 86 04 228

Podlaski

ul. Pałacowa 3

15-042 Białystok

/prud1d099x

85 745 95 76

85 745 95 49

fax 85 745 95 39

Pomorski

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

/im2816rkl4/SkrytkaESP

58 32 18 627

fax 58 32 18 628

Śląski

ul. Stanisława Kossutha 13

40-844 Katowice

/t6vk26nt1r

32 735 05 45

fax 32 735 15 71

Świętokrzyski

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

/l908h7nds3/SkrytkaESP

41 36 46 100

fax 41 36 46 106

Warmińsko-Mazurski

ul. Żołnierska 16

10-561 Olsztyn

/78f49srvvg/skrytka

89 53-99-793

89 678-74-93

fax 89 53-39-174

Wielkopolski

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

/idx5f1v45b/Skrytka

61 850-60-72

fax 61 850-60-75

Zachodniopomorski

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

/5rxov9q48d

91 425 11 90

fax 91 425 11 88

 

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

PAMIĘTAJ! Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie interwencji jest

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.