Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej

28-03-2014

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej

Sporządzony w dniu 22 marca 2013 r.   w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministra Zdrowia, poz. 10), zarządzenia Nr 3/2013/DGL z 19 lutego 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne).

 1. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, zwany dalej "Zespołem Koordynacyjnym" powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia "kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej", zwanym dalej "Jednostką Koordynującą".  
 3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści zajmujący się leczeniem chorób dermatologicznych lekami biologicznymi (specjaliści dermatologii).
 4. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia - przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także w roli obserwatorów bez prawa głosu - przedstawiciele Jednostki Koordynującej.
 5. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej kwalifikuje i weryfikuje skuteczność leczenia pacjentów w ramach programu lekowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, wskazanego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kwalifikacja do leczenia w ramach danego programu lekowego odbywa się zgodnie z opisem świadczenia zamieszczonym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia oraz zarządzeniu.
 6. Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Obsługę Zespołu Koordynacyjnego zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej.
 7. Pracami Zespołu Koordynacyjnego kieruje Przewodniczący przy pomocy Zastępcy Przewodniczącego.
 8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  1) przestrzeganie przez Zespól Koordynacyjny stosowania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2) organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;
  3) przydzielanie członkom Zespołu Koordynacyjnego prac niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań Zespołu;
  4) wyrażanie zgody na udział oraz wyznaczanie sposobu i czasu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego osób, o których mowa w ust 4;
  5) sporządzanie i podpisywanie stanowisk, opinii oraz innych dokumentów wytwarzanych przez Zespół Koordynacyjny;
  6) reprezentowanie Zespołu Koordynacyjnego na zewnątrz.
 9. Do zadań sekretariatu należy w szczególności: archiwizacja dokumentów, przekazywanie korespondencji, kontaktowanie się z członkami Zespołu, protokołowanie posiedzeń, zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie stosowania leku.
 10. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się, co najmniej 12 razy w roku, według przyjętego na dany rok harmonogramu. Harmonogram posiedzeń ustala na początku danego roku kalendarzowego Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, a następnie przesyła informację o terminach posiedzeń Zespołu Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
 11. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza harmonogramem posiedzeń.
 12. Zespół Koordynacyjny podejmuje uchwały w szczególności dotyczące rozpoczęcia leczenia biologicznego, kontynuowania jej oraz zakończenia terapii, w oparciu o właściwie opracowany "Wniosek o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia biologicznego w programie (...)", sporządzony i przekazany do członków Zespołu Koordynacyjnego.
 13. Kwalifikacja i weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się na podstawie prawidłowo uzupełnionych wniosków o zakwalifikowanie pacjenta przesłanych do sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego, którego siedziba znajduje się przy Jednostce Koordynującej.
 14. Zespół Koordynacyjny jest niezależny, a jego członkowie nie porozumiewają się w sprawach pracy Zespołu, a szczególnie w zakresie wydawanych opinii z lekarzem prowadzącym pacjenta, pacjentem lub jakąkolwiek osobą, organizacją czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana przydzieleniem leku. Wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji zamieszczane są wyłącznie w nadesłanym wniosku.
 15. Członek Zespołu obowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej sekretariat o przyczynie swej nieobecności na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego.
 16. Uchwały oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub Zastępcy Przewodniczącego i obecności nie mniej niż 3 członków Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Postanowienia określone w zdaniu 1 stosuje się do wniosku o kontynuację i zakończenie leczenia.
 17. Informację o wyniku rozpatrzenia wniosku Zespół Koordynacyjny przekazuje w terminie 14 dni od dnia jego rozpatrzenia do Narodowego Funduszu Zdrowia i Jednostki Koordynującej.
 18. Zespół wyraża swoje decyzje w formie uchwał, stanowisk lub wniosków, które opatrywane są podpisem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego, a w razie jego nieobecności podpisem Zastępcy Przewodniczącego.
 19. Podczas posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego wyznacza spośród członków Zespołu Koordynacyjnego osoby, które do czasu najbliższego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mają uprawnienie do kwalifikowania chorych w systemie informatycznym do uczestnictwa w  programach lekowych, których mowa w ust. 5  poprzez aplikację internetową SMPT - rejestr chorób dermatologicznych, w imieniu Zespołu Koordynacyjnego.
 20. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego lub Zastępca Przewodniczącego. Protokół jest przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Zespoły Koordynacyjne.
 21. Każda osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego obowiązana jest do uzupełnienia formularza Zgłoszenia do Rejestru Korzyści, Deklaracji, o braku konfliktu interesów.

                                                                              Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

         Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 28.03.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 28.03.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności