Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

03-08-2018

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51), zwanym dalej „obwieszczeniem”, oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanym dalej „zarządzeniem”, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa regulamin do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego.

 1. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego, zwany dalej „Zespołem Koordynacyjnym” powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skuteczności, zwanym dalej „Jednostką Koordynującą”.
 3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści w dziedzinie nefrologii, nefrologii dziecięcej.
 4. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia – przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Jednostki Koordynującej.
 5. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje pacjentów do leczenia w ramach programu lekowego Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3) oraz weryfikuje jego skuteczność.
 6. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do programu w dwóch podzespołach:

1) podzespół pediatryczny, który podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów <18r.ż.;
2) podzespół internistyczny, który podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów >18r.ż.

Pracami podzespołów kieruje odpowiednio do specjalizacji Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

 1. Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu wskazuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków dwóch Sekretarzy po jednym do każdego podzespołu. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 2. Pracami Zespołu Koordynacyjnego kieruje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie nieobecności wskazany Sekretarz podzespołu.
 3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania przez Zespół Koordynacyjny stosowania postanowień niniejszego regulaminu;
2) organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;
3) przydzielanie członkom Zespołu Koordynacyjnego zadań niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Zespołu;
4) sporządzanie i podpisywanie uchwał, stanowisk, opinii oraz innych dokumentów wytwarzanych przez Zespół Koordynacyjny;
5) reprezentowanie Zespołu Koordynacyjnego na zewnątrz.

 1. Obsługę Zespołu Koordynacyjnego zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej. Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

1) archiwizacja dokumentów;
2) przekazywanie korespondencji;
3) kontaktowanie się z członkami Zespołu Koordynacyjnego;
4) protokołowanie posiedzeń;
5) przygotowanie projektu uchwał;
6) zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie o decyzjach Zespołu Koordynacyjnego, ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie terapii.

 1. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą także odbywać się z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Harmonogram posiedzeń ustala na początku danego roku kalendarzowego Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, który przesyła Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o terminach posiedzeń Zespołu. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza terminami wynikającymi z harmonogramu.
 3. Kwalifikacja do leczenia odbywa się zgodnie z opisem świadczenia, określonym w załączniku do obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem.
 4. Zespół podejmuje uchwały w szczególności dotyczące kwalifikacji pacjentów do leczenia i kontynuacji leczenia, przerwy lub skrócenia leczenia.
 5. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do programu w formie uchwał oraz inne decyzje dotyczące realizacji programów lekowych (decyzje takie nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 6. Uchwały oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego zapadają na posiedzeniach (także tych odbytych z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej) zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego albo Zastępcy Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności - Sekretarza podzespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego albo Zastępcy Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności - Sekretarza podzespołu.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do terapii, w posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcy Przewodniczącego, mogą uczestniczyć w celu przekazania dodatkowych informacji, niezbędnych do podjęcia przez Zespół decyzji, lekarze prowadzący terapię pacjentów lub lekarze wnioskujący o kwalifikację pacjenta do terapii. Lekarz prowadzący terapię lub wnioskujący o jej przydzielenie nie uczestniczy w podejmowaniu przez Zespół decyzji o kwalifikacji pacjenta do terapii. Informacja ta każdorazowo jest odnotowana w protokole z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do terapii, członkowie podzespołów: pediatrycznego albo internistycznego mogą wzajemnie zasięgać  konsultacji lub opinii (członków drugiego podzespołu).
 9. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych opinii, z jakąkolwiek osobą, organizacją, czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.
 10. Ostateczne decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do leczenia podejmowane w podzespołach przekazywane są do Przewodniczącego Zespołu.
 11. Członek Zespołu Koordynacyjnego zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej sekretariat Zespołu o przyczynie swojej nieobecności na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków związanych z pracą w Zespole Koordynacyjnym z powodu urlopu, zwolnienia lekarskiego, dłuższej nieobecności lub innej przyczyny należy również powiadomić Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego.
 12. Uchwały, stanowiska lub wnioski podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego, a w razie ich nieobecności wskazany Sekretarz podzespołu.
 13. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego lub jego Zastępca. Protokół jest przekazywany do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 14. Zespół Koordynacyjny może występować do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach związanych z realizacją programu lekowego.
 15. Każda osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego zobowiązana jest do zgłoszenia ewentualnego konfliktu interesów do Jednostki Koordynującej oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w pracach Zespołu Koordynacyjnego.
 16. Obsługę administracyjną, w tym obsługę prawną na rzecz Zespołu Koordynacyjnego jak i jego członków zapewnia Jednostka Koordynująca.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 03.08.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności